کاربرد شاخص‌ها


نمودار دامیننس تتر دربرابر شاخص توتال

کاربرد شاخص امنیت اقتصادی در تبیین تحولات ژئواکونومیکی در فرایند جهانی‌شدن

آزادسازی فعالیتهای اقتصادی در کلیه زمینه‌های بازرگانی، سرمایه‌گذاری و انتقال اعتبارات در فراسوی مرزهای جغرافیایی ملی و تغییر در پارادایم فناوری، بستر اصلی جهانی‌شدن به حساب می‌آید. فناوریهای عمده روند جهان‌گرایی در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل و ارتباطات راه دور که منجر به سه موج بلند پی در پی در رشد اقتصادی جهانی شده‌اند، بیشترین نقش را در تحولات ژئواکونومیک عصر حاضر ایفا کرده‌اند. این تغییر کیفی و پر اهمیت است که عصر جهانی‌شدن را از عصر تجارت بین‌المللی متفاوت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد. با توجه به ژئواکونومیک محور شدن جهان در این فرایند، شاخص جدیدی در بین شناسه‌هایی ژئوپلیتیکی اهمیت و ارزش بیشتری را به دست آورد. این شاخص امنیت اقتصادی نام دارد. زمانی که بتوان آن را به نوعی کمی و محاسبه کرد، مشاهده می‌‌شود که تا چه حد توانایی پژوهشگران در تحلیل تفاوتهای ژئواکونومیکی، تبیین دلایل و عوامل اختلاف شکاف بین کشورهای غنی و فقیر و علل ظهور برتریهای ژئواکونومیکی در سطح جهان، افزایش پیدا می‌کند. در این مقاله ضمن پرداختن به ادبیات تجربی و نظری موضوع، بر مبنای یک مدل مفهومی شاخص امنیت اقتصادی تبیین می‌شود. پس از احصای عوامل اصلی تشکیل‌دهنده آن، این شاخص برای 117 کشور جهان و برای تمامی سالهای دوره 1980- 2002، براساس اطلاعات شاخصهای بین‌المللی از بانک اطلاعاتی WDI ، محاسبه شده است.براورد شاخص امنیت اقتصادی به روشی جدید از نتایج این مقاله است که به‌وسیله آن محقق نه تنها توانسته است به‌وسیله آن تحولات ژئو اکونومیکی جهان را به اجمال تحلیل قرار کند بلکه موفق شده است وضعیت این شاخص در ایران را در یک سیر تاریخی، با خود و در مقایسه با سایر کشورهای بررسی شده، مقایسه کند. در خاتمه، توصیه‌های سیاستی نیز در ارتباط با چگونگی ارتقای بیشتر شاخص امنیت اقتصادی کشور به منظور بهره‌برداری از تمام فرصتهای ژئواکونومیکی ایران، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.17354331.1386.3.7.3.8

عنوان مقاله [English]

The Application of Economic Security Criteria in Geo-economic Changes through Globalization

نویسندگان [English]

  • Masoud Hashemian Esfahani 1
  • Ebrahim Gorji 2

Privatization and liberty of economic activities in commercial, investment and overseas transactions along with development of technology are the initial stages prior to globalization. Reviewing the geo-economic changes in the recent century, we can identify technology development in energy, transportation and communication as an important source of development in world economy. In this regard, economic security could be identified as the main objective in the process of globalization.
In this paper, after presenting the theoretical and practical aspect of subject, economic security will be demonstrated based on a conceptual model. Then the developed model will be applied to 117 countries using international information of WDI databank from 1980 to 2002. The estimation of economic security criteria is the main result of this کاربرد شاخص‌ها paper which could be applied in analyzing both geo-economic changes in world economy and economic security in Iran in comparison to other countries. As conclusion, this paper presents some political recommendations for improvement of economic security criteria in Iran.

کاربرد شاخص خشکسالی مؤثر (EDI) برای بررسی دوره های خشکی (مطالعه موردی: ایستگاه های تبریز، بندر انزلی و زاهدان)

در این مطالعه، مشخصات خشکسالی ایستگاه­های تبریز، بندرانزلی و زاهدان طی دوره­ی آماری از سال آبی 31-1330 تا 91-1390 با استفاده از شاخص خشکسالی مؤثر (EDI) مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه شاخص بارش مؤثر روزانه، با محاسبه­ی شاخص­های دیگر از قبیل میانگین بارش مؤثر روزانه (MEP) برای هر روز سال، مقدار تفاضل بارش مؤثر روزانه از میانگین بارش مؤثر (DEP)، مقادیر استاندارد شده­ی DEP (که با SEP نشان داده می­شود) و بارندگی مورد نیاز برای برگشت به شرایط نرمال (که با PRN نمایش داده می­شود)، به­دست آمد و در نهایت شاخص خشکسالی مؤثر (EDI) برای ایستگاه مورد مطالعه در کل دوره­ی آماری به­دست آمد. همچنین نمودار سری زمانی مربوط به پارامترهای محاسبه شده نیز رسم گردید.طبق نتایج به­دست آمده معلوم شد که سال­های آبی 87-1386، 87-1386 و 81-1380 به­ترتیب برای ایستگاه­های تبریز، بندر انزلی و زاهدان خشک­ترین سال آبی در طول دوره­ی آماری 60 ساله می­باشد. براساس تعداد روزهایی که در هر ایستگاه خشکسالی رخ داده است، می­توان نتیجه گرفت که ایستگاه­های بندرانزلی، تبریز و زاهدان به­ترتیب با 2407، 1517 و 1338روز خشک از کل دوره­ی آماری به­ترتیب تعداد در رتبه­های اول تا سوم جای گرفته­اند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.25885952.1397.41.1.10.6

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of Effective Drought Index (EDI) in Characterizing Drought Periods (Case study: Tabriz, Bandar Anzali, and Zahedan)

نویسندگان [English]

  • shiva Ekhtiari khajeh 1
  • Yagob Dinpashoh 2

Drought refers to a period of time when water shortage occurs and, therefore, the environment and human life are disrupted. Of course, depending on the regional considerations and the objectives of any research, drought can have different definitions since the lack of water in different regions is defined differently. Drought forecasting is almost impossible and is usually a phenomenon that progresses slowly. As a result, well-timed detection in the early stages makes it possible to reduce the adverse effects on different parts of the environment, agriculture, water resources, etc. Drought characteristics such as duration and severity can be determined by drought indices. Scientists have proposed various indexes to assess this phenomenon. Drought index is a useful tool to assess drought characteristics. Effective Drought Index (EDI) is a new methodwhich is based on the cumulative daily precipitation and uses a weighting method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tabriz
  • Bandar Anzali
  • Zahedan
  • Drought
  • Effective Drought Index

مراجع

1- Akhtari, R., Mahdian, M.H. and Morid, S., 2007. Assessment of spatial analysis of SPI and EDI drought کاربرد شاخص‌ها indices in Tehran province. Iran-Water Resources Research, 2(3), pp.27-38. (In Persian).

2- Byun, H.R. and Wilhite, D.A., 1999. Objective quantification of drought severity and duration. Journal of Climate, 12(کاربرد شاخص‌ها 9), pp.2747-2756.

3- Byun, H.R. and Kim, D.W., 2010. Comparing the effective drought index and the standardized precipitation index. Economics of drought and drought preparedness in a climate change context. López-Francos A.(comp.), López-Francos A.(collab.). Options Méditerranéennes. Sér. A. Séminaires Méditerranéens, (95), pp.85-89.

4- Deo, R.C., Byun, H.R., Adamowski, J.F. and Begum, K., 2017. Application of effective drought index for quantification of meteorological drought events: a case study in Australia. Theoretical and Applied Climatology, 128(1-2), pp.359-379.

5- Jain, V.K., Pandey, R.P., Jain, M.K. and Byun, H.R., 2015. Comparison of drought indices for appraisal of drought characteristics in the Ken River Basin. Weather and Climate Extremes, 8, pp.1-11.

6- Kim, D.W., Byun, H.R. and Choi, K.S., 2009. Evaluation, modification, and application of the Effective Drought Index to 200-Year drought climatology of Seoul, Korea. Journal of Hydrology, 378(1-2), pp.1-12.

7- Moggadasi, M. Paymozd, S. Morid, S., 2005. Monitoring Spatial Droughts of 1998-99 to 2001-02 in Tehran Province using the DI, SPI, EDI and GIS. Human Scineces Tarbiat Moddares University Press. 1(9): 197-215. (In Persian).

8- Moggadasi, M. Morid, S. Ghaemi, H. and Samani, J. M.V., 2005. Daily Drought Monitoring, Tehran Province. Journal of Iranian Agriculture Science. 36(1): 51-62. (In Persian).

9- Morid, S., Smakhtin, V. and Bagherzadeh, K., 2007. Drought forecasting using artificial neural networks and time series of drought indices. International Journal of Climatology, 27(15), pp.2103-2111.

10- Morid, S. and Paymozd, S., 2008. Comparison of Hydrological and Meteorological Methods for کاربرد شاخص‌ها کاربرد شاخص‌ها Daily Drought Monitoring: A Case Study, the 1998-2000 Drought Spell of Tehran, Iran. JWSS-Isfahan University of Technology, 11(42), pp.325-333. (In Persian).

12- Wambua, R.M., Mutua, B.M. and Raude, J.کاربرد شاخص‌ها M., 2014. Performance of Standardized Precipitation Index (SPI) and Effective Drought Index (EDI) in Drought forecasting using Artificial Neural Networks (ANNs) for upper Tana River basin, Kenya. Internafional Journal of Engineering Research & Technology, 3(11), pp.547-556.

کاربرد شاخص های اکولوژی چشم انداز در پایش و ارزیابی بیابان زایی (مطالعه موردی: منطقه عمرانی گناباد)

بیابان­زایی، یکی از مهم­ترین پدیده­های تهدیدکننده، در بسیاری از مناطق خشک و نیمه‌خشک است. تغییرات اقلیمی و فعّالیّت­های بی­رویة انسان­ها، سبب افزایش سرعت بیابان‌زایی و توسعة بیابان در این مناطق شده است. کاربرد شاخص­های اکولوژیکی چشم­انداز، روشی ساده و کاربردی برای پایش و ارزیابی گسترش بیابان و بیابان­زایی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی توانایی این شاخص­ها در پایش و ارزیابی بیابان­زایی در یکی از کانون­های اصلی بحران فرسایس بادی در منطقة عمرانی شهرستان گناباد واقع کاربرد شاخص‌ها در جنوب خراسان رضوی صورت گرفت. در مرحلة اوّل، نقشة کاربری و پوشش سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 5 و لندست 8 در دو مقطع زمانی 1366 و 1396 تهیّه و نقشة عناصر چشم‌انداز آنها ترسیم شد؛ سپس مقادیر شاخص­های تنوّع، غالبیت و تناسب عناصر چشم‌انداز منطقة مورد مطالعه، برای هر یک از این سال­ها محاسبه شد و اختلاف آنها از روش مدل ماتریس مارکو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد، سال 1396 نسبت به 1366، مقدار شاخص­های تنوّع و تناسب به‌ترتیب، 315/0 و 135/0 افزایش و مقدار شاخص غالبیت، 315/0 کاهش داشته است؛ همچنین مدل ماتریس مارکو نشان داد وسعت اراضی مرتعی، 4/10% کاهش یافته، امّا 7/1% بر وسعت تپّه­های ماسه­ای و کفه­های رسی بدون پوشش در منطقة مورد مطالعه افزوده شده است که به‌طور متوسّط، کاربرد شاخص‌ها مقدار 20 هکتار در سال است. بر این اساس، در صورت رها شدن اراضی آبی در اثر کمبود منابع آبی، بی‌درنگ بیابان­زایی در منطقه شدیدتر شده و اثر قوی و فزایندة چشم­اندازهای بیابانی بر روی کلّ چشم­انداز قابل مشاهده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

مراجع

اکبری، مرتضی؛ کریم‌زاده، حمیدرضا؛ مدرس، رضا؛ چکشی، بهاره (1386) ارزیابی و طبقه‌بندی بیابان‌زایی با فنّاوری سنجش از دور و سیستم اطّلاعات جغرافیایی (مطالعة موردی: منطقة خشک شمال اصفهان)، تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 14 (2)، صص. 142-124.

جعفری، فاطمه؛ بشری، حسین؛ جعفری، رضا (1393) بررسی و مقایسة ویژگی‌های ساختاری و عملکردی چشم‌انداز در لکّه‌های اکولوژیک و وضعیّت‌های مختلف اکوسیستم‌های مرتعی (مطالعی موردی: مراتع نیمه‌استپی آغچه - اصفهان)، بوم‌شناسی کاربردی، 3 (10)، صص. 24-13.

محبی، ثنا؛ دیانتی تیلکی، قاسمعلی؛ عابدی، مهدی (1395) استفاده از روش تجزیه و تحلیل چشم­انداز به­منظور ارزیابی کارکرد اکولوژیکی قطعات گیاهی در تیمارهای مدیریتی مرتع­داری (مطالعة موردی: مراتع کجور نور)، مرتع و آبخیزداری، 69 (1)، صص. 199-187.

Arekhi, S., Komaki, B. (2015) Detecting کاربرد شاخص‌ها and Assessing Desertification Using Landscape Metrics in GIS Environment (Case Study: Ain-e-khosh Region, Iran), Environmental Resources Research, 3 (2), pp. 121-137.

Bastin, G. N., Ludwig, J. A., Eager, R. W., Chewings, V. H., Liedloff, A. C. (2002) Indicators of Landscape Function: Comparing Patchiness Metrics Using Remotely-Sensed Data from Rangelands, Ecological Indicators, 1, pp. 247-260.

CCICCD. (1994) United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Serous Drought and/or Desertification, Particularly in Africa, China Forest Press. 1.

Kuchma, T., Tarariko, O., Syrotenko, O. (2013) Landscape Diversity Indexes Application for Agricultural Land Use Optimization, 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment, HAICTA, Procedia Technology, 8, pp. 566-569.

Li, F., Sun, S. H. (2000) Applied Research of Landscape Ecology in Desertification Monitoring and Assessment, Environmental Sciences, 12 (3), pp. 349-354.

Li, H., Wu, Y. (1992) Mathematic Research Methods of Landscape Ecology, Beijing: China Science and Technology Press.

Li, J., Pu, R., Gong, H., Luo, X., Ye, M., Feng, B. (2017) Evolution Characteristics of Landscape Ecological Risk Patterns in Coastal Zones in Zhejiang Province, China, Sustainability, 9 (584), pp. 1-18.

Li, S. J., Sui, Y. ZH., Feng, H. Q., Li, Y. W. (2004) Landscape Pattern and Diversity of Natural Secondary Forests in the Eastern Mountainous Region, Northeast China. A Case Study of Mao'ershan Region in Heilongjiang Province, Forestry Research,15 (3), pp. 181-186.

Malinowska, E., Szumacher, I. (2013) Application of Landscape Metrics in the Evaluation of Geodiversity, Miscellanea Geoghaphica, 17 (4), pp. 28-33.

Oneill, R. V., Krummel, J. R., Gardner, R. H., Sugihara, G., Jackson, B., DeAngelis, D. L., Milne, B. T., کاربرد شاخص‌ها Turner, M. G., Zygmunt, B., Christensen, S. W., Dale, V. H., Graham, R. L. (1988) Indices of landscape pattern, Landscape Ecology, 1 (3), pp. 153-162.

Payne, L. X., Schindler, D. E., Parrish, J. K., Temple, S. A. (2005) Quantifying Spatial Pattern with Evenness Indeces, Ecological Applications, 15 (2), pp. 507-520.

Ramachandra, T. V., Bharath, H., Sreekantha, S. (2012) Spatial Metrics Based Landscape Structure and Dynamics Assessment for an Emerging Indian Megalopolis, International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence, 1 (1), pp. 48-57.

Rome, W.H. (1982) Fires and Landscape Diversity in Subalpine Forests of Yellowstone National Park, Ecological monographs, 52, pp. 199-221.

Singh, S. K., Srivastava, P. K., Szabó, S., Petropoulos, G. P., Gupta, M., Islam, T. (2017) Landscape Transform and Spatial Metrics for Mapping Spatiotemporal Land Cover Dynamics Using Earth Observation Data-Sets, Geocarto International, 32 (2), pp. 113-127.

Sun, S. H. (1991) Remote Sensing Research on Renewable Resources: Farmland Shelterbelt Region of Desert Oasis in Xinjiang, China Forest Press, Beijing.

Wang, X., Xiao, D., Bu, R. (1997) Analysis on the Landscape Pattern in Liaohe Delta Wetland, Acta Ecologica Sinica, 17 (3), pp. 317-323.

Wu, J. (2000) Landscape Ecology: Pattern, process, Scale and Hierarchy, Higher Education Press, Beijing

کاربرد شاخص‌ها

نشریه علمی پژوهشی سالمند

Iranian Journal of Ageing

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bakhshi A, Bakhshi E. Introducing a Formula کاربرد شاخص‌ها for Obtaining the Total Deviation Index in Aging Studies. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2020; 15 (3) :278-285
URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1881-fa.html

بخشی اندیشه، بخشی عنایت‌اله. کاربرد شاخص انحراف کل در مطالعات سالمندی. سالمند: مجله سالمندی ایران. 1399; 15 (3) :285-278

اندیشه بخشی 1 ، عنایت‌اله بخشی * 2

1- دانشکده محاسبات، مهندسی و علوم فیزیک، دانشگاه غرب اسکاتلند، گلاسگو.
2- گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. ، [email protected]

اهداف: از آنجا که تحقیق بر نمونه‌های سالمندان و ثبت داده‌های مربوطه نیازمند دقت بیشتری است، محاسبه خطای اندازه‌گیری از اهمیت زیادی برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف معرفی فرمولی ساده جهت محاسبه شاخص انحراف کل، تفسیر آن و ترغیب پژوهشگران در استفاده از این شاخص به عنوان ابزاری مناسب جهت تعیین پایایی در مطالعات روان‌سنجی است.
مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی، پس از انتخاب 105 نفر از سالمندان شهر تهران به صورت دسترس در سال 1398، پرسشنامه 36-SF برای آنها در فاصله زمانی دو هفته تکمیل شد. مقادیر ICC و شاخص انحراف کل برای زیرمقیاس‌های پرسشنامه محاسبه و با هم مقایسه شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که کمترین مقدار شاخص انحراف کل مربوط به زیرمقیاس «عملکرد جسمی» و بیشترین مقدار مربوط به زیرمقیاس «مشکلات روحی» است. به صورت دقیق‌تر می‌توان گفت با احتمال 95%، ماکزیمم خطای اندازه‌گیری در زیرمقیاس‌های «عملکرد جسمی» و «مشکلات روحی» به ترتیب برابر با 22 و 34 (از صد واحد) به دست آمدند.
نتیجه گیری: از آنجا که شاخص ICC نمی‌تواند مشخص کند که چقدر از اختلاف در زیرمقیاس‌ها مربوط به خطای اندازه‌گیری است و همچنین با توجه به تفسیر ساده شاخص انحراف کل، پیشنهاد می‌شود که پژوهشگران شاخص انحراف کل را در مطالعات پایایی گزارش نمایند.

دامیننس تتر چیست؟ کاربرد شاخص سلطه USDT در ترید رمز ارزها

شاخص دامیننس تتر چیست؟

یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال، دامیننس ارز USDT است. این شاخص کاربرد مناسبی در تحلیل‌ وضعیت بازار دارد. در ادامه قصد داریم تا به سوال دامیننس تتر چیست پاسخ داده و به اهمیت آن در ترید بپردازیم. با ما در بلاگ توکن باز همراه باشید.

دامیننس تتر چیست؟

دامیننس تتر نشان‌دهنده‌ی مقدار نقدینگی موجود در بازار است که به USDT تبدیل شده و به‌صورت درصد محاسبه می‌شود. فرض کنید ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال 1 تریلیارد دلار بوده و ارزش کل بازار تتر 60 میلیارد دلار است. بدین صورت دامیننس تتر 6 درصد از کل بازار خواهد بود. افزایش و کاهش این شاخص تاثیر مهمی در بازار داشته که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم. در واقع دلایل مختلفی برای افزایش و کاهش دامیننس تتر وجود دارد.

دلایل کاهش و افزایش دامیننس USDT

اولین دلیل این است که سرمایه‌گذاران پول نقد زیادی را از بیرون به بازار وارد کرده و دلیل آن هم شرایط نامساعدِ بازار است. دومین دلیل، سقوط بازار و خارج شدن سرمایه از سایر ارزهای دیجیتال است. بدین صورت هنگامی که بازار وارد روند نزولی شده، سرمایه‌گذاران شروع به فروش دارایی خود کرده و آنرا به تتر (USDT) تبدیل می‌کنند. در هر دو دلیل، سایر ارزهای دیجیتال با کاهش قیمت مواجه شده و سرمایه‌گذاران دارایی خود را به USDT تبدیل می‌کنند. از سوی دیگر، زمانی که بازار در شرایط مساعدی قرار داشته و کاربران دارایی خود را کاربرد شاخص‌ها به تتر تبدیل می‌کنند، دامیننس تتر افزایش می‌یابد. در ادامه به بررسی مثال‌های این مورد می‌پردازیم.

دامیننس تتر

نمودار دامیننس تتر دربرابر بیت کوین

نمودار کندل استیک: دامیننس تتر
نمودار نارنجی: نمودار جفت ارز BTC/USD

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، یک هم‌بستگی معکوس بین دامیننس تتر و جفت ارز BTC/USD مشاهده می‌شود. با افزایش قیمت بیت کوین، دامیننس تتر کاهش یافته و با کاهش قیمت بیت کوین، دامیننسِ برترین استیبل کوین بازار افزایش یافته و روند صعودی خود را از سر می‌گیرد.

در ادامه این شاخص یعنی دامیننس تتر را با دو شاخص توتال (ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال) و توتال 2 (ارزش 125 ارز برتر بازار به‌غیر از بیت کوین یا به اختصار ارزش بازار آلت کوین‌ها) مقایسه می‌کنیم.

دامیننس تتر

نمودار دامیننس تتر دربرابر شاخص توتال 2

نمودار کندل استیک: دامیننس تتر
خط نارنجی: شاخص توتال 2

نمودار دامیننس تتر دربرابر شاخص توتال

نمودار دامیننس تتر دربرابر شاخص توتال

نمودار کندل استیک: دامیننس تتر
خط نارنجی: شاخص توتال

همچون نمودار اول یعنی مقایسه با قیمت بیت کوین، هم‌بستگی معکوس بین دامیننس تتر و هر دو شاخص توتال وجود دارد. بدین صورت هنگامی که بازار ارزهای دیجیتال در یک روند صعودی قرار گرفته و ارزهای مختلف دچار افزایش قیمت می‌شوند، دامیننس تتر کاهش می‌یابد.

چرا دامیننس تتر اهمیت زیادی دارد؟

همانطور که پیش‌تر توضیح دادیم، هنگامی که دامیننس تتر به سطوح مقاومت مهم خود برسد، ارزش کل بازار دچار افت قیمت شده و به کف خود می‌رسد. از سوی دیگر هنگامی که دامیننس تتر به سطوح حمایت خود رسیده و دچار افت قیمت می‌شود، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال با افزایش قیمت مواجه می‌شود.

همچنین قرار گرفتن شاخص RSI دامیننس تتر در منطقه‌ی خرید بیش‌ازحد، نشان‌دهنده‌ی حرکت صعودی در بازار است. به‌طور معکوس، قرار گرفتن شاخص RSI دامیننس تتر در منطقه فروش بیش‌ازحد، نشان‌دهنده‌ی حرکت نزولی بازار است.

شما عزیزان می‌توانید از این موارد در تحلیل‌های خود استفاده کرده و نتایج مناسبی کسب کنید.

اهمیت و کاربرد تتر

رمز ارز USDT در سال 2015 و از سوی شرکت Tether Limited متولد شد. بنا به ادعای این شرکت، آنها به ازای هر یک واحد تتر، یک دلار آمریکا در خزانه‌ی خود دارند. این واقعیت که ارزش تتر ثابت بوده و یک استیبل کوین پایدار است، منجر به محبوبیت این رمز ارز شده و مزایای مناسبی را برای کاربران فراهم می‌کند. استفاده از تتر، راهی برای جلوگیری از نوسانات بیش‌ازحد در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال است. سرمایه‌گذاران می‌توانند با تبدیل کردن دارایی خود به USDT از خطر افت ناگهانی قیمت دارایی خود در امان بمانند.

سخن پایانی

همانطور که مطالعه کردید، ما در این مطلب به بررسی دامیننس تتر پرداخته و اهمیت آنرا توضیح دادیم. شما همراهان توکن باز می‌توانید از شاخص دامیننس USDT در معاملات خود استفاده کرده و از آن بهره‌مند شوید. لطفا نظرات ارزشمند خود را در رابطه با دامیننس تتر و وضعیت فعلی آن را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان مقاله «دامیننس تتر چیست» همراه ما بودید.

سوالات متداول

دامیننس تتر از تقسیم ارزش بازار USDT به ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال بدست می‌آید و همواره رابطه معکوسی با روند قیمت رمز ارزها در بازار دارد.

شاخص دامیننس تتر عموما با روند قیمت بیت کوین رابطه معکوسی دارد. هنگامی که این شاخص به مقاومت خود می‌رسد، انتظار رشد قیمت بیت کوین و به دنبال آن سایر رمز ارزها را داریم.

هنگام وضعیت نامساعد بازار، کاربران دارایی خود را فروخته و به تتر تبدیل کرده تا از دارایی خود محافظت کنند. بدین صورت دامیننس تتر افزایش می‌یابد. همچنین با وارد شدن پول‌های عظیم از بازارهای دیگر به بازار ارزهای دیجیتال نیز چنین اتفاقی رخ می‌دهد.

در وضعیت مساعد بازار، کاربران تتر را به سایر ارزهای دیجیتال تبدیل کرده و بدین صورت، دامیننس تتر کاهش می‌یابد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.