ساختار بازار سرمایه ایران


انتشارات: چالش

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و پایداری سود در بازار سرمایه ایران

در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر پایداری سود پرداخته شده و در این راستا به جنبه های تمرکز و ترکیب ساختار مالکیت شرکت ها توجه شده است. میزان مالکیت بزرگ ترین سهامدار و 5 سهامدار بزرگ تر به عنوان شاخص های تمرکز مالکیت شرکت ها و مالکیت مدیریتی، نهادی و حقیقی (انفرادی) انواع مختلف ترکیب مالکیت شرکت ها در نظر گرفته شده اند. برای محاسبه پایداری سود از مدل خودرگرسیو سود عملیاتی به صورت چرخشی و با وقفه 1 ساله استفاده شده و آزمون فرضیات از طریق مدل سازی رگرسیون مقطعی و از طریق فنون آماری تحلیل رگرسیون و همبستگی اسپیرمن انجام شده است. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 ساله 1386 لغایت 1390 گردآوری و توسط نرم افزار های spss و eviews آزمون شده است. نتایج حاکی از آن است که ساختار مالکیت بر پایداری سود تأثیر معنی داری دارد. تأثیر مالکیت مدیریتی و 5 سهامدار بزرگ تر بر پایداری سود مثبت و معنی دار می باشد و تأثیر مالکیت حقیقی (انفرادی) بر پایداری سود منفی و معنی دار است. ضمن اینکه میان مالکیت نهادی و مالکیت سهامدار بزرگ تر و پایداری سود رابطه معنی داری وجود ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت

تحقیق‌پیش‌رو در نظر دارد رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد. برای آزمون فرضیه با استفاده از روش آماری داده‌های پانل1، تلاش شد تا چهار الگو بر اساس متغیرهای ساختار بازار سرمایه ایران تعریف‌ شده ارائه شود. نمونه آماری شامل 90 شرکت منتخب طی سال‌های 1382 تا 1387 در قالب یک تحقیق توصیفی- همبستگی، این رابطه را به منظور آگاه ساختن سرمایه‌گذاران و اع.

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت ساختار بازار سرمایه ایران و مدیریت سود

هدف این پژوهش بررسی ساختار مالکیت شرکت بر شیوه مدیریت سود است. چون در مطالعات قبل تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی نادیده گرفته شده، در این پژوهش ساختار مالکیت به چهار طبقه مالکیت نهادی، شرکتی، مدیریتی و خارجی طبقه­بندی شده است. در نمونه پژوهش اطلاعات مربوط به مالکیت سرمایه­گذاران خارجی یافت نشد، بنابراین این نوع مالکیت بررسی نشد. برای هر کدام از طبقات دیگر مالکیت یک فرضیه تدوین و ساختار بازار سرمایه ایران تأثیر آن بر مدیریت .

تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر فرصت­های رشد بر رابطه­ی بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت، در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی زمانی 1387 - 1383 است. قبل از تجزیه و تحلیل داده­ها آزمون‌های پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن به منظور تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. سپس، از طریق داده­های ترک.

بررسی رابطه ساختار مالی و مالکیت شرکت‌ها با افشای کامل اطلاعات در بازار سرمایه تهران

موضوع افشای اطلاعات در بازار سرمایه به نحو مناسب، جامع و کامل در گزارشهای سالانه شرکتها ، در تصمیم گیری بخش وسیعی از افراد جامعه دخالت دارد. همچنین امروزه موضوع رابطه ساختار مالی و مالکیت شرکتها با سطح افشای اطلاعات کانون توجه مجامع حرفه ای، تدوین کنندگان استانداردها و صاحب نظران رشته حسابداری بوده و دامنه این بحث در چند دهه اخیر وسعت بیشتری داشته است. ارائه کلیه اطلاعات به گونه ای که تصویر کا.

(R&D) بررسی رابطه بین مالکیت نهادی، ساختار سرمایه و سرمایه گذاری درتحقیق و توسعه

آنچه در سازمان ها با اهداف اقتصادی به عنوان عمده ترین مزیت رقابتی مطرح می شود، توسعه یافتگی با سرعتی متناسب و مطابق با جهان پیرامون است.برای نوآوری شرکت ها بسیار حیاتی است. این تحقیق، به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی، ساختار سرمایه و سرمایه گذاری در ، (R&D) تحقیق و توسعهمی پردازد. مورد مطالعه این تحقیق شامل 20 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی سالهای 1385 تا 1391 در این R&.

رابطه بین پیچیدگی گزارشات سالانه، سود جاری و پایداری سود در بازار سرمایه ایران

علیرغم اهمیتی که افراد حرفهای و قانونگذاران برای شفافیت و طول افشا قائل هستند، شواهد تجربی اندکی در مقیاس بزرگ درباره اثرات این ویژگیها بر قابلیت درک صورتهای مالی وجود دارد. فرضیه مدیریت مبهم بیان می کند وقتی عملکرد شرکت ضعیف است مدیران تمایل دارند تا اطلاعات را به صورت مبهم ارائه کنند زیرا ممکن است بازار به اطلاعاتی که به شکل پیچیده ای (از نظر خوانایی) افشا شده با تاخیر واکنش نشان بدهد. مدیران.

ساختار بازار سرمایه ایران

سوبازار اولین مرکز عرضه گزارشات بازار ایران

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با بیش سرمایه گذاری -گزارش بازار ایران

طبق این گزارش که در کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مطرح شده است، تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه شده است که هر یک از این تعاریف جنبه‌ای از روش‌های تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان می‌کنند. بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی‌های شرکت معرفی می‌کند. وی ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه‌گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره و. می‌داند که معمولا از طریق نسبت‌هایی مانند نسبت بدهی به مجموع دارائی‌ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌ها و نسبت بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام اندازه‌‌گیری می‌شود. ساختار سرمایه شامل ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است که به عنوان منابع تامین مالی شرکت از آن‌ها استفاده می‌شود. در این گزارش به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با بیش سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود.

شرکت‌های بیمه فعال در بازار سرمایه ایران/ نقش شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه

شرکت‌های بیمه فعال در بازار سرمایه ایران/ نقش شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه

صنعت بیمه را باید یکی از صنایع مهم و تاثیرگذار در ایران دانست و به همین خاطر، اهمیت سرمایه گذاری در شرکت های بورسی بیمه ای که روند سودآوری خوبی دارد، توسط فعالان حرفه ای بازار، توصیه می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، ریشه ‌و ساختار بازار سرمایه ایران لغت بیمه را از “بیما” و کلمه‌ای هندی یا اردو بیان کردنده‌اند.لغت‌نامه‌ دهخدا آن را واژه‌ای هندی دانسته و در تعریف آن آمده است:

“ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است، به این صورت که برای شخص یا مال ماهانه مبلغی به شرکت بیمه می‌دهند و در صورت اصابت خطر به جان و یا مال، شرکت مبلغ معینی می‌پردازد.”

صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از طرف دیگر، فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می‌کند.

به عبارت دیگر صنعت بیمه با گردآوری حق بیمه‌های دریافتی، در توسعه اقتصادی دارای نقش مهمی است و از سوی دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت‌های خدماتی، تولیدی و … در جامعه، روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را حاصل می‌کند.

نقش صنعت بیمه در بازار‌های مالی

ابتدا تاثیری که این صنعت می‌تواند بر سایر بازارهای مالی اعمال کند که معمولا به صورت یک پشتیبان برای کاهش ریسک سرمایه گذاری به کار می‌رود.

دومین نقش آن جمع آوری و تجهیز منابع مالی با استفاده از عملیات بیمه گر است که جهت سرمایه گذاری غیر مستقیم و یا مستقیم به کار می‌برد.

در نهایت سرمایه گذار مستقیم صنعت بیمه در فعالیت های اقتصاد کشور، مهم ترین نقش آن محسوب می‌گردد، شرکت های بیمه وجوه بیمه گذاران را که به صورت ذخایر فن در اختیار دارند به عنوان دارایی سودآور به کار می‌گیرند و در فعالیت های مناسب اقتصادی سرمایه گذاری می‌کنند.

تایخچه ساختار بازار سرمایه ایران تاسیس بیمه

سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است .نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند.

اولین قانونی که در ایران در خصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است که در ماده ۸ آن شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه‌ای دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم شده بود.

تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران سال ۱۳۱۴ و تصویب قانون بیمه در اردیبهشت سال ۱۳۱۶ را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست. با تصویب این قانون حدود ۱۰ شرکت بیمه خارجی شعب و نمایندگی‌های خود در ایران را ثبت کردند.

در سال ۱۳۲۹ نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام بیمه شرق تاسیس شد و پس از آن در دهه‌های بعد تعداد دیگری از شرکت‌های بیمه خصوصی ایرانی و یا ایرانی خارجی آغاز به فعالیت کردند. نظارت و بیمه گری هم زمان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد که سیاست گذاران به دنبال تفکیک تصدی از سیاست گذاری و نظارت در بازار بیمه باشند و با تاسیس بیمه مرکزی تحولات صنعت بیمه شتاب بیشتری گرفت.

در خرداد سال ۵۰ برای حمایت اتکایی از شرکت‌های بیمه داخلی، قانون تأسیس بیمه مرکزی به تصویب رسید و بنا بر آن بیمه مرکزی تأسیس شد. در دهه ۸۰ تأسیس شرکت‌های بیمه رشد قابل توجهی یافت و تا اکنون نزدیک به ۳۰ شرکت بیمه در ایران مشغول فعالیت هستند که هر کدام با توجه به شرایط خود خط ‌مشی و سیاست ‌گذاری‌های خاص خود را دارند و اهداف مخصوص به خود را در صنعت بیمه کشور دنبال می‌کنند.

تمامی این شرکت ‌ها با کسب ساختار بازار سرمایه ایران مجوز از بیمه مرکزی تحت نظارت این سازمان فعالیت بیمه‌ای دارند. شرکت‌های بیمه از نهادهای مهم در بازار‌ سرمایه ‌اند که از طریق پذیرش ریسک‌ های متنوع و هم چنین تجهیز و تقویت منابع مالی برای سرمایه‌ گذاری در بازار پول و سرمایه، نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور دارند.

شرکت‌های بیمه فعال در بازار سرمایه ایران

• بیمه اتکایی ایرانیان

• بیمه اتکایی امین

سهام شرکت‌هایی که تا به اینجا از آن ها نام ساختار بازار سرمایه ایران برده شد در بازار سرمایه مورد معامله قرار می­‌گیرند و شرکت‌هایی که در ادامه ذکر خواهند شد، در هیچ یک از بازارها و تابلوهای بازار سرمایه مود معامله قرار نمی‌گیرند:

• بیمه ایران معین

• شرکت بیمه ساختار بازار سرمایه ایران متقابل اطمینان متحد قشم

• موسسه بیمه متقابل کیش

***سایر سازمان های بیمه فعال در ایران

• شرکت کمک رسان ایران

• شرکت بیمه آتیه سازان حافظ

• شرکت سرویس بیمه شهر

• سندیکای بیمه گران ایران

• لیست سازمان‌های بیمه اجتماعی

• بیمه تامین اجتماعی

• بیمه سلامت ایرانیان

• بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح (بیمه ارتش)

انجمن های فعال صنعت بیمه‌

• کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران

• کانون انجمن‌های صنفی بیمه آسیا

• انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا – استان تهران

• انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های نمایندگی و خدمات بیمه‌ای البرز

• انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز

• کانون انجمن‌های صنفی بیمه البرز

• انجمن صنفی نمایندگان بیمه دانا

• کانون سراسری نمایندگان بیمه پارسیان

• انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه

• انجمن ارزیابان خسارت بیمه‌ای

• انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه

نقش شرکت های بیمه‌ای در بازار سرمایه

بیمه‌های بازرگانی در بازارهای مالی سه نقش عمده زیر را به شرح ذیل بر عهده دارند:

۱.پوشش ریسک و خطرات قابل بیمه شدن

شرکت‌های بیمه‌‌گر با صدور نامه‌های متعدد از اموال، از اشخاص ‌و مسئولیت های اشخاص در مقابل حوادث حمایت می‌نمایند.

۲.جمع آوری و تجهیز منابع مالی

شرکت‌های بیمه گر با وصول حق بیمه‌های عمر و پس‌انداز و همچنین ذخایر فنی بیمه نامه ها به تجهیز منابع مالی اقدام می‌نمایند.

۳.سرمایه گذاری منابع مالی

شرکت‌های بیمه گر منابع مالی خود را به منظور تقویت بنیه مالی و حفظ ارزش آن در بازار پول و سرمایه به کار می‌گیرند و به طرق مختلف به کسب سود می‌پردازند.

نحوه سرمایه‌گزاری در شرکت‌های بیمه‌ای چگونه است؟

شرکت‌های بیمه وجوه بیمه گذاران را که به صورت ذخایر فنی در اختیار دارند، به عنوان دارایی سودآور به کار می‌گیرند و در فعالیت‌های مناسب اقتصادی سرمایه گذاری می‌کنند. این شرکت‌ها می‌توانند به عنوان موسسات مالی، وجوه متراکم شده بیمه گذاران را در موسسات صنعتی یا بازرگانی متعلق به دولت یا بخش خصوصی سرمایه گذاری کنند.

در بازارهای بزرگ، صنعت بیمه در توسعه بازارهای مالی و سرمایه‌ای و نیز کسب ارز خارجی که موجب بهبود تراز پرداخت‌ها در شرایط رکود اقتصادی است، مشارکت مستمر و مؤثری ایفا می‌کنند. بدین ترتیب در شرکت‌های بیمه آنچه حائز اهمیت است، انتخاب پروژه‌های سرمایه گذاری است چرا که تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری در این سازمان ها تابع عوامل پیچیده‌ای است.

مدیران سرمایه گذاری از یک سو باید هم زمان به سه عامل سوددهی، قابلیت تبدیل یا دستیابی به نقدینگی و اطمینان از اصل سرمایه نظر داشته باشند و از سوی دیگر منابع مالی این شرکت ها از نظر برخورداری از قابلیت استفاده در سرمایه گذاری دارای خصوصیت‌های ویژه‌ای است.

علاوه بر این سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی با توجه به تعلق این ذخایر به بیمه گذاران و لزوم اعمال نظارت و کنترل بر وضعیت مالی ساختار بازار سرمایه ایران و نقدینگی شرکت‌های بیمه، تابع مقررات و محدودیت‌های خاصی است.

سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه باید در جهت ایجاد توازن مالی در شرکت باشد. در عملیات بیمه گری سه عامل سودآوری، تضمین مالی و نقدینگی مطلوب از هدف‌های اساسی محسوب می‌شوند ولی از آنجا که نیل به یکی از آن ها باید به هزینه دیگری انجام گیرد، بیمه گران ظاهرا با هدف‌های متضادی روبرو می‌شوند.

افزایش نقدینگی سبب کاهش سودآوری می‌شود و بازده سرمایه گذاری بیشتر نیز متضمن کاهش تضمین‌های مالی است. لذا شرکت‌های بیمه برای اتخاذ تصمیم بهینه باید عواملی را در جهت سرمایه گذاری مدنظر قرار دهند و روی آن ها حساس باشند، این عوامل عبارتند از:

ساختار پورتفوی، وضعیت جریان دریافت ها و پرداختی ها، تعدد و میزان خسارت‌های قابل پرداخت، قوانین حاکم و درآمد حق بیمه، ساختار بازار سرمایه، تاثیر عملیات مالی بین المللی بر بازارهای داخلی، مسائل سیاسی اجتماعی و اقتصادی حاکم بر بازار بیمه و سرمایه است.

شرکت‌های بیمه از سه طریق در بازار سرمایه تاثیر گذار هستند

۱.تأسیس شرکت‌های سرمایه گذاری جهت حضور فعال در بازار سرمایه اولیه و ثانویه

۲.ایجاد مدیریت سرمایه گذاری به عنوان مدیریت تخصصی فعال در امور سرمایه گذاری ها.

۳.مشارکت در تأسیس شرکت‌های رتبه بندی و شرکت‌های تأمین سرمایه

۴.مدیریت یا مشارکت در اداره سبد سهام

جهت ایجاد چنین نقشی در بازار سرمایه، شرکت‌های بیمه نیازمند تامین شرایط لازم می‌باشند که از آن جمله می‌توان به توسعه بیمه‌های عمر و پس انداز به منظور تأمین منابع مالی، بیمه اوراق بهادار به منظور تأمین اعتبار اسناد تعهدی در مقابل ذینفع به شرط عدم ایفای تعهد و در نهایت بیمه نوسانات قیمت سهام، به منظور جبران قسمتی از کاهش بهای سهام تا مبلغ معین و در دوره زمانی مشخص.

راهکارهای حمایت از بورس از نگاه سعید اسلامی بیدگلی

راهکارهای حمایت از بورس از نگاه سعید اسلامی بیدگلی

عضو شورای عالی بورس ضمن تشریح راهکارهای حمایت از بازار سرمایه در شرایط فعلی گفت: به طور کلی در تئوری‌های بازار، مسئله شاخص نباید مورد توجه مدیران باشد بلکه در عوض دو موضوع نقدشوندگی و شفافیت مسئله مهم سیاست گذار محسوب می‌شود.

سعید اسلامی بیدگلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: یکی از معضلات بازار امروز ما، فشار زیاد نهادهای غیرتخصصی بر روند تصمیم‌گیری‌هاست که باعث می‌شود مدیران، شجاعت گرفتن تصمیمات کلیدی را نداشته باشند.

وی افزود: به طور کلی در تئوری‌های بازار، مسئله شاخص نباید مورد توجه مدیران باشد بلکه در عوض دو موضوع نقدشوندگی و شفافیت مسئله مهم سیاست‌گذار محسوب می‌شود بنابراین سیاست‌گذار مسئول نوسانات شاخص نیست.

عضو شورای عالی بورس ادامه داد: این در حالی است که در ایران به محض شروع افت شاخص، انواع فشارهای مختلف از نظارت مجلس گرفته تا بازرسی و موارد مشابه با ایده صیانت ساختار بازار سرمایه ایران از سرمایه‌های مردم به گود وارد می‌شوند.

اسلامی بیدگلی خاطرنشان کرد: همین مسئله باعث می‌شود سیاست‌گذار و نهادهای بازار به شاخص توجه داشته و اقداماتی انجام دهند که اگرچه در کوتاه مدت از کاهش شاخص جلوگیری می‌کند اما در بلندمدت می‌تواند آسیب‌هایی نظیر کاهش شفافیت با نقدشوندگی بازار را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم توجه به نظرات نهادها و انجمن‌های فعال بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌های کلان مربوط به این بازار، اظهار کرد: ناظرانی که از خارج بازار اقدام به اظهار نظر می‌کنند، معمولاً دغدغه‌های تخصصی نداشته و راهکارهای کوتاه مدت ارائه می‌دهند.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران ادامه داد: کانون‌ها و نهادهای فعال بازار سرمایه، نهادهای تخصصی بشمار می‌روند که علاوه بر بدنه حساس کارشناسی و تعداد قابل توجه کارگروه‌های تخصصی، از امکان استفاده از مشورت‌های تخصصی اعضا نیز برخوردارند.

اسلامی بیدگلی افزود: به تجربه ثابت شده که هر زمان نظرات کارشناسان بازار اخذ شده و در تصمیمات بازار لحاظ شده است، شاید در کوتاه مدت برخی از دغدغه‌های سیاست‌گذار کلی تأمین نشود اما قطعاً در بلندمدت به نفع بازار بوده و در شفافیت کمک می‌کند.

سیاست‌گذاری اشتباه

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از آنچه امروز در بازار شاهد هستیم حاصل سیاست‌گذاری‌های اشتباه و یا به انجام نرساندن اقداماتی است که باید در زمان صعود بازار انجام می‌شد. در نتیجه شاخص بورس به اندازه‌ای افزایش یافت که بسیاری از فعالان بازار در انتظار بروز یک فاز اصلاحی بودند؛ از طرفی شرایط اقتصادی کشور نیز پرنوسان، پرریسک و به همین دلیل آبستن اصلاح و سپس تبدیل شدن آن به ریزش جدی‌تر بازار بوده است.

این عضو شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: این امکان وجود داشت که بازار با نرخ رشد کمتری رشد کند در حالی که این رشد حتی سریع‌تر از تصور سیاست‌گذاران کلان ساختار بازار سرمایه ایران اقتصادی کشور اتفاق افتاد. از سوی دیگر همزمان با این رشد، نهادهای مالی به دلایلی همچون وجود اشکالات قانونی توسعه پیدا نکرد. برای نمونه مؤسسات تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط یک بند قانونی در برنامه ششم محدود شده و بانک مرکزی نیز همراهی لازم را از خود نشان نداد.

اسلامی بیدگلی خاطرنشان کرد: به طور کلی می‌توان گفت سرعت تعدیل سازوکارهای بازار سرمایه، ساختار نهادهای مالی و سرعت تصمیم‌گیری برای سیاست‌های کلان با رشد بازار سرمایه همخوانی نداشت بنابراین طبیعتاً برخی ساختارها به اندازه ساختار یک بازار ۹ میلیون میلیارد تومانی نبود. اگر بازار با نرخ رشد کمتری رشد می‌کرد احتمالاً فرصت بیشتری برای ورود سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و کسب سود از آن در طول زمان وجود داشت.

اسلامی بیدگلی درباره انتقال بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی بورس اظهار کرد: برداشت پول به نفع صندوق تثبیت بازار از صندوق توسعه ملی، یک قانون قدیمی است اما ساز و کارهای این انتقال توسط شورای عالی بورس بازنگری شد؛ اساساً شورای عالی بورس اختیار تعیین تکلیف برای صندوق توسعه ملی را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح بازار سرمایه و حمایت از آن از طریق تزریق نقدینگی صورت نمی‌گیرد بلکه نیازمند رعایت چندین مورد است.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفت: در گام اول ریسک‌های کلی کمتر بر بازار تحمیل شود. در گام دوم باید ساز و کارهای اشتباه کشور تصحیح شود. شیوه قیمت‌گذاری کمر برخی از صنایع را شکسته است در حالی که همچنان به این شیوه قیمت‌گذاری اعتقاد داریم. صنعت خودرو یکی از این صنایع است؛ چرا باید یک خودرو تولید شده برای سود عده‌ای با زیان فروخته شود و به سهامداران این شرکت‌ها ضرر برساند؟ ورود تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه فرصت اصلاح این ساز و کارها را فراهم کرده است.

اسلامی بیدگلی افزود: مسئله سوم اصلاح زیرساختارهای بازار کشور است. به طور سنتی در بازار به دلایل متعدد از جمله فشارهای مقطعی، زیر ساختارهایی پدید آمده‌اند که کمکی به شفافیت و نقدشوندگی نمی‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: وجود حد نوسان قیمت باعث می‌شود که فرایند کشف قیمت طولانی‌تر شود. این موارد منجر به ایرادهایی در ساختار بازار سرمایه می‌شود. اگرچه برای رفع این موضوع از سوی نهادها و کانون‌های فعال در بازار سرمایه پیشنهادات مختلفی ارائه شده است اما سازمان بورس مسئولیت زیرساخت‌های بازار را بر عهده دارد.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با تاکید بر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، گفت: در ارائه کدهای PRX سبدگردان‌ها با چالش مواجه هستیم. البته شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با همکاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری تلاش می‌کند تا فرایند صدور کدها را کوتاه کرده و به حداکثر سه روزه کدهای سبدگردانی صادر کاهش دهد.

اسلامی بیدگلی با بیان اینکه امروزه تعداد بسیاری از فعالان بازار سرمایه را افراد غیرحرفه‌ای تشکیل می‌دهند، افزود: نمی‌خواهم بگویم تصمیمات کاملاً خوب یا کاملاً بد بوده است اما به دلیل زیان افراد غیرحرفه‌ای طبیعتاً انتظار سیاست‌گذاری سریع‌تری از سوی این افراد وجود دارد.

وی اظهار کرد: با این حال معتقدم سیاست‌هایمان دیر اجرایی شده است اما تا حدی در صعود نامتوازن و هم در کاهش ارزش فعلی مؤثر بوده است؛ سازوکار سهام عدالت، توسعه معاملات الکترونیکی و توسعه زیرساخت‌ها از جمله این سیاست‌هاست.

الزام بازارگردانی برای همه سهام

این عضو شورای عالی بورس با تاکید بر لزوم اصلاح زیرساخت‌های موجود، گفت: از جمله مهم‌ترین اقداماتی که هم‌اکنون توسط سازمان بورس در دست انجام است، الزام وجود بازارگردان برای همه سهم‌هاست که وجود آن از مدت‌ها پیش احساس می‌شد.

اسلامی بیدگلی در پاسخ به این سوال که نتایج مصوبات شورای عالی بورس چه زمانی در بازار به صورت عینی هویدا خواهد شد، گفت: مصوبات شورای عالی بورس به صورت مستقیم بر بازار تأثیر ندارد. وظیفه اصلی این شورا تعیین جهت‌گیری راهبری بازار سرمایه است.ساختار بازار سرمایه ایران

وی تاکید کرد: اساساً در یک بازار کارای درست، سیاست‌گذار به جای شاخص، مسئولیت شفافیت و نقد شوندگی بازار را برعهده دارد. کنترل شاخص در بلندمدت به نفع بازار نخواهد بود.

کتاب کتاب مبانی ساختار سرمایه

چالش

انتشارات: چالش

کد کتاب : 59049
شابک : ‫978-6009798148
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 296
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 26 مهر

معرفی کتاب مبانی ساختار سرمایه اثر محمد یاراحمدی

کتاب حاضر در خصوص موضوع ساختار سرمایه و مسائل مرتبط با آن است و برای دانشجویان پژوهشگر و متخصصین مالی شاغل در این حرفه راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌نماید. در فصل اول کتاب تعریف مدیریت مالی و توضیحاتی به شرح وظایف استراتژیک و عملیاتی مدیران مالی ذکر شده است. در فصل دوم با توجه به اهم رویکرد تئوری‌های ساختار سرمایه به دو قسمت سنتی و نوین تقسیم‌بندی شده است. در فصل سوم با توجه به تئوری‌های فصل دوم به تفکیک راهکارهای مطرح‌شده به روش‌های ساختار سرمایه بر اساس مدت‌زمان و نوع ساختار سرمایه پرداخته شده است. در فصل چهارم به تفکیک مراحل تأمین مالی و ساختار سرمایه پرداخته شده است. در فصل پنجم موردکاوی در این زمینه ارائه شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.