تجزیه و تحلیل روند


مطالب این وبلاگ خلاصه ای از آموخته ها و تجربیات من است که شاید برای همکاران و علاقمندان هم مفید واقع شود

نسبتهای مالی برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و سود آوری شرکتها

نسبت های نقدینگی
نسبت های فعالیت
نسبت های اهرمی
نسبت های تجزیه و تحلیل روند سود آوری
نسبت بازده سرمایه گذاریهاR.O.I
نسبتهای ارزش بازار
تجزیه و تحلیل نسبتها با تجزیه وتحلیل افقی وعمودی کاملا” متفاوت می باشد.
برای تکمیل تجزیه و تحلیل مالی مقایسه ای ارقام حسابهای مختلف با یکدیگر ضرورت دارد.این بررسی از طریق تجزیه و تحلیل نسبتها انجام می گیرد.نسبتهای مالی زیادی وجود دارد،
که تحلیلگران مالی با توجه به اهمیتی که برای روابط بین اقلام قائل هستند،آنها را مورد استفاده قرار می دهند.
تحلیلگران مالی معمولا” نسبتها را به دو شکل مورد بررسی قرارمی دهند:
1) مقایسه با صنایع مشابه
2) تجزیه و تحلیل روند: نسبتهای مربوط به دوره جاری با نسبتهای سالهای گذشته و نسبتهای مورد انتظار عادی مقایسه می شود تا مشخص گردد آیا وضعیت مالی شرکت رو به بهبود
است یا خیر.
تجزیه و تحلیل افقی :
بررسی روند حسابها طی چند تجزیه و تحلیل روند سال مختلف می باشد،به طور مثال کسب 3 میلیون ریال سود در سال جاری در مقایسه با 1 میلیون ریال سود سال مالی قبل به نظر مطلوب و امیدوار
کننده می رسد ولی درمقایسه با 4 میلیون ریال سود سال قبل آن رضایت بخش نمی باشد، تجزیه و تحلیل افقی غالبا” در صورتهای مالی مقایسه ای نشان داده می شود و بعضا”
برای اینکه نتیجه مطلوبتری به رست بیاید،از صورتهای مالی 5 سال استفاده می شود
تجزیه و تحلیل عمودی :
در تجزیه و تحلیل عمودی یک قلم مهم درصورتهای مالی به عنوان ارزش پایه به کارگرفته می شود و سایر اقلام آن صورتهای مالی با این قلم پایه مقایسه می شود. به عنوان مثال
در تجزیه و تحلیل عمودی ترازنامه مجموع داراییها یا مجموع بدهیها و حقوق صاحبان سهام،100% در نظرگرفته شده و هریک از اقلام داراییها نسبت به مجموع داراییها و هر یک از اقلام
بدهیها و حقوق صاحبان سهام نسبت به مجموع بدهیها و حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.درصورت سود وزیان نیز فروش خالص معادل 100% در نظرگرفته شده وسایرحسابها
نسبت به آن سنجیده می شوند.
تجزیه و تحلیل عمودی به منظور افشای ساختاردرونی سازمان به کار می رود، افشای اطلاعاتی نظیر روابط موجود بین هر یک ازحسابهای سود و زیان و درآمد فروش و ترکیب داراییهایی
که ایجاد ترکیب منابع سرمایه شامل بدهیها،اعم ازجاری یا بلند مدت و یا حقوق صاحبان سهام و غیره…؛علاوه بر این نتایج تجزیه و تحلیل عمودی برای ارزیابی موقعیت نسبی شرکت در
صنعت به کارمی رود.
لازم به ذکر است در تجزیه و تحلیل افقی و تجزیه و تحلیل عمودی رقم خاص با یک رقم درهمان طبقه یا همان حساب مقایسه می شود.
نسبت های نقدینگی
حاشیه ایمنی اعتباردهندگان / سرمایه در گردش = بدهیهای جاری – داراییهای جاری
توانایی پرداخت بدهیهای جاری از محل داراییهای جاری/ نسبت جاری = بدهیهای جاری ÷ داراییهای جاری
توانایی دقیقتر برای پوشش بدهیهای جاری/ نسبت آنی (سریع) = بدهیهای جاری ÷ ( (پ.پ + موجودی کالا) – داراییهای جاری
نسبتهای فعالیت :
نشان دهنده سرعت وصول مطالبات/ نسبت حسابهای دریافتنی = متوسط حسابهای دریافتنی ÷ ب.ت.ک.ف
متوسط حسابهای دریافتنی = 2 ÷ (حسابهای دریافتنی پایان دوره + حسابهای دریافتنی اول دوره )
متوسط دوره وصول طلب = نسبت حسابهای دریافتنی ÷ 365
نشان دهنده سرعت گردش کالا/ نسبت گردش کالا = = متوسط موجودی کالا ÷ ب.ت.ک.ف
متوسط موجودی کالا = 2 ÷ (موجودی کالا پایان دوره + موجودی کالا اول دوره )
نسبت دوره گردش کالا = نسبت گردش کالا ÷ 365
توانایی به کارگیری موثرداراییها/ گردش مجموع داراییها = متوسط مجموع داراییها ÷ فروش خالص

نسبتهای اهرمی :
نشان دهنده داراییهایی است که از طریق بدهیها تأ مین شدند/ نسبت بدهی = مجموع داراییها ÷ مجموع بدهیها
توانایی پرداخت بدهیها/ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام / نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام = مجموع بدهیها ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
تحمل شرکت در کاهش سود / پوشش هزینه بهره = هزینه بهره ÷ سود قبل از بهره و مالیات
نسبتهای سود آوری :
درصد هرریال فروش را نشان می دهد که پس از کسر ب.ت.ک.ف باقی می ماند/ نسبت سود نا خالص = فروش خالص ÷ سود نا خالص
سودآوری درآمدها را نشان می دهد/ نسبت سود خالص = فروش خالص ÷ سود خالص
(R.O.I) بازده سرمایه گذاریها
برای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشند، 2 نسبت :
میزان کارایی مدیریت در بکارگیری منابع موجود در جهت کسب سود/ بازده مجموع داراییها R.O.A = متوسط مجموع داراییها ÷ سود خالص
بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام را نشان می دهد/ بازده حقوق صاحبان سهام E.O. R = (حقوق صاحبان سهام ÷ مجموع داراییها ) × بازده مجموع داراییها
نسبتهای ارزش بازار : یاد آِوری می شود برای شرکتهائی است که در بورس وارد شده باشند

عملکرد شرکت / سود هر سهم (EPS) = تعداد سهام منتشره ÷ سود خالص
ارزیابی شرکت/ نسبت قیمت به سود (P/E) = سود هر سهم ÷ قیمت روز هر سهم
نسبت ارزش دفتری هر سهم = تعداد سهام منتشره ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
دریافت سود سهام را نشان می دهند :
بازده سود سهام = قیمت بازار هر سهم تجزیه و تحلیل روند ÷ سود سهام پرداختی به هر سهم
نسبت پرداختی سود هر سهم = سود هر سهم ÷ سود سهام پرداختی به هر سهم

دنیای حسابداری

مديران شركتها به منظور شناخت از نقاط قوت و ضعف شركتهايشان وبرنامه ريزي آتي و همچنين فيد بك از تصميمات گرفته شده خود در گذشته ،به اطلاعات مالي نياز مبرم دارند. علاوه بر مديران بستانكاران و وام دهندگان براي باز دريافت طلب خود به وضعيت نقدينگي و همچنين تداوم فعاليت شركت و سرمايه گذران نيز بر تداوم فعاليت شركت و در نتيجه سود آوري و ريسك شركت توجه مي كنند

تكنيك هاي مالي مورد استفاده جهت شناخت از وضعيت شركت و تصميم گيري درست

الف : تهيه صورت جريانات نقدي : گردش نقدينگي ساليانه شركت بصورت مصرف و منبع نقد با طبقه بندي فعاليت شركت به فعاليتهاي عملياتي و سرمايه گذاري و مالي صورت مي پذيرد (در اين گزارش كاهش دارايي و يا افزايش بدهي ويا افزايش حقوق صاحبان سهام منبع نقد – افزايش دارايي و كاهش دارايي مصرف نقد ميباشد)

ب: تجزيه و تحليل افقي : با تعيين يكسال به عنوان سال پايه مطلوب يا نامطلوب بودن وضعيت شركت به صورت تغيير اقلام ترازنامه و صورت سود وزيان نسبت به درصدي از سال پايه نشان داده مي شود

پ:تجزيه تحليل عمودي : با تعيين يك قلم مهم در ترازنامه (معمولا دارايي)‌و يك قلم مهم در صورت سود وزيان (معمولا فروش) و مقايسه ساير اقلام به صورت درصدي از آن به تحليل پرداخته ميشود

ت: تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي : در اين روش براي ارزيابي كيفي از اطلاعات كمي و ارائه گزارش به ميزان نياز استفاده كننده گان و طبقه بندي و خلاصه صورتهاي مالي وبيان نسبي اطلاعات مطلق صورتهاي مالي بين ارقام اقلام موجود در اين صورتها رابطه رياضي به صورت نسبت برقرار ميشود . سپس براي استفاده از اين نسبتها و قضاوت از دوروش زير استفاده ميشود

1- معيار مقايسه با نرم ميانگين صنعت و يا مقايسه با شركتهاي مشابه

2- تجزيه و تحليل روند كه نسبت هاي دوره جاري با سالهاي گذشته مقايسه مي شود تا با تعيين روند تغييرات مشخص شود وضعيت مالي و عملكردي شركت به چه صورت مي باشد.

مطالب این وبلاگ خلاصه ای از آموخته ها و تجربیات من است که شاید برای همکاران و علاقمندان هم مفید واقع شود

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (مقدماتی)

انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، تنها با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر خواهد بود.

ثبت نام این دوره به پایان رسیده است

توضیحات

مقدمه

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یکی از روشهای اصلی تحلیلگران در ارزیابی شرکتها است. در صورتیکه اعداد و ارقام صورتهای مالی شرکتها با دقت لازم و با محتوای صحیح تهیه و تنظیم شده باشند ، نسبتهای مالی شرکت‌ها و مؤسسات می‌تواند عملکرد مالی یک شرکت را به خوبی نشان دهد. لذا می‌توان گفت بررسی وضعیت عملکرد شرکت‌ها و یا بازدهی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از طریق تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، یکی از مهمترین اهداف مدیران مؤسسات و سازمان‌های اقتصادی است.

هدف از برگزاری دوره مقدماتی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، آشنایی با تعریف صورتهای مالی اساسی، آشنایی با انواع صورتهای مالی حسابداری، نسبت‌های پرکاربرد در بررسی عملکرد شرکت‌ها و تکنیک‌های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت‌ها می‌باشد.

لازم بذکر است نحوه برگزاری دوره بصورت کارگاهی است و یک یا چند نمونه صورتهای مالی شرکت‌های بورسی، به شکل مطالعه موردی بررسی می‌گردد.

مخاطبان دوره

مدیران و کارشناسان:

 • شرکت‌های دانش‌بنیان
 • شرکت‌های سرمایه‌گذاری
 • شرکت‌های تأمین سرمایه
 • شرکت‌های کارگزاری
 • بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری
 • شرکت‌های بیمه
 • شرکت‌های لیزینگ
 • مشاوران مالی و اقتصادی
 • شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار
 • شرکت‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری
 • کلیه کارشناسان مالی و سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی
 • سازمان‌ها و مؤسسات دولتی

سرفصل‌های دوره

 • معرفی سیستم‌های حسابداری و بیان تفاوت حسابداری مالی و حسابداری مدیریت
 • سیستم اطلاعاتی حسابداری AIS و معرفی اجزای آن
 • اجزای تشکیل‌دهنده گزارش مالی سالانه
 • اطلاعات لازمه تصمیم‌گیری
 • نقش گزارش حسابرس مستقل در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 • معرفی عناصر صورتهای مالی اساسی (سود و زیان، سود و زیان جامع، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد)
 • مبنای تعهدی و مبنای نقدی در اندازه‌گیری درآمدها و هزینه‌ها
 • تفاوت صورت سود و زیان واحدهای خدماتی، واحدهای بازرگانی و واحدهای تولیدی
 • بیان برخی از رویه‌های حسابداری در جهت اثربخشی تحلیل مالی
 • روش تهیه مقدماتی صورت جریان وجوه نقد
 • نقش و رابطه عمر شرکت‌ها با جریان‌های نقد (تحلیل ماتریسی جریان‌های نقد)
 • انواع تکنیک‌های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
  • تشکیل سری زمانی
  • تحلیل افقی
  • تحلیل روند
  • تحلیل عمودی
  • تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی
  • نسبت‌های نقدینگی سنتی و نوین
  • چرخه عملیات واحدهای بازرگانی و واحدهای تولیدی
  • دوره تبدیل وجه نقد (دوره تامین مالی)
  • نسبت‌های مدیریت بر دارایی‌ها و بدهی‌های جاری عملیاتی (نسبت‌های کارایی)
  • تفاوت دوره گردش کالا در واحدهای بازرگانی و واحدهای تولیدی
  • شاخص‌های ارزیابی کیفیت سود و نسبت‌های سودآوری
  • رابطه نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحب سهام و اهرم مالی
  • نسبت‌های اهرمی
  • نسبت‌های کفایت جریان نقد
  • نسبت‌های ارزیابی سهام در بازار
  • کاربرد نسبت P/E در پیش‌بینی قیمت سهام
  • ارزش افزوده بازار MVA

  مدرس دوره

  گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف همواره افتخار همکاری با بهترین اساتید و متخصصین در ایران را داشته و دارد.

  null

  اصغر طاهرپور اصل

  • دکتری حرفه‌ای DBA گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک؛
  • بالغ بر ۳۰ سال تجربه حرفه‌ای در بازار پول و تحلیل مالی و اعتباری شرکت‌ها؛
  • بالغ بر ۲۵ سال سابقه تدریس دوره‌های حرفه‌ای مالی؛
  • عهده‌داری مدیرکلی واحدهایی از جمله: حسابداری مدیریت، مدیریت ریسک و تطبیق، امور توسعه سرمایه‌های انسانی و آموزش، معاونت برنامه‌ریزی، تحول و ICT مدیر عامل، معاونت مالی و سرمایه‌گذاری.

  دانلود برشورهای دوره

  نظرسنجی دوره قبل

  گالری عکس‌های دوره

  تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

  پرسش و پاسخ

  منظور از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی چیست؟

  تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به فرآیند ارزیابی و بررسی صورت‌های مالی یک شرکت یا بنگاه اقتصادی به منظور بررسی عملکرد و استخراج اطلاعات مفید برای سنجش توانمندی شرکت در فعالیت‌های آتی گفته می‌شود.
  صورتهای مالی اساسی عبارتنداز: صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد، تجزیه و تحلیل این صورت و همزمان با آن، تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی را “ تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی” یا “statement analysis financial” می‌نامند. این نوع تجزیه و تحلیل‌ها باعث می‌شود مدیران شرکت‌ها، صاحبان سرمایه، بستانکاران و سرمایه‌گذاران بتوانند از وضع مالی حال و آینده شرکت‌های سهامی مورد نظر خود آگاه شوند و درباره آن قضاوت کنند.

  حسابداری نوین

  **دانش هر فرد نه دارایی اوست نه سرمایه او بلکه بدهی او به جامعه است **

  صورت های مالی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی

  افراد مختلف به منظور شناخت وضعيت مالي و عملكردي شركت به اطلاعات منعكس در صورتهاي مالي علاقمندند كه اين افراد را بطور كلي مي توان به صورت زير دسته بندي كرد .

  1- بستانكاران كوتاه مدت: براي اين افراد وضعيت نقدينگي شركت به منظور تعيين توان شركت در باز پرداخت تعهدات كوتاه مدت خود مهم مي باشد .

  2- وام دهندگان و دارندگان اوراق مشاركت شركت ها ( بستانكاران بلند مدت ) : براي اين افراد تداوم فعاليت شركت مهم است . يعني اينكه شركت بتواند در سالهاي آتي اصل و فرع بدهي خود را بپردازد . براي اندازه گيري تداوم فعاليت شركت اين افراد بايد به سودآوري آتي و ريسك شركت توجه كنند .

  3- سهامداران شركت : براي اين افراد نيز تداوم فعاليت ، سودآوري و ريسك شركت مهم مي باشد . سرمايه گذاران بايستي تا اندازه زيادي به صورت هاي مالي چاپ شده درگزارش هاي سالانه و گزارشهاي ميان دوره اي اتكا كنند . در مورد شركت هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس ، اطلاعات اضافي ابتدا به بورس اوراق بهادار ارائه شده و سپس در دسترس عموم قرار مي گيرد .

  4- مديريت شركت : مديريت شركت ضمن دارا بودن مسئوليت اداره شركت در برابر افراد فوق نيز مسئول مي باشد . بنابراين به منظور برنامه ريزي ، آگاهي از نتايج تصميمات گذشته و شناخت ضعف و قوت هاي شركت نياز به اطلاعات مالي دارد .

  افراد فوق به منظور شناخت وضعيت مالي شركت و تصميم گيري درست از يكسري تكنيك هاي مالي استفاده مي كنند . كه اين تكنيك ها عبارتند از :

  1)تجزيه و تحليل افقي يا تجزيه و تحليل روند :در تجزيه و تحليل افقي يك سال بعنوان سال پايه تعريف شده و تغييرات اقلام موجود در تراز نامه و صورت سود و زيان به صورت درصدي از سال پايه در نظر گرفته مي شود . براساس مقايسه اطلاعات سال مورد نظر با سالهاي قبل روند مطلوب يا نامطلوب وضعيت مالي وعملكرد شركت تعيين مي شود .

  اين موضوع با استفاده از اطلاعات مندرج در صورتحساب سود و زيان بالا در جدول زير نشان داده مي شود .

  براي محاسبه درصدهاي روند ، انجام دو مرحله ضروري است . ابتدا سال پايه انتخاب مي‌شود و به هر رقم در صورتهاي مالي سال پايه ضريب وزني 100 داده مي شود . در مرحله دوم هر يك از ارقام مندرج در صورت هاي مالي سالهاي بعد به صورت درصدي از ارقام سال پايه بيان مي گردد .

  مثال : درصدهاي روند براي سال 72 و73 :

  درصدهاي روند ارائه شده در بالا رشد ملايمي را براي فروش در سالهاي اوليه و رشد شريعي را در سال هاي 1375 و1376 نشان مي دهد . سود خالص تير رشد فزاينده‌اي رانشان ميدهد به استثناي سال 1375كه عليرغم افزايش در فروش سود خالص كاهش داشته است . اين استثنا مي تواند از تغيير نامساعدي در هريته هاي غير عادي ناشي شده است . به هر حال شركت در سال 1376 كه افزايش سريعي را درسود نشان مي دهد بر اين مشكل غالب شده است . بطور كلي درصدهاي روند نشان مي دهد كه شركت سودآور و در حال رشد است .

  بعنوان مثالي ديگر فرض كنيد كه فروش ها در هر سال افزايش مي يابند تجزیه و تحلیل روند اما بهاي تمام شده كالاي فروش رفته با نرخي بيشتر افزايش مي يابد اين مساله نشان مي دهد حتي اگر فروش‌ها در حال افزايش باشند ممكن است سودخالص شركت در حال كاهش باشد .

  2- تجزيه و تحليل عمودي : در تجزيه و تحليل عمودي يك قلم مهم صورت هاي مالي بعنوان ارزش پايه در نظر گرفته مي شود و ساير اقلام با آن مقايسه مي شود . در ترازنامه معمولاً جمع كل دارايي بعنوان قلم مهم تلقي شده و ساير اقلام به صورت درصدي از آن محاسبه مي شوند .

  در صورت سود و تجزیه و تحلیل روند زيان هم فروش قلم مهم بوده و ساير اقلام به صورت درصد از فروش بيان مي شوند . با اين تحليل روابط موجود بين حساب ها و نسبت هاي آنها تعيين شده و در صورت انحراف از نسبت مورد نظر به سادگي مي توان آن را تعيين كرد .

  اين درصدها اهميت نسبي دارايي هاي جاري و غير جاري و همچنين اهميت نسبي مبالغ تامين شده توسط بستانكاران جاري، بستانكاران بلند مدت و سهامداران رانشان مي دهد . با محاسبه درصدهاي اجزا براي چند ترازنامه متوالي ميتوانيم ببينيم كه اهميت كدام يك از اقلام ترازنامه افزايش يافته و كدام مورد اهميت خود را از دست داده است .

  يك نمونه صورت سود و زيان مقايسه اي خلاصه شده صورت سود و زيان بعنوان مثال ارائه مي گردد :

  ‌بهاي تمامشده‌كالاي‌فروش رفته

  با ملاحظه درصدهاي فوق مي توان مشاهده كرد كه كاهش در سود ناخالص از 40% به 30% باكاهش هرتيه ها خنثي شده كه منجر به كاهش در سود ناخالص از 10% به 5% شده است .

  3- تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي : نسبت مالي عبارتست از ارتباط رياضي به صورت كسر بين ارقام موجود در ترازنامه و صورتحساب سود و زيان . محاسبه نسبت ها باعث مي شود :

  - اطلاعات مالي خلاصه و طبقه بندي شود .

  - اطلاعات و ارزشهاي مطلق در صورت سود و زيان و ترازنامه بصورت نسبي بيان شوند كه اين امر باعث قضاوت صحيح تر نسبت به اطلاعات تجزیه و تحلیل روند مالي مي شود .

  - اطلاعات به تناسب و ميزان نياز استفاده كنندگان در اختيار آنها قرار گيرد .

  - باعث ميشود استفاده كنندگان براساس ارزشها و اطلاعات كمي بتوانند قضاوت هاي كيفي بكنند .

  انواع نسبت هاي مالي :

  نسبت هاي نقدينگي : با استفاده از اين نسبت ها وضعيت و توان نقدينگي شركت اندازه گيري مي شود .

  دارايي هاي جاري

  ـــــــــــــــــــــــ = نسبت جاري

  در نسبت جاري فرض بر اينست كه دارايي هاي جاري پشتوانه بازپرداخت بدهيي هاي جاري است . هر چه اين نسبت بالاتر باشد و ضعيت نقدينگي شركت بهتر است . حد مطلوب اين نسبت براساس نرم صنعت تعيين مي شود . اما بصورت يك اصل كلي بهتر است كمتر از 2 نباشد .

  ب- نسبت آني ( سريع ) :

  در محاسبه اين نسبت دارايي هاي جاري به دو دسته تقسيم مي شود :

  دارايي هاي جاري سريع : دارايي هايي كه به شكل نقد هستند يا سريعاً قابل تبديلر به نقد مي باشند .دارايي هاي سريع عبارتند از وجوه نقد ، دريافتني هاي كوتاه مدت ، سرمايه‌گذاري هاي كوتاه مدت .

  دارايي هاي جاري غير سريع: دارايي هايي هستند كه براي تبديل به نقد شدن نياز به زمان دارند . مانند موجودي تجزیه و تحلیل روند هاي كالا و پيش پرداخت هاي هزينه.

  دارايي هاي جاري غير سريع – دارايي هاي جاري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبت آني

  نسبت آني در مقايسه با نسبت جاري دقيق تر و محافظه كارانه تر مي باشد و دارايي هايي را كه احتمال دارد سريع به نقد تبديل نشود را كنار مي گذارد . حد مطلوب اين نسبت راتيد استاندارد صنعت مي كند اما بعنوان يك اصل كلي بهتر است كمتر از يك نباشد . در نسبت فوق هر چقدر عدد حاصل بزرگتر از يك باشد توان نقدينگي شركت بالاتر است .

  نسبت هاي اهرمي : اين نسبت ها ميزان استفاده از بدهي در ساختار سرمايه شركت و همچنين توان ايفاي تعهدات ( بدهي ) از طرف شركت را اندازه گيري مي كنند .

  اين نسبت درصد وجوهي را نشان ميدهد كه بوسيله بدهي تامين شده‌اند .اعتبار دهندگان نسبت بدهي پايين را ترجيح مي دهند . زيرا در صورت بالابودن ، ريسك مالي شركت تير بالا ميباشد .

  ـــــــــــــــــ = نسبت بدهي

  ب- نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام

  اين نسبت هر چقدر بالاتر باشد ميزان استفاده از بدهي در ساختار سرمايه شركت بالاتر است در نتيجه ريسك شركت بالاست . اگر اين شركت بخواهد در آينده مجدداً قرض بگيرد وام دهندگان يا به او قرض نمي دهند و يا تمايل به قرض دادن با نرخ بهره بالا نشان ميدهند .

  حقوق صاحبان سهام

  ـــــــــــــــــــــ = نسبت بدهي به ح ص س

  - نسبتهاي سودآوري ازديدگاه سهامداران

  1) سود هر سهم ( EPS )

  EPS گزارش کننده سودتعلق يافته به هرسهم ازبابت عملکردسال جاري است .سودتعلق گرفته ياپرداخت مي شود( DPS) ,يااندوخته مي شود ويا انباشته مي شود.

  چنانچه سودپرداخت شده کمترازسودتعلق گرفته باشد,مابقي سودبراي هرسهم درشرکت انباشته ويا اندوخته مي شود.

  چنانچه سودپرداخت شده بيشترازسودتعلق گرفته باشد, تفاوت آن ازمحل سودهاي انباشته واندوخته هاي سالهاي قبل پرداخت مي شود.

  طبق ماده 90قانون تجارت تقسيم سودواندوخته بين صاحبان سهام فقط پس ازتصويب مجمع عمومي امکانپذيراست ضمن اينکه درصورت احرازسود دريک سال , شرکت موظف است حداقل 10% سود را بين سهامداران توزيع کند.

  تجزیه و تحلیل صورتهای مالی چگونه انجام می‌شود؟

  مدیران شرکت با استفاده از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، مشکلات مالی سازمان را کشف می‌کنند. صورتهای مالی نشان‌دهنده سلامت مالی شرکت هستند؛‌ بنابراین اگر مدیران بر نحوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی تسلط داشته باشند، می‌توانند تصمیم‌گیری‌های درستی برای سازمان داشته باشند و بفهمند که شرکت تا چه اندازه توانایی پرداخت بدهی، هزینه یا افزایش سرمایه‌گذاری برای توسعه دارد. علاوه بر اینکه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی عملکرد مالی شرکت را در طول زمان بررسی می‌کند؛ اوراق بهادار صاحبان سهام شرکت را ارزیابی می‌کند؛ خطرات مالی را شناسایی می‌کند و انواع حساب‌ها را قبل از ادغام و خرید بررسی می‌کند.

  تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های مختلف انجام می‌شود. کاربرانی که از آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یا صورت جریان وجوه نقد استفاده می‌کنند، به دلخواه خود از این ابزارها وتکنیک‌ها استفاده می‌کنند.

  زمانی که تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاران و پرسنل شرکت‌های حسابداری در دوره‌های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت کنند و آن را به صورت تخصصی آموزش ببینند؛ می‌توانند از انواع روش‌های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده کنند تا وضعیت مالی شرکت را بررسی کنند.

  برخی مدیران ترجیح می‌دهند که داده‌های خام شرکت‌ها را بررسی کنند و با استفاده از آن‌ها شرکت‌ها را با یکدیگر مقایسه کنند؛ اما بیشتر سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تنها به بررسی روند بازار تکیه کنند. یکی از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، مطالعه اطلاعات نامشهود مانند تیم مدیریت شرکت یا استراتژی‌های بازاریابی آن است.

  یکی از اهداف سرمایه‌گذاران، پیدا کردن شرکت‌هایی است که کمتر از ارزش واقعی خود به آن‌ها بها داده شده باشد؛ زیرا آن‌ها می‌خواهند از شرکت‌هایی که ارزش واقعی ندارند و بیهوده بزرگ شده‌اند دوری کنند. علاوه بر این موارد مدیران شرکت‌ها باید با روش‌های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند اطلاعات مربوط به شرکت را تجزیه و تحلیل کنند، از وضعیت مالی شرکت اطلاع پیدا کنند و اگر نیاز به تغییر بود، آن تغییرات را اعمال کنند.

  اگر در دوره‌های آموزش حسابداری شرکت کنید، به صورت تئوری روش‌های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را یاد می‌گیرید. یکی از روش‌های پرکاربرد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، مطالعه اطلاعات مالی گذشته است. گزارش‌های ترازنامه و درآمد، به مدیران کمک می‌کند تا اطلاعات مفیدی از وضعیت مالی گذشته و حال شرکت داشته باشند. نسبت‌های مالی نیز آمار مالی را با آمار دوره‌ای دیگر مقایسه و تقسیم می‌کند و به نتایجی می‌رسد که جنبه‌های عملیاتی مهم مانند جریان نقدی، بهره‌وری، پوشش بدهی و… را نشان می‌دهند.

  سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از نمودارهای داده‌های قیمت و به دست آوردن میزان عملکرد گذشته، برآوردی درباره پیش‌بینی‌های آینده سازمان داشته باشند. برخی از سرمایه‌گذاران نیز به جای اعداد و ارقام، سراغ تکنیک‌هایی از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می‌روند که به وسیله آن بتوانند ویژگی‌های شرکت که تجزیه و تحلیل روند آن‌ها را نمی‌توان با اعداد و ارقام سنجید تحلیل کنند.

  یکی از انواع این روش از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، در معرض دید بودن نام برند است. در این روش تحلیلگران بیشتر به احساسات و تجربه مشاهدات می‌پردازند و توجه زیادی به داده‌های آماری دارند. در ادامه مقاله به تشریح کامل روش‌های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می‌پردازیم. کسانی که به آشنایی بیشتر با این روش‌ها نیاز دارند، بهتر است در دوره‌های آموزش حسابداری شرکت کنند.

  ۱- تجزیه و تحلیل افقی صورتهای مالی

  در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به صورت افقی، می‌توان تغییرات ساختاری شرکت را که در طول زمان رخ داده است به دست آورد. در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به صورت افقی، می‌توان اطلاعات مالی دو یا چند سال شرکت را مقایسه کرد؛ بنابراین ممکن است زمانی که فرد صفحات صورتهای مالی را مطالعه می‌کند، اطلاعت مشابه پیدا کند. در این روش با مقایسه ارقام و درصدها می‌توان تفاوت یک سال مالی با سال‌های مالی دیگر را به دست آورد.

  تجزیه و تحلیل افقی صورتهای مالی، اطلاعات مالی را پوشش می‌دهد که از یک دوره گزارش تجزیه و تحلیل روند تا دوره بعدی تغییر می‌کند و مدیران با مقایسه موارد موجود در صورتهای مالی مانند هزینه کالاهای فروخته‌شده یا درآمد به دست آمده می‌توانند روند پیشرفت کسب‌وکار خود را مشاهده کنند.

  در این روش از گزارش‌های مختلف سه ماهه، شش ماهه یا چند ساله استفاده می‌شود. یک مدیر با استفاده از تجزیه و تحلیل به روش افقی، تغییرات چشمگیر صورتهای مالی را مشاهده و بررسی می‌کند. برای مثال اگر هزینه کالایی که شرکت می‌فروشد ۲۰ درصد افزایش پیدا کند اما درآمد زیاد نشود، نشان‌دهنده این است که شرکت پول زیادی هزینه کرده است.

  تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

  ۲- تجزیه و تحلیل عمودی صورتهای مالی

  در تجزیه و تحلیل عمودی، داده‌های صورتهای مالی به صورت عمودی نوشته می‌شوند. به وسیله این روش می‌توان درصدهای یک صورت مالی را محاسبه کرد. تجزیه و تحلیل عمودی صورتهای مالی ترکیب ترازنامه‌ها را نشان می‌دهد و کمک می‌کند تا متوجه شوید شرکت از چه ترکیب دارایی استفاده می‌کند؛‌ چگونه از لحاظ مالی تامین می‌شود و چگونه ترکیب ترازنامه خود را با شرکت‌های دیگر مقایسه می‌کند.

  در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به روش عمودی زمان در نظر گرفته نمی‌شود؛‌ یعنی صورتهای مالی با ماه‌های گذشته یا سال‌های گذشته مقایسه نمی‌شوند. هدف از این روش این است که ارتباط بین صورتهای مالی مختلف به دست آید و بهره‌وری کلی در جریان درآمد و هزینه‌ها بررسی شود.

  ۳- تجزیه و تحلیل نسبت صورتهای مالی

  تجزیه و تحلیل به روش نسبت، یکی از روش‌های پرکاربرد است. در این روش، ارتباط بین دو عدد در صورتهای مالی نشان داده می‌شود که به وسیله آن می‌توان عملکرد گذشته و حال شرکت را بررسی و نتایج آینده شرکت را پیش‌بینی کرد. این نسبت‌ها ارزیابی داخلی و مقایسه بین شرکت‌ها را به آسانی انجام می‌دهند و دسته‌بندی آن‌ها براساس فعالیت‌های انجام‌شده شرکت است.

  در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به روش نسبت، انواع مختلفی وجود دارد؛ این نسبت‌ها ممکن است داده‌های مالی یک سال را محاسبه کنند و مدیران رابطه بین آن‌ها را بررسی کنند. در ترازنامه‌ها، نشان‌دهنده توانایی شرکت برای پرداخت بدهی‌های خود و میزان اتکای آن به اعتباردهندگان در پرداخت صورت‌حساب‌ها هستند که یک شاخص مهم در سلامت مالی شرکت است.

  نسبت‌های نقدینگی نشان‌دهنده عملکرد شرکت در تبدیل دارایی‌ها به وجه نقد است. هنگام ارزیابی نقدینگی مدیران سرمایه در گردش، نسبت جاری و نسبت سریع را بررسی می‌کنند. مدیران با ارزیابی سرمایه در گردش، به ارزیابی جریان پول نقد می‌پردازند. سرمایه در گردش، از طریق تفاوت بین مجموع دارایی‌های جاری و مجموع بدهی‌های جاری به دست می‌آید و نتیجه آن همیشه مثبت خواهد بود.

  نسبت جاری، نشان‌دهنده قدرت مالی شرکت است و با تقسیم مجموع دارایی‌های جاری بر مجموع بدهی‌های جاری محاسبه می‌شود. نسبت جاری مطلوب ۲به۱ است. اگر کمتر از این مقدار بود،‌ راه بهبود آن کاهش بدهی‌های مالی و اضافه کردن سود این شرکت در سرمایه در حال گردش است.

  نسبت سریع، توانایی بازپرداخت به موقع بدهی یا نقدینگی را بررسی می‌کند. برای محاسبه نسبت سریع باید مطالبات، پول نقد و اوراق بهادار دولتی را محاسبه کنید؛ سپس آن‌ها را بر بدهی‌های جاری تقسیم کنید. نسبت سریع برای ارزیابی عملکرد شرکت در زمانی که درآمد فروش به شدت کاهش پیدا می‌کند به کار می‌رود.

  با تمام مواردی که گفته شد، محدودیت‌هایی در تجزیه و تحلیل نسبت وجود دارند که عبارت‌اند از:

  ۱- همگن یا ناهمگن بودن شرکت در فعالیت‌های عملیاتی باعث دشواری در مقایسه شرکت‌ها می‌شود.

  ۲- استفاده از نسبت‌های مختلف در تجزیه و تحلیل نسبت باعث تناقض می‌شود.

  ۳- استفاده از روش‌های مختلف حسابداری به مقایسه داده و تطبیق اطلاعات مالی از قبل نیاز دارد.

  تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

  ۴- تجزیه و تحلیل روند صورتهای مالی

  در این روش، تغییرات درصد در طول چند سال متوالی مقایسه می‌شوند و با ارزیابی روند گذشته و سایر روندها می‌توان تشخیص داد که نیازی به تغییر روند وجود دارد یا خیر. این روش اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تغییرات اساسی کسب‌وکار را در بلند‌مدت نشان می‌دهد.

  مدیران با تجزیه و تحلیل روند می‌توانند اطلاعات مفیدی درباره عملکرد شرکت ارائه کنند و از آن به عنوان یک ابزار برای پیش‌بینی و برنامه‌ریزی استفاده کنند. تجزیه و تحلیل روند از سال اول یا سال پایه شروع فعالیت شرکت آغاز می‌شود؛ سپس درصدهای سال‌های بعد با آن مقایسه می‌شوند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.