عنصر ارزش در اوراق قرضه


بررسی رابطه ی کارایی عناصر سرمایه فکری با مسئولیت اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه فکری عامل اصلی ایجاد ارزش در شرکت ها می باشد و شرکت ها در حال حرکت به سمت خلق ارزش از طریق سرمایه فکری موجود در سازمان می باشند. در واقع دیدگاه گذشته مدیران در مورد ایجاد ارزش شرکت توسط دارایی های فیزیکی تغییر پیدا کرده است. هدف این تحقیق بررسی کارایی عناصر سرمایه فکری با مسئولیت اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق تعداد 115 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و در یک دوره ی زمانی 5 سال بین سال های 1387 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفتند. روش پژوهش، از نوع پژوهش همبستگی است. تحلیل نتایج به کمک مدل تحقیق صورت گرفت. منتها از روشهای آمار توصیفی همچون میانه و میانگین و وارانس استفاده گردید. همچنین با توجه به اینکه در این تحقیق متغیر وابسته دو گزینه ای است و از دو تکنیک تحلیل تمایزات و رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد در سطح خطای 5 درصد سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنی‏داری بر مسئولیت اجتماعی شرکت‏ها دارد. همچنین بررسی ضریب رگرسیونی متغیر سرمایه ارتباطی (363/0) نشان می‏دهد در سطح خطای 5 درصد سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنی‏داری بر مسئولیت اجتماعی شرکت‏ها دارد. اما با توجه به نتایج بدست آمده می‏توان بیان کرد متغیر مستقل سرمایه ساختاری بر متغیر وابسته مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر نداشته و این متغیر نمی‏تواند برازش مناسبی از مدل داشته باشد.

منابع مشابه

رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مسئولیت اجتماعی شرکتها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 53 سؤال در زمینه مسئولیت اجتماعی آنها نسبت به مشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهای موجود در جامعه (نهادهای آموزشی، نهادهای فرهنگی، نهادهای ورزشی، سازمانهای بهداشت، بیمارستانها، نهادهای خیریه، مراکز توانبخشی و غیره) است، ان.

بررسی رابطه سرمایه فکری و متغیر های اثرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تصمیمات سرمایه گذارن در بازار سرمایه، تحت تاثیر ترکیبی از اطلاعات مالی و غیر مالی است. اماگزارشهایی که شرکتها در بازار سرمایه منتشر می کنند، اغلب شامل ابعاد مالی است و کمتر اطلاعاتیراجع به اقلام نامشهود دربر می گیرد، بنابراین علاوه بر اطلاعات مالی رایج، سرمایه گذاران به اطلاعاتبیشتری در مورد عوامل نامشهودی که بر قیمت سهام موثر است، نیاز دارند. سرمای ه فکر ی یک ی ا ز آنعوامل نامشهود است. از این .

بررسی ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مسؤولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، ارزش شرکت (شاخص Q-Tobin)، محدودیت مالی (شاخص KZ)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارائیها به عنوان شاخصهای عملکرد در نظر گرفته شده اند. دوره زمانی مطالعه سالهای 1385 تا 1389 است. متغیر مسؤولیت پذیری اجتماعی شرکتها از طریق پرسشنامه امتی.

تأثیر اجزای سرمایه فکری در تعیین عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری در تعیین عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. سرمایه انسانی ، سرمایه ارتباطی ، سرمایه نوآوری و سرمایه رویه-ای ، اجزای سرمایه فکری به شمار می‌روند. هم‌چنین از بازده حقوق صاحبان سهام نیز به عنوان عملکرد شرکت‌ها استفاده شده است. در پژوهش حاضر 56 شرکت در بازه زمانی 1389-1385 به عنوان نمونه انتخاب و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نی.

تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

گزارشات مالی مبنای تصمیمات اقتصادی است که منافع سازمان و در نهایت مالکان را متاثر می­کند؛ با این وجود درخصوص عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات مالی خلاء تحقیقاتی شدیدی وجود دارد. از این رو با توجه به اهمیت ارائه اطلاعات مالی با کیفیت، در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی پرداخته شده است. چراکه در اقتصاد دانش محور امروزی، سرمایه فکری به عنوان عامل بسیار مهمی برای ایجاد ارزش و.

رابطه بین سرمایه فکری، اندازه شرکت، سودآوری و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش اثر سرمایه فکری، اندازه شرکت و شاخص سودآوری بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره زمانی 8 ساله از سال 1381 الی 1388 را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش همبستگی می باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری ساختار سرمایه از نسبت بدهی به جمع دارایی ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه فکری با شاخص ساختار سرمایه شرکت ها (نسبت بدهی )، .

اوراق بهادار قابل تبدیل

اوراق بهادار قابل تبدیل، یک نوع سرمایه‌گذاری است که می‌تواند از شکل اولیه خود به شکل دیگری تغییر یابد!

رایج‌ترین انواع آن، اوراق قرضه و سهام ممتاز قابل تبدیل هستند که قابلیت تبدیل شدن به سهام عادی را دارند.

افرادی که این اوراق را دارند، می‌توانند قیمت، شرایط و سود ثابت دوره‌ای که باید پرداخت شود را تعیین کنند.

درباره اوراق بهادار قابل تبدیل بیشتر بدانید

این نوع اوراق ممکن است از نوع قرضه یا سهام ممتازی باشد که بهره منظمی به دارندگان می‌پردازند و می‌توانند به سهام عادی نیز تبدیل شوند. گاهی اوقات این اوراق مشروط به قیمت از پیش تعیین شده هستند.

برای مثال اوراق قرضه قابل تبدیل می‌توانند با قیمت توافقی به سهام عادی در شرکت صادرکننده یا وجه نقد با ارزش برابر تبدیل شوند. در واقع این اوراق، یک اوراق بهادار ترکیبی با ویژگی‌های قرضه و حقوق صاحبان سهام است.

با این حال این ابزار از طریق گزینه تبدیل اوراق به سهام و در نتیجه مشارکت در رشد بیشتر ارزش سهام شرکت، ارزش بیشتری را نسبت به اوراق قرضه به همراه دارد.

با این کار سرمایه‌گذار، سود بالقوه سهام را دریافت و در عین حال از بازگشت اصل سرمایه پس از سررسید محافظت می‌کند.

اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام معمولاً با بازدهی بالاتر از سهامی که اوراق به آن تبدیل می‌شوند، منتشر خواهند شد. بازارهای اوراق قرضه قابل تبدیل در ایالات متحده و ژاپن جزء بزرگ‌ترین بازارهای جهان هستند.

اوراق قرضه قابل تبدیل تمام مشخصات اوراق قرضه معمولی به علاوه ویژگی‌های اضافی زیر را دارند:

 • قیمت تبدیل: قیمت اسمی هر سهم که در آن تبدیل صورت می‌گیرد
 • نسبت تبدیل: تعداد سهامی که هر اوراق قرضه قابل تبدیل به آن‌ها تبدیل می‌شود
 • ارزش برابری (تبدیل): قیمت سهام × نسبت تبدیل
 • ویژگی‌های فراخوان: توانایی ناشر (در برخی از اوراق قرضه) برای فراخوان زودهنگام اوراق قرضه برای بازخرید.
 • ویژگی‌های قرار دادن: توانایی دارنده اوراق قرضه (وام دهنده) برای وادار کردن صادرکننده (وام گیرنده) به بازپرداخت وام در تاریخی زودتر از سررسید

کمی درباره سهام ممتاز قابل تبدیل بدانید

سهام ممتاز قابل تبدیل، اوراق بهاداری هستند که دارنده آن می‌تواند تحت شرایط خاصی، سهام ممتاز را به سهام عادی شرکت (یا گاهی اوقات، به سهام عادی یک شرکت وابسته) تبدیل کند.

برخی اوقات هم شرایط بر اساس تاریخ و زمان تبدیل تعیین می‌شود، یعنی تعداد معینی سهام عادی به ازای هر سهم ممتاز تعیین شده یا قیمت مشخصی برای هر سهم ممتاز مشخص می‌شود.

اوراق بهادار قابل تبدیل چگونه کار می‌کنند؟

اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام معمولاً پرداخت کمتری نسبت به اوراق بهادار قابل مقایسه دارند که از ویژگی تبدیل برخوردار نیستند.

در واقع سرمایه‌گذاران به دلیل سود احتمالی ناشی از اشتراک در افزایش ارزش سهام عادی یک شرکت از طریق ویژگی تبدیل، مایل به پذیرش پرداخت کمتر هستند.

قیمت تبدیل، همان نرخ از پیش تعیین شده‌ای است که می‌توان اوراق بهادار را در آن به سهام عادی تبدیل کرد و معمولاً هم با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی سهام تعیین می‌شود. اگر قیمت تبدیل اوراق به قیمت بازار نزدیک‌تر باشد، ارزش جاری آن نیز افزایش می‌یابد.

برعکس، اگر قیمت سهام بسیار کمتر از قیمت تبدیل باشد، احتمالاً اوراق بهادار به‌عنوان اوراق قرضه مستقیم یا سهام ممتاز معامله می‌شود؛ زیرا یک سرمایه‌گذاری بلندمدت در نظر گرفته می‌شود.

نکته مهم: زمانی که قصد سرمایه‌گذاری روی این دست از اوراق و سهام دارید، مهم است که همزمان با ویژگی‌های هر اوراق بهادار خاص و مشخصات و شرایط آن در زمان تبدیل آشنا شوید.

سایر نکات مهمی که باید درباره اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام بدانید

شرکت‌ها اوراق قرضه قابل تبدیل را برای به تاخیر انداختن رقیق‌سازی منتشر خواهند کرد. رقیق شدن زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت سهام جدیدی منتشر می‌کند که منجر به کاهش درصد مالکیت سهامداران فعلی می‌شود.

در عوض، شرکت ممکن است تصمیم بگیرد که سرمایه مورد نیاز خود را از طریق انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به جای کاهش ارزش سهام سهامدارانی که قبلا سهام را در اختیار دارند، افزایش دهد.

همچنین گاهی اوقات شرکت منتشر کننده اوراق بهادار می‌خواهد شرایطی را ایجاد کند که سرمایه‌گذار را وادار به تبدیل کند!

یک مثال رایج در این مورد این است که شرکت‌ها اوراق قرضه را با قیمت تبدیل یا نزدیک به آن قابل فراخوانی می‌کنند. به این ترتیب شرکت، هزینه بهره را حذف می‌کند، در حالی که سرمایه‌گذار، بازگشت سرمایه یا سهام عادی معادل سرمایه‌گذاری اولیه را دریافت خواهد کرد.

مزایا و معایب اوراق بهادار قابل تبدیل چیست؟

مزیت اصلی آن جمع‌آوری پول از طریق فروش اوراق قرضه قابل تبدیل و کاهش پرداخت سود نقدی است.

در این بین شرکت‌های صادرکننده اوراق نیز از مزایایی برخوردار می‌شوند که مهم‌ترین آن، از بین رفتن بدهی است. سایر مزایا نیز عبارتند از:

 • هزینه‌های استقراض با نرخ ثابت پایین‌تر
 • تعیین نرخ سود پایین در اوراق قرضه بلندمدت
 • به تاخیر انداختن عملیات رقیق‌سازی سهام
 • افزایش سطح کل سیستم بدهی
 • مزایای مالیاتی

افراد بسیاری معتقدند که سرمایه‌گذاری روی اوراق قرضه قابل تبدیل امن‌تر از سهام ممتاز و عادی است. در واقع این اوراق امکان حفاظت از دارایی را فراهم می‌کنند، زیرا ارزش اوراق قرضه قابل تبدیل تنها به ارزش اولیه اوراق قرضه کاهش می‌یابد و در عین حال نیز می‌توانند ارزش بازدهی بیشتری را فراهم کنند و معمولاً نسبت به سهام عادی دارای نوسان کمتری هستند.

نقطه ضعف اصلی اوراق قرضه قابل تبدیل، ریسک نقدینگی آن‌هاست. در تئوری، هنگامی که یک سهام کاهش می‌یابد، ارزش اوراق قرضه قابل تبدیل مرتبط کمتر کاهش خواهد یافت؛ زیرا ارزش آن به عنوان یک ابزار با درآمد ثابت محافظت می‌شود. با این حال، گاهی ممکن است به خاطر نوسان نقدینگی با کاهش غیر قابل پیش‌بینی همراه باشد!

علاوه بر این، در ازای کاهش پرداخت‌های سود، زمانی که دارندگان اوراق قرضه خود را به سهام جدید تبدیل می‌کنند، ارزش حقوق صاحبان سهام به دلیل رقیق شدن کاهش می‌یابد.

همچنین اوراق بهادار قابل تبدیل خطر کاهش کنترل شرکت و تبدیل اجباری را به همراه دارد. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام بالاتر از مقدار آن در زمان بازخرید اوراق باشد. این ویژگی پتانسیل افزایش سرمایه اوراق قرضه قابل تبدیل را محدود می‌کند.

توضیحاتی درباره ارزش بازار اوراق بهادار قابل تبدیل

اوراق قرضه یا سهام قابل تبدیل اساساً یک اوراق قرضه شرکتی است که به دارنده این امکان را می‌دهد تا اوراق قرضه را با تعداد ثابتی از سهام در زمان انتخابی خود مبادله کند.

در نتیجه، رفتار این دست از اوراق با پتانسیل صعودی بازار سهام و همراه با حمایت ارائه شده توسط اوراق، باعث می‌شود تا برای طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران جذاب باشند.

سه عنصر در ارزش بازار اوراق بهادار قابل تبدیل تاثیر دارد. به عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری ارزشمند شناخته می‌شود که شرایط تبدیل را دارد و در آخر دارنده سهام خود شرایط را تعیین می‌کند.

نمونه‌ای از اوراق بهادار قابل تبدیل

شرکتی با قیمت سهام عادی فعلی 5 دلار به ازای هر سهم می‌خواهد مقداری سرمایه اضافی را از طریق ارائه اوراق قرضه 10 ساله افزایش دهد. بر اساس رتبه اعتباری شرکت، نرخ سود 8 درصد تعیین شده است.

این شرکت تعیین می‌کند که نرخ بهره را می‌توان با اضافه کردن گزینه تبدیل 10 دلار برای هر سهم به 6 درصد کاهش داد. در یک عرضه اوراق قرضه قابل تبدیل به ارزش 1 میلیون دلار، شرکت 20000 دلار در سال سود پس‌انداز می‌کند.

یک سرمایه گذار 1 میلیون دلاری در اوراق قرضه قابل تبدیل، به جای 800000 دلار قابل پرداخت در اوراق قرضه غیرقابل تبدیل، 60 هزار دلار (60 هزار دلار در سال ضربدر 10 سال) دریافت خواهد کرد. با این حال، اگر سهام به 12 دلار افزایش یابد، سرمایه‌گذار اوراق قرضه خود را به سهام عادی به ارزش 10 دلار تبدیل و 200 هزار دلار اضافی به عنوان سود سرمایه ایجاد می‌کند.

هر گونه افزایش در قیمت سهام بیش از 12 دلار منجر به سود اضافی می‌شود. سرمایه‌گذار این انعطاف را دارد که در هر زمانی در طول عمر 10 ساله اوراق، سودهای اضافی بر اساس ارزش‌گذاری بازار دریافت کند.

سخن نهایی

اوراق بهادار قابل تبدیل اوراقی هستند که با توجه به شرایط و مقررات خاصی که از طرف دارنده سهام تعیین می‌شوند، می‌توانند از یک حالت به حالت دیگری تبدیل شوند و مورد معامله قرار گیرند.

معروف‌ترین انواع اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام، اوراق قرضه با سررسید 10 ساله، سهام ممتاز و عادی هستند. ارزش بازار آن‌ها نیز بر اساس شرایط و نرخ تبدیل جاری آن‌ها مشخص می‌شوند.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

بررسی حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

همواره دانشمندان و محققان مالی تلاش کرده‌اند که دیدگاه‌های متفاوتی از واژه تقلب برای جوامع بیان کنند تا بتوانند درک بهتری از عناصر و عوامل مؤثر را تقلب را تشریح نمایند. در واقع تمامی تقلب‌های صورت گرفته در واحدهای تجاری از یک منبع سرچشمه می‌گیرد و آن هم فشارها و انگیزه‌های مالی می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش تعدیلی استقلال هیئت‌مدیره بر رابطه بین گزارش‌گری مالی متقلبانه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. که از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت مروری و از لحاظ ماهیت داده‌ها جزء تحقیقات کمی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای بازه زمانی بین 1392 الی 1398 بررسی شده که در آخر با لحاظ کردن محدودیت‌های ذکر شده 106 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. در این تحقیق برای جمع‌آوری و گردآوری داده‌ها و اطلاعات تحقیق از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی و نمونه‌برداری به‌صورت عینی نیز استفاده شده است. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان داد که بین گزارش‌گری مالی متقلبانه و بازده سهام رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین استقلال هیئت‌مدیره بر رابطه بین گزارش‌گری مالی متقلبانه و بازده سهام تأثیر معناداری ندارد.

کلمات کلیدی: استقلال هیئت‌مدیره، بازده سهام، گزارش‌گری مالی متقلبانه

[1] Seyyed Mohammad Hosseini

[1] Master of Financial Management, Islamic Azad University, Neishapour Branch

Financial scientists and researchers have always tried to express different perspectives on the word fraud to societies in order to better understand the elements and factors that influence fraud. In fact, all fraud in business units comes from one source, and that is financial pressures and incentives. The purpose of this study is to investigate the adjusting role of board independence on the relationship between fraudulent financial reporting and stock returns of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Which in terms of practical purpose and in terms of review nature and in terms of data nature is part of quantitative research. The statistical population of this research includes all companies listed on the stock exchange for the period between 1392 to 1398, which in the end, taking into account the mentioned restrictions, 106 companies have been selected as a sample. In this research, library and field methods and objective sampling have been used to collect and collect research data and information. Findings from the study showed that there is a significant and inverse relationship between fraudulent financial reporting and stock returns. Also, the independence of the board of directors does not have a significant effect on the relationship between fraudulent financial reporting and stock returns. Keywords: board independence, stock returns, fraudulent financial reporting

Keywords: Pirbakran, Tourism, Tourist, Climate Index, TCI

نتیجه گیری برای نتیجه گیری ارزش اثر برای ارزش تاثیر

دانلود مقاله انگلیسی تاثیر اعتماد و ارزش درک شده بر تمایل برای خرید آنلاین مسافرتی: یکپارچه سازی تاثیرات تضمین بر سوابق اعتماد با ترجمه فارسی 5 نتیجه گیری.

نتیجه گیری از ارزش خرد کردن دانه ها

خطوط در خرد کردن دانه ها در امارات متحده عربی. نتیجه گیری از ارزش خرد کردن دانه ها. نمودار جریان خرد کردن سنگدانه سنگ شکن برای فروش پس از آن نمودار نتیجههای . بعضي از دانه ها از ظرف و .

تورم و تاثیر آن بر صادرات و واردات پرشین تجارت دوان

نتیجه گیری هرچند نمی توان اثر افزایش قیمت كالاهای وارداتی بر تورم را انكار كرد، اما می توان با سیاست گذاری صحیح و مناسب میزان تأثیر گذاری آن را كنترل كرد.

بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت

53 نتیجه گیری کلی: 89 54محدوديت هاي تحقيق: 89 نام تجاری از جمله دارایی های نامشهود هر شرکتی است که ارزش بالایی برای شرکت ایجاد می نماید. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسي تاثیر ارزش نام و نشان تجاری

تاثیر نوسانات قیمت ارز بر کسب وکارهای کوچک و متوسط موسسه

نتیجه گیری کلی برای کسب وکارهای کوچک و متوسط در شرایط فعلی : هزینه های جاری مورد ارزیابی قرار گیرد. هزینه های غیر ضروری حذف شود .

مقایسه کارایی روش های GARCH و ARCH در پیش بینی ارزش در

در نتیجه ارزش در معرض ریسک، واقعاً سنجش ریسک با نگاهی آینده نگر می‌باشد (رسولی، 2004). ارزش در معرض ریسک نه تنها برای صندوق ها بلکه برای تمام انواع اسناد مالی کارایی دارد.

تاثیر سرمایه فکریی در ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتها

جدول آمار توصیفی برای همه متغییرها مطالعه معیارهای ارزش بازار و ارزش دفتری (1،694 ) را نشان می دهدکه 40،96 % ارزش بازار شرکت در صورتهای مالی شرکت ها منعکس نمی شود .

ترجمه مقاله تاثیر اعتماد و ارزش درک شده بر تمایل برای خرید

چکیده. هدف از انجام این مطالعه، ارائه مدلی برای شکل گیری تمایل خرید آنلاین بر مبنای ارزش درک شده، اعتماد و سوابقِ امنیت و حریم خصوصی درک شده است.

بررسی تأثیر عنصر ارزش در اوراق قرضه کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه

در این مقاله، تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود. در این راستا، تأثیر اندازه شرکت نیز کنترل شده است.

آزمون تاثیر گزارش آزمایشگاه نتیجه گیری

Vor t ex Tube Test Appar at us گیری و اثبات پارامترهای انتقال حرارت برای یک چنین جریاناتی توسط دستگاه هیلتون با مطالعه پروفیل و با شار حرارتی در .. نتیجه. : سرعت را برحسب. رسم نمایید .

سوگیری ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بر پایهٔ «اثر لنگر انداختن»، معمولاً اولین گزینه‌های ارائه شده، تأثیر به سزایی در انتخاب افراد بین گزینه‌های موجود دارند. زمانی که «سوزن عنصر ارزش در اوراق قرضه فکر» و تصمیم‌گیری فرد بر روی مورد خاصی «گیر» کند، تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌های

پایان نامه بررسی تأثیر سهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان

533 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم. 62. 534 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم. 63. 54 نتیجه گیری.. 63. 55 پیشنهاد های تحقیق.. 64. 551 پیشنهاد مبتنی بر نتایج فرضیه ها 64. 552 پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی.. 65

اندازه‌گيري ارزش برند modiriatefarda

این تیم تحقیقاتی برای اندازه گیری ارزش ویژه برند مدلی دو بعدی را ارائه نمودند: وجوه مرکزی / اولیه تاثیر گذار بر ارزش ویژه نام و نشان و پیوندهای مرتبط با نام و نشان.

بخش خلاصه و نتیجه گیری مقالات 81تا91 محله نابینایان

پس با هم مرور میکنیم بخش خلاصه و نتیجه گیری مقالات ۸۱تا۹۱ را و فعلا شما را بدرود می گویم و به امید دیدارهای بیشتر و بهتر و مفیدتر. سرتان سلامت. پیروز و مهربان باشید. نتیجه گیری۸۱

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در

بررسی روشهای تامین مالی در بورارس و اوق بهادار تهران مشتمل بر 156صفحه می باشد. برای خرید مقاله بررسی روشهای تامین مالی در بورارس و اوق بهادار تهران اقدام نمایید.

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول پایگاه خبری اختبار

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول غفور خوئینی*، عطیه شمس‌الهی**، سهیل ذوالفقاری *** چکیده تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده است.

ارتباط هزینه سرمایه و پذیرش استانداردهای حسابداری ملی و

توجیهی که می‌توان برای این نتیجه‌گیری اذعان داشت این است که در ایران به دلیل سفته بازی در معاملات بورس ممکن است نقدشوندگی برخی سهام بالا باشد این در حالی است که این امر خود موجب افزایش ریسک

مقاله (نقد و بررسی ارزشیابی کمی و کیفی)

تدوین می گردید.اهداف یادگیری باید به صورت رفتاری بیان می شد تا به صورت عینی قابل اندازه گیری شود.حوزه ی ارزش یابی تحصیلی نیز تحت تأثیر آن نظریه های یادگیری،شکل گرفته بود.

تفاوت کود دامی و مرغی (بررسی و نتیجه گیری) شرکت پیشتاز

اثر آن در خاک باقی می ماند یعنی هر چهار سال یکبار مصرف کود دامی برای تامین نیاز های غذایی سفارش شده استپ اما تاثیر آن برروی ساختار فیزیکی خاک ممکن است تا هفت یا هشت سال نیز دوام داشته باشد.

نتیجه گیری و پیشنهادهای بررسی تاثیر پیوستن به WTO بر خدمات برق

نتیجه گیری و پیشنهادهای بررسی تاثیر پیوستن به wto بر خدمات برق ایران برای تکمیل بهره‌گیری از ذخایر گاز خود در تولید برق به منظور صدور آن به چنین نیروگاهی نیاز دارد و این موضوع به دلایل پیش

بررسی تاثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه ی برند

4.5. تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر عناصر آمیزه بازاریابی بر روی عناصر ارزش ویژه برند ابتدا بر اساس تحقیقات انجام گرفته فرضیات شکل گرفته و بر اساس این فرضیات مدل نظری ارایه گردیده

نتیجه گیری برای نتیجه گیری ارزش اثر برای ارزش تاثیر

نتیجه گیری برای نتیجه گیری ارزش اثر برای ارزش تاثیر تصویر برند برند مبتنی بر مشتری بر ویژه تأثیر ارزش ستاره استان

بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت

در این پژوهش ، تاثیر واسطه ای سازه های وفاداری به نام و نشان تجاری و تصویر ذهنی نام و نشان تجاری در شکل گیری ارزش ویژه نام و نشان تجاری مورد بررسی قرار گرفته است.

ارزش مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی

به این ترتیب، برای حرفه ای های مدیریت منابع انسانی درک چگونگی هر عمل ممکن است اثر دیگران را در سازمان خود را تحت تاثیر قرار دهد.

نتیجه‌گیری اشتباه از گزارش کسب‌وکار بانک جهانی آژانس

در آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص رتبه ایران در گزارش وضعیت انجام کسب‌وکار بانک جهانی که در تیرماه ۱۳۹۶ منتشر شد ادعایی مبنی بر تأثیر ۶۳ درصدی عملکرد دولت در بهبود ۳۲ رتبه‌ای ایران طی سال‌های ۲۰۱۳

بررسی موشکافانه تأثیر معدل امتحان نهایی بر نتیجه کنکور

نتیجه‌گیری: در سال ۹۲ تراز سوابق تحصیلی‌اش در زیرگروه یک به ۱۰۴۱۸ نرسیده است، برای همین تأثیر مثبت نداشته است ( در سال‌های قبل از ۹۲ معدل ۲۰ در ترازهای بالاتر از ۱۰۴۱۸ تأثیر مثبت داشته

اثر – نتیجه فارسیانگلیسی واژه نامه Glosbe

en Look at Switzerland, Germany, the Netherlands, Denmark, England, where people who have been addicted to heroin for many years and repeatedly tried to quit and failed can get pharmaceutical heroin and helping services in medical clinics, and the results are in: Illegal drug abuse and disease and overdoses and crime and arrests all go down, health and wellbeing improve, taxpayers benefit

مدل‌یابی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژة برند

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر ارزش ویژة برند در صنایع غذایی لبنی انجام شده است. نوآوری پژوهش حاضر این است که سنجه‌ها و ابعاد سازۀ بازاریابی کارآفرینانه، از دید مشتریان و با بهره‌گیری از

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پولاز مفاهیم حقوقی

نتیجه‌گیری. تعدیل قضایی در حقوق ایران با توجه به پیشینه فقهی و مواد قانونی بلامانع به نظر می‌رسد. در این مسیر اصول عدالت نیز چنین ایجاب می‌کند.

تأثیر مدیریت اثربخش ریسک در عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته

مدیریت اثربخش ریسک، از رویکردهای جدیدی است که برای بهبود عملکرد سازمان‌ها در شرایط عدم اطمینان محیطی استفاده می‌شود. مدیریت اثربخش ریسک به معنی کاربرد نظام‌مند سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به

نقدی بر روش‌های متداول جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از ماتریس‌های

پروژه جلب مشارکت جامعه محلی روستای گل سفید برای احیای صنایع دستی ‏نقدی بر روش‌های متداول جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از ماتریس‌های ارزیابی اثرات بر محیط‌زیست‏ در حقيقت هم ارزش نمودن اين

sabeti قسمت ششم ترجمه بحث و نتیجه گیری

قسمت ششم ترجمه بحث و نتیجه گیری. 11/05/2013. 6. Discussion and conclusion. The aim of this study is to present a model for the acceptance of enterprise resource planning systems among the employees of car production companies using path analysis.

تأثیر درگیری ذهنی کالا و ویژگی‌های شخصیتی افراد دانلود

111 نتیجه‌گیری فصل اول 15 2 فصل دوم مباني نظري و پيشينه تحقيق 16 مقدمه 19 21 مبانی نظری تحقیق 19 211 رفتار مصرف‌کننده 19 212 رفتار خرید آنی 23 22 پیشینه تجربی تحقیق 54 221 تحقیقات داخلی 54

ارزش تاثیر دستگاه تست edunano

دستگاه تست ارزش خرد کردن دانه ها. آزمون ارزش خرد کردن دانه ها nptel, سنگ مس خرد کردن گیاه در, به یک صنعت ارزش . . تاثیر ارزش خرد کردن دانه leguppyeu.

پایان نامه اندازه گیری میزان تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد

اندازه گیری میزان تأثیر سرمایه انسانی,پایان نامه اندازه گیری میزان تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی,خرید پایان نامه اندازه گیری میزان تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی شرکت تولیدی

ارزیابی تاثیر واسطه ای تصویر ذهنی برند روی شکل گیری ارزش

برای مثال بونگ و همکارانش (Bong et al., 1999, 171)، به این نتیجه رسیدند که تداعی ذهنی برند به طور مستقیم روی تصویر ذهنی برند تاثیر می گذارد و تصویر ذهنی مستقیما ارزش ویژه برندرا تحت تاثیر قرار می دهد.

موضوع‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫معماری‬ ‫بر‬ ‫انسان‬ ‫فرهنگی‬ ‫های

‫موضوع ‪ :‬بررسی و تاثیر ارزش های فرهنگی انسان بر معماری‬ ‫*‪3‬‬ ‫نیلوفرقطب الدین*‪،1‬لیا زارع*‪2‬سجاد بشیری‬ ‫‪1‬نویسنده مسئول‪ :‬دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران‬ ‫)‪([email protected] ‬غرب

بررسي رابطه­ي متغيرهاي كلان اقتصادي و شاخص قیمت (کل ) سهام

تعادل در بازار بر اساس ارزش­های اسمی پدید نمی­آید و سرمایه­گذاران تورم را به عنوان یکی از مهم­ترین متغیرهای کلان اقتصادی اثر گذار در تصمیم­گیری برای یک سرمایه­گذاری در نظر می­گیرند.

ریسک نقدینگی و تأثیر آن بر بازده مازاد در شرکت‌های پذیرفته

برای به­دست­آوردن بازده بیشتر نیز باید از معیارهایی برای تصمیم­گیری استفاده کرد که واقعیت­ها را بهتر بیان کند و راهنمایی برای سرمایه­گذاری و کسب بازده بیشتر باشد.

دانلود مقاله بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره

برای تعمیم روش های اندازه گیری ارزش منابع انسانی باید ارزش خدمات کارکنان و عواملی را که روی این ارزش اثر می گذارند، مشخص کنیم (همان منبع،۱۹۰)۳٫

پایان نامه تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحدبین الملل قشم پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد رشته : مدیریت مالی گرایش:مدیریت مالی عنوان: تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای

بحث و نتیجه‌گیری:(متن) رایگان رشته روانشناسیبررسی عوامل

بحث و نتیجه‌گیری . 51 بحث و نتیجه‌گیری. چه کسی مسئول پیشگیری از اعتیاد است؟ برای از میان بردن اعتیاد چه باید کرد؟ آیا دولت و نیروهای انتظامی مسئولند؟

ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند

443 بررسی اثر متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته در مدل 56. 45 نتایج فرضیات 72. فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری. 51 مقدمه 76. 52 تشریح یافته های تحقیق 76. 53 پیشنهادات کاربردی برای فرضیه های پژوهش 84

لزوم حجاب و عفاف در جامعه نتیجه گیری:

نتیجه گیری: قرار گیرد تا ارزشهای او حفظ شودواین است فلسفه پوشش که خدای حکیم برای ناموس خلقت واجب کرده است.فلسفه حجاب٬ حفظ ارزش والای زن است وازهمین رواست که خداوندپوشش دینی رابراوواجب

تاثیر سرمایه فکری بر نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود

بنابراین، به دلیل اهمیت سرمایه فکری در ایجاد ارزش برای شرکت، هدف پژوهش حاضر را بررسی مقایسه ای تاثیر سرمایه فکری بر نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود حسابداری (EVA/Earning) و نسبت ارزش افزوده بازار

ارزش تضمین چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

ارزش تضمین چیست و چگونه تعیین می شود؟

یکی از جذابیت‌های بورس و بازار سرمایه، امکان خرید اعتباری است. قوانین مشخصی برای دریافت اعتبار معاملاتی وجود دارد که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و کارگزاری‌ها تدوین می‌شود. یکی از شروط مهم برای دریافت اعتبار معاملاتی داشتن ارزش تضمین کافی است. در ادامه به بررسی کامل مسئله ارزش تضمین یا وجه تضمین می‌پردازیم.

ارزش تضمین چیست؟

قبل از پرداختن به جزئیات ارزش تضمین، لازم است کمی درباره مسئله اعتبار در بورس صحبت کنیم. همان طور که اشاره کردیم اعتبار معاملاتی یک گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاران بورس محسوب می‌شود؛ یک اهرم سرمایه گذاری و روشی که با استفاده از آن، می‌توانند معاملات پرحجم‌تری داشته باشند. سازمان بورس و اوراق بهادار تهران یک دستورالعمل خرید اعتباری ارائه کرده است که همه کارگزاری‌ها ملزم به رعایت آن هستند. در عین حال، آن‌ها می‌توانند شرایط دیگری را نیز در نظر بگیرند.

مراحل دریافت اعتبار معاملاتی

برای داشتن هر گونه فعالیتی در بازار سرمایه، باید از طریق کارگزاری‌ها اقدام کنید. در نتیجه اولین قدم برای دریافت اعتبار معاملاتی، دریافت کد معاملاتی از یک کارگزاری معتبر است. قبل از این مرحله، می‌توانید جزئیات طرح‌های اعتباری کارگزاری‌ها را مطالعه و گزینه‌ای را انتخاب کنید که بهترین تسهیلات را ارائه می‌دهد. شرایط و نحوه دریافت اعتبار معاملاتی از هر کارگزاری با دیگری متفاوت است.

یک مرحله الزامی دیگر، امضای قرارداد خرید اعتباری است. این قرارداد را باید با مراجعه حضوری به شعب کارگزاری دریافت و امضا کنید. اعتبار قرارداد اعتباری معمولا یک‌ساله خواهد بود.

در مرحله بعد، باید بررسی کنید که چه بسته‌هایی و چه میزان اعتبار شامل وضعیت شما خواهد شد. اعتبارات کارگزاری آگاه در دو قالب بسته‌های اعتباری و وام قرض الحسنه ارائه می‌شود. این موارد را می‌توانید در حساب بآشگاه مشتریان مشاهده کنید. بسته‌های رنگی برای مشتریان فعال هستند و می‌توان آن‌ها را انتخاب کرد. بسته‌های اعتباری بر اساس ریال موجود در بآشگاه فعال می‌شوند. در مورد کارگزاری‌های دیگر، ممکن است امتیاز مشتریان برای تخصیص اعتبار در نظر گرفته شود. عامل موثر برای دریافت وام قرض‌الحسنه، میزان رسوب پول در حساب عنصر ارزش در اوراق قرضه معاملاتی کارگزاری آگاه است.

عنصر مهم دیگر، داشتن ارزش تضمین به اندازه کافی است. ارزش تضمین نقشی مانند وام‌های بانکی دارد. در گذشته هر فرد می‌توانست به اندازه ۲۵ درصد از ارزش پورتفوی خود، اعتبار دریافت کند. این قانون اخیرا تغییر کرده و رقم به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

بر این اساس، ارزش پورتفوی فردی که می‌خواهد اعتبار دو میلیون تومانی دریافت کند، باید در حدود ۱۳.۵ میلیون تومان باشد. دقت داشته باشید درصد مورد نیاز ارزش تضمین در بازارهای مختلف با هم متفاوت است. رقم ۱۵ درصدی که بیان کردیم، مربوط به بازار اول و دوم بورس تهران بود. موارد دیگر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

ارزش تضمین

چگونه ریال بآشگاه را افزایش دهیم؟

کارگزاری‌های مختلف، به فعالیت‌های کاربران خود امتیازاتی می‌دهند. آگاه دو عنصر امتیاز و ریال بآشگاه را جداگانه در نظر می‌گیرد. هر چه امتیازات بیشتری کسب کنید، به سطوح بالاتری صعود می‌کنید و از تخفیف‌ها و تسهیلات بیشتری بهره‌مند می‌شوید؛ اما برای خرید بسته‌های اعتباری، باید ریال بآشگاه به اندازه کافی داشته باشید. با استفاده از راهکارهای زیر می‌توانید ریال بآشگاه را افزایش دهید:

 • با عضویت در بآشگاه و فعال‌سازی حساب، ۱۰ هزارتومان به حساب کاربری شما در بآشگاه اضافه می‌شود.
 • با انجام معامله، بر اساس سطح شما (قله) در بآشگاه، درصدی از کارمزد معاملات به عنوان تخفیف کارمزد به حساب بآشگاه‌تان واریز می‌شود.
 • با معرفی بآشگاه کارگزاری آگاه به دیگران نیز می‌توانید ریال کسب کنید. به این شرط که کد شما به عنوان معرف وارد شود. هر گاه این شخص حداقل ۱۰۰ هزار تومان برای کارگزاری آگاه سودآوری داشته باشد (مثلا کلاس آموزشی یا بسته مشاوره‌ای بخرد)، ۵۰ هزارتومان به حساب کاربری شما اضافه می‌شود.
 • مسابقاتی به صورت روزانه در بآشگاه برگزار می‌شود و افراد برتر هر ماه، جایزه‌ای در قالب ریال بآشگاه دریافت می‌کنند.

با توجه به کاهش ارزش تضمین، چه اقداماتی باید انجام شود؟

همان طور که اشاره شد، در حال حاضر هر فرد می‌تواند به اندازه ۱۵ درصد ارزش پورتفوی خود اعتبار معاملاتی دریافت کند. این رقم در گذشته ۲۵ درصد بود. در حقیقت در گذشته برای دریافت اعتبار دو میلیون تومانی، لازم بود ارزش پورتفوی فرد متقاضی در حدود ۸ میلیون تومان باشد و حالا برای دریافت همین مقدار اعتبار، ارزش پورتفوی ۱۳.۵ میلیون تومانی لازم است.

با این توضیحات، لازم است افرای که از گذشته بسته‌های اعتباری (تا سقف مبلغ مجاز) دریافت کرده بودند، وضعیت حساب خود را بازنگری کنند. در غیر این صورت، برای افراد نزد سازمان بورس و همچنین کارگزاری، تخلف اعتباری ثبت می‌گردد و طبق موازین و قوانین مطرح شده در دستورالعمل خرید اعتباری و قرارداد اعتباری و الحاقیه های پیوست آن، با ایشان برخورد خواهد شد. برای پیشگیری از این مشکلات، دو راهکار وجود دارد:

 • اعتبار خود را تسویه کنید.
 • با واریز وجه نقد، اقدام به خرید سهام و افزایش ارزش تضمین پورتفوی خود کنید.

سخن آخر

جزئیات و قوانین مربوط به ارزش تضمین را با هم بررسی کردیم؛ عنصری که برای دریافت اعتبار معاملاتی ضروری محسوب می‌شود. در گذشته هر فرد می‌توانست به اندازه ۲۵ درصد ارزش پورتفوی خود، اعتبار دریافت کند و در حال حاضر این رقم به ۱۵ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، افرادی که طبق قانون قبلی اعتبار دریافت کرده بودند، لازم است نسبت به تسویه اعتبار یا واریز وجه نقد برای رسیدن به حد نصاب اقدام کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.