چندین خط در یک نمودار خطی


انتخاب قسمت مورد نظر برای شکستن خط (فضای بین نام و نام‌خانوادگی)

رسم نمودار خطی در SPSS

در نمودارهای خطی شاخص آماری به شکل خط در سطوح متغیرهای طبقه ای ارائه می شود. گاهی داده ها به جای اینکه کمیت پیوسته باشند مانند وزن، شمارشی هستند مانند تعداد دندانهای خراب، تعداد فرزندان، تعداد حوادث رانندگی در روز، میزان بارندگی سالهای مختلف. اگر تعداد مقادیر متمایز زیاد نباشد برای ساختن توزیع فراوانی به جای انکه رده ‎ ها را فواصل منظم در نظر بگیریم هر مقدار به عنوان یک رده به کار می ‎ رود.

مزایای نمودار خطی :

در این است که می توان اثرات تعاملی متغیرهای طبقه ای را بر روی متغیرهای وابسته مشاهده کرد و برای متغییر های کمی مناسب است.

نمودارهای خطی فراوانی نسبی :

مقادیر متمایز به صورت نقاط روی محور افقی مشخص شده و سپس از نقاط حاصل، خط هایی عمود بر محور رسم می شود به طوریکه ارتفاع هر یک برابر با فراوانی نسبی مقدار مربوطه باشد.

در این حالت، خطوط جایگزین مستطیل ها می شوند تا بر این موضوع تاکید شود که فراوانی ها واقعا روی فاصله پخش نشده اند.

نکته رسم نمودار خطی در SPSS :

برای اطمینان از صحت و درستی نرمال بودن توزیع فراوانی باید در خروجی spss مقادیر پارامترهای skewenss (چولگی) و kurtosis (کشتاوری) را بررسی کنید:

 • اگر مقدار kurtosis یک عدد مثبت باشد، داده ها دارای یک توزیع نرمال با ارتفاع بالا هستند.
 • اگر مقدار kurtosis یک عدد منفی باشد، داده ها را یک توزیع نرمال با ارتفاع پایین هستند.
 • اگر مقادیر kurtosis و skewenss اختلاف زیادی از عدد ۵ داشته باشند، داده ها دارای توزیع نرمال نیستند

رسم نمودار خطی در spss

graphs/Legacy dialogs سپس line و روی کادر باز شده line charts باز می شود این نمودار به سه شکل زیر می باشد:

۱- نمودار ساده Simple

۲- نمودار چند گانه Multiple : برای نمایش توزیع دو متغییر نسبت به هم استفاده می شود.

۳- نمودار تکه خطی drop-line : که کمیه و بیشینه دو متغییر نسبت به هم نمایش می دهد.

۴- یکی از سه حالت فوق انتخاب کرده سپس define کلیک کرده و کادر مربوط به آن باز می شود

برای مثال : تعداد فرزندان در هر خانوار را ثبت نموده ایم و نمودار خطی حاصل از آن را ترسیم می نماییم.

Graphs> chart builder > ok

و در بخش نمودارها Line را انتخاب می نماییم. و متغیر مورد نظر را کشیده و به بخش پایین می بریم.

رسم نمودار خطی در SPSS

OK کرده و نمودار حاصل بدست میاد. در جدول سمت چپ Statistics گزینه های مختلف را میتوان انتخاب کرد. Count فراوانی را در نمودار ترسیم میکند و Percentage فراوانی نسبی را در نمودار می دهد. بعد از انتخاب گزینه مد نظر در Statistic باید گزینه Apply را کلیک کرد.

رسم نمودار خطی در SPSS نمونه دیگر رسم نمودار خطی در SPSS :

منوی Analyze زیر منوی General Linear Model و زیرمنوی Repeated Measures چنین نموداری وجود دارد.

رسم نمودار خطی در SPSS

مثلا شما از یک متغیر کمی چندحالته (مثل سطح تحصیلات) ۲ الی ۲۹ نمونه دارید و میخواهید روند آنها را با نمودار خطی در SPSS محاسبه کنید، بنابراین مسیر بالا را طی کرده و در جعبه گفتگوی نمایان شده، تعداد نمونه ها را وارد کرده و Add و Define کنید.

رسم نمودار خطی در SPSS

پس از آن همۀ نمونه ها را به بخش Within subject variablesو متغیر کیفی را به بخش Between subject variables انتقال داده و جعبه گفتگوی Plots را انتخاب کنید.

رسم نمودار خطی در SPSS

در مرحله باید متغیر Factor1 را به Separate Lines و متغیر کیفی را به Horizontal Axis منتقل کرده، Add و Continue نمایید. درنهایت Ok کنید.

رسم نمودار خطی در SPSS رسم نمودار خطی در SPSS

نمودارهای تعاملی :

برای ساخت نمودارهای تعاملی کافی است به جای فعال نمودن گزینه ی Simple از گزینه ی Multiple استفاده شود و جهت بررسی اثرات تعاملی متغیرهای مستقل، باید دو متغیر مستقل را به دلخواه یک در جعبه ی Category Axisو دیگری را در جعبه ی Define line by قرارد هید.

انواع نمودارها در Excel – نمودار اکسل

انواع نمودار در اکسل

يکی از قابلیت های مهم نرم افزار Excel، رسم نمودار اکسل بر اساس داده های موجود در صفحه گسترده است که به تجزيه و تحلیل، ارزيابی و مقايسه ساده تر و سريع تر داده ها کمک می کند. با استفاده از عملیات روی دادهها می توان تفاوت ها، شباهت ها و تغییرات در اعداد و ارقام را شناسايی کرد؛ اما داده ها بهاندازه تصاوير، مقصود مورد نظر را بیان نمی کنند.

به کمک نمودارها، داده ها به شکل تصويری نمايش داده می شوند. در واقع نمودارها، يک نمايش گرافیکی از داده ها هستند که درک ارتباط بین داده ها را آسان تر می کنند و در تصمیم گیری های مديريتی ابزار مهمی به شمار می روند و يکی از شیوه های بسیار مناسب برای ايجاد گزارش هستند.

انواع نمودار اکسل

انواع نمودار اکسل

Excel طیف وسیعی از نمودارهای دو بعدی و سه بعدی را برای نمايش داده ها در اختیار کاربران قرار می دهد. انواع نمودارهايی که می توان در Excel ترسیم کرد به شرح زیر می باشد :

نمودار ستونی Column :

نمودار ستونی بیشتر برای نشان دادن داده های گسسته به منظور مقايسه يا مشاهده روند رشد آنهاست هر ستون، يکی از مقدارهای گروه داده نشان میدهد. این نمودار تأکید بیشتری بر زمان دارد و برای داده های گسسته به کار میرود.

نمودار خطی Line :

نمودار خطی برای رسم تغییرات داده های پیوسته و نشان دادن میزان رشد استفاده می شود و در واقع برای مقايسه گروه های اطلاعاتی هم نوع که در شرايط مختلف پديد آمده اند، مفید است. نمودار خطی از جمله پرکاربردترين نمودارها در Excel است. در اين نوع از نمودارها می توان داده ها را به صورت نقطه به نقطه ترسیم کرد و يا نقاط را به صورت خطی به يکديگر متصل کرد.

نمودار دايرهای Pie :

نمودار دايرهای برای نشان دادن اجزای تشکیل دهنده يک سری از مقادير و رابطه هر جزء نسبت به کل اجزاء مورد استفاده قرار می گیرد. هر قسمت از دايره، در واقع تعیین کننده يکی از مقدارهای سری داده است و میزان بزرگی هر قسمت را نسبت به ديگری نشان می دهد و برای مقايسه يکسری از مقادير گزينه مناسبی است.

نمودار میله ای Bar :

نمودار میله ای کاربرد نمودار میله ای و شیوه کار کردن با آنها مشابه نمودار ستونی است که ستون های آن به جای محور X، نسبت به محور Y ترسیم شده اند. هنگامی که فضای موجود در جهت افقی، بیشتر از فضای موجود در جهت عمودی باشد میتوان از اين نوع نمودار استفاده کرد.

نمودار ناحیه ای Area :

نمودار ناحیه ای تغییرات يک متغیر را به ازای متغیری ديگر نمايش می دهد با اين تفاوت که برای نمايش اين تغییرات به جای خطوط يا ستون از سطوح استفاده می کند. در اين نمودار هر سطح نشان دهنده يک سری از داده هاست.

نمودار نقاط پراکنده Scatter :

نمودار نقاط پراکنده شبیه نمودار خطی است با اين تفاوت که از آن برای نشان دادن رابطه بین دو يا چند گروه داده که در فواصل نامساوی قرار گرفته اند استفاده می شود. در اين نوع نمودار، داده های محور X بايد نشان دهنده تغییرات يکنواخت يک نوع داده منفرد باشد.

نمودار سهام Stock :

نمودار سهام Stock برای نشان دادن نوسانات قیمت استفاده می شود. برای هر سهم، قیمت آن در شروع و پايان و همچنین کمینه و بیشینه قیمت در نمودار نشان داده می شوند. این نمودار جهت تحلیل و بررسی اوراق یک شرکت در بازار سهام استفاده می شود.

نمودار پوسته Surface :

نمودار اکسل پوسته برای رسم پوسته ها Surface در Excel می توان از اين نوع نمودار استفاده کرد. این نمودار برای مقایسه تأثیر چند متغیر بر روی یک متغیر به کار میرود. نمودار پوسته سه بعدی در Excel در واقع راه ديگری برای بررسی روند تغییرات چند سری داده است.

نمودار حلقه ای Doughnut :

نمودار اکسل حلقه ای همانند نمودار دايره ای Pie برای نشان دادن سهم هر عنصر نسبت به عناصر مختلف يک سری از داده ها کاربرد دارد. در اين نمودار برخالف نمودار دايره ای می توان بیش از يک سری داده را نشان داد که هر حلقه نشاندهنده يک سری از داده ها است.

نمودار حبابی Bubble :

نمودار حبابی برای نشان دادن میزان رشد يک مورد در ازای تغییرات دو مورد ديگر استفاده کرد. برای مثال به منظور نمايش میزان فروش در ماه های يک سال، به ازای هزينه های تبلیغات مختلف می توان از اين نمودار استفاده کرد.

این نمودار اکسل با بررسی ٣ متغیر همزمان با توجه به مکان حباب و اندازه آنها احتمال حادثه موردنظر را پیش بینی می کند. مشابه نمودار پراکندگی است با اين تفاوت که به ازای هر نقطه از محور، يک حباب در نظر گرفته می شود.

نمودار رادار Radar :

نمودار رادار نوعي نمودار خطي است ولي به جای اينکه نقاط نسبت به محورها درج شوند، نسبت به يک نقطه مرکزي رسم شده، با يک خط به هم وصل مي شوند و يک چندضلعي را ايجاد مي کنند هر خط معرف يک گروه از دادهها است. اين نوع نمودار، براي مقايسه مقادير همنوع در چندين گروه مورد استفاده قرار می گیرد.

شش نمودار جدید Excel 2016 :

نمودار Waterfall :

نمودار Waterfall بهترین نمودار برای نمایش توالی محاسباتی، نمودار آبشاری است. حسابداران میتوانند از این نمودار برای تهیه گزارشهایی مانند صورتحساب سود و زیان استفاده کنند.

نمودار Sunburst :

با این نمودار اکسل میتوان نمایش خیلی جالبی از دادههای سلسله مراتبی با استفاده از حلقه های تودرتو داشت. این نمودار با سطوح مختلف نشان میدهد که چگونه یک حلقه درونی به حلقه های بیرونی شکسته شده و مرتبط است.

نمودار Treemap :

نمودار Treemap یکی دیگر از نمودارهای نمایش دادههای دارای سلسله مراتبی نمودار است. با این نمودار میتوانید مقایسه خیلی خوبی از یک بخش با کل دادهها به صورت بصری داشته باشید.

نمودار Histogram :

تا قبل از Excel 2016 ترسیم نمودارهای Histogram دردسرهای زیادی داشت ولی با اضافه شدن این نوع نمودار کار بسیار راحت شده است .

نمودار Pareto :

نمودار Pareto تا قبل از Excel 2016 از ترکیب نمودارهای Bar و Line ایجاد می شد و باکمی تغییرات در ظاهر آن، این نمودار حاصل میشد. این نمودار ازجمله نمودارهایی است که در گزارشهای مدیریتی ارائه می شود تا علل بروز مشکلات در پروژه شناسایی و نسبت به حل آنها برحسب الویت اقدام گردد.

مصورسازی تعاملی با پلاتلی (Plotly)

مصورسازی یکی از کارهای اساسی در علوم داده و هوش مصنوعی است. در تحلیل داده به‌عنوان نخستین گام به مصورسازی خواهیم پرداخت تا به درک شهودی از داده‌ برسیم و حتی گاهاً الگوهای جالب و مفید برقرار در میان داده را کشف کنیم. در هوش مصنوعی نیز در مراحل مختلفی با مصورسازی مواجه هستیم که از جمله رایج‌ترین آن‌ها می‌توان به مصورسازی روند یادگیری و عملکرد مدل، رسم نمودارهای گوناگون از معیارهای ارزیابی و نمایش ماتریس درهم‌ریختگی اشاره کرد. پلاتلی (plotly) یک کتابخانه‌ی متن‌بازِ قدرتمند است که می‌توانید از آن به‌منظور تولید مصورسازی‌های زیبا، قابل‌فهم، باکیفیت و مهم‌تر از همه تعاملی بهره ببرید. اگر تاکنون با کتابخانه‌های رایج مصورسازی کار کرده باشید، می‌دانید که خروجی آن‌ها صرفاً یک تصویر ایستا است و در بسیاری از مواقع ممکن است به دلیل خوانایی ضعیف نمودار خروجی، نیاز باشد به‌صورت دستی اندازه‌ی اجزای نمودارهای خود را تنظیم کنید. اما در پلاتلی (Plotly) مصورسازی شما کاملاً تعاملی (interactive) بوده و حتی می‌توانید در میان داده‌های خود چرخ بزنید! در این مقاله با امکانات بی‌نظیر این کتابخانه بیشتر آشنا شده و همراه با مثال به مصورسازی چندین نمودار پرکاربرد در علوم داده خواهیم پرداخت.

پلاتلی (plotly)

پلاتلی یک کتابخانه‌ی مصورسازی متن‌باز و رایگان است که از آن می‌توان جهت رسم بیش از 40 نوع نمودار مختلف در دامنه‌های گوناگون استفاده کرد و حتی امکان ترسیم در فضای سه‌بعدی را فراهم می‌کند. این کتابخانه برای زبان‌های برنامه‌نویسی مختلفی از جمله پایتون (Python)، متلب (Matlab)، جولیا (Julia) و آر (R) توسعه یافته و آزادانه در دسترس است. جالب است بدانید این کتابخانه در زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف بر بستر اصلی جاوااسکریپت ( plotly.js ) طراحی شده و به‌عنوان مثال هرچند شما به زبان پایتون کد می‌نویسید، اما نهایتاً مصورسازی شما برپایه‌ی وب و به‌صورت جاوااسکریپت خواهد بود. همین امر باعث شده تا مصورسازی‌های تولیدی توسط پلاتلی (Plotly) از قابلیت تعاملی بهره‌مند باشند و بتوانید آن‌ها را در ژوپیتر نت‌بوک نمایش دهید، به‌عنوان فایل html ذخیره کنید یا حتی از آن‌ها در وب‌اپلیکیشن‌های خود بهره ببرید.

اما اصلی‌ترین پرسشی که پیش می‌آید این است که با توجه به وجود بسیاری از کتابخانه‌های مصورسازی دیگر همچون matplotlib ،seaborn و bokeh چرا باید به سراغ پلاتلی برویم؟ از مهم‌ترین مزیت‌های پلاتلی که باعث می‌شود هر تحلیل‌گر داده‌ای به پلاتلی روی آورد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مصورسازی‌های پلاتلی به‌صورت تعاملی هستند، به این معنی که می‌توانید پس از تولید نمودار نیز کارهای مختلفی را روی آن انجام دهید. به‌عنوان مثال بخشی از نمودار را انتخاب کنید، به قسمتی بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی کنید، اطلاعات هر جزء را مشاهده کنید و کارهای دیگری مانند این‌ها که در مثال‌های این مقاله مشاهده خواهید کرد.
 • شما می‌توانید از نمودار خود خروجی فایل html تولید کنید و حتی اگر خواستید آن را به همان شکل تعاملی در وب‌سایت خود به نمایش درآورید.
 • نمودارهای ترسیم‌شده از نظر کیفیت تصویر و زیبایی بسیار مطلوب هستند و می‌توانید بدون نگرانی از آن‌ها در مقالات علمی خود بهره ببرید.
 • رسم نمودارهای رایج به کمک یک پکیج سطح بالا از پلاتلی بسیار راحت شده و در تنها چند خط کد انجام می‌شود.
 • مستندات موجود در وب‌سایت پلاتلی بسیار کامل و همراه با مثال‌های متعدد است.

اما به‌جای تعریف‌های بیشتر اجازه دهید شروع به ترسیم نمودارهای مختلف با پلاتلی (Plotly) کرده و قابلیت‌های آن را در عمل مشاهده کنیم. جهت آشنایی کامل با هرکدام از انواع نمودارها و همچنین تسلط بر کتابخانه‌های مصورسازی پایه که از آن‌ها یاد شد، می‌توانید از «دوره یادگیری ماشین | تحلیل داده با پایتون» در کوئرا کالج بهره ببرید.

نصب پلاتلی (Plotly) پایتون

پلاتلی را می‌توانید به چندین خط در یک نمودار خطی کمک pip با دستور زیر در محیط پایتون خود نصب کنید:

در محیط conda نیز می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

تفاوت پلاتلی Express و Go

در پلاتلی دو پکیج متفاوت با نام‌های Express و Go وجود دارد. Plotly Express یک رابط سطح بالا از پلاتلی است تا به کمک آن بتوانید به‌سادگی و با حداقل خط کد ممکن نسبت به تولید مصورسازی‌های رایج اقدام کنید. اما اگر قصد مصورسازی‌های پیچیده‌تر یا اعمال سلیقه‌ی خود بر روی نمودارها را داشته باشید، باید به سراغ پکیج دیگر یعنی Plotly Go بروید چندین خط در یک نمودار خطی که رابط سطح پایین حساب می‌شود. در این حالت نیاز به کدنویسی بیشتری خواهید داشت، اما دست شما برای هر تغییری کاملاً باز خواهد بود و از این بابت می‌توان پلاتلی‌گو را به کتابخانه‌ی matplotlib و پلاتلی‌اکسپرس را به seaborn تشبیه کرد.

به‌منظور واردسازی پلاتلی‌گو در پایتون می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

واردسازی پلاتلی‌اکسپرس نیز به کمک کد زیر انجام خواهد گرفت:

در ادامه نمونه‌هایی از رسم نمودارهای گوناگون در پلاتلی به کمک هر دو رویکرد معرفی‌شده را مطالعه خواهیم کرد.

دادگان

برخی از دادگان‌های مرسوم در تحلیل داده داخل کتابخانه‌ی پلاتلی گنجانده شده‌اند که لیست کامل آن‌ها را می‌توان در این سند مشاهده کرد. در مثال‌هایی که در ادامه آورده شده است از همین دادگان‌ها استفاده خواهیم کرد. لازم به ذکر است جهت واردسازی این مجموعه‌های داده باید از پلاتلی‌اکسپرس کمک بگیریم. به‌عنوان مثال جهت بارگیری دادگان مشهور gapminder می‌توان از کد زیر استفاده کرد:

لینک فایل نت‌بوک کدها و همچنین لینک مشاهده‌ی مستقیم هر نمودار به‌صورت تعاملی در انتهای این مقاله قرار داده شده است.

نمودار میله‌ای (Bar chart)

هنگامی که قصد داشته باشیم مقادیر یک ویژگی دسته‌ای را با یک ویژگی عددی مقایسه کنیم،‌ نمودارهای میله‌ای یکی از بهترین گزینه‌های ممکن مصورسازی هستند. فرض کنیم مشغول به کار بر روی دادگان gapminder هستیم و قصد داریم نمودار میله‌ای میانگین امید به زندگی هر کشور را ترسیم کنیم. برای این کار کافیست از متد px.bar کمک گرفته و دیتافریم مربوط به دادگان و نام ویژگی‌هایی (ستون‌هایی) که باید به‌عنوان اطلاعات محور افقی و عمودی استفاده شوند را برای آن مشخص کنیم.

نکته: رایج است که ورودی پلاتلی از جنس دیتافریم پانداس (pandas) باشد و دادگان‌های موجود در پلاتلی نیز از همین جنس هستند. در کدهایی که بررسی خواهید کرد نیز از توابع پانداس گوناگونی جهت آماده‌سازی داده موردنیاز هر نمودار استفاده شده است. بنابراین اگر با پانداس و توابع آن آشنایی ندارید پیشنهاد می‌کنیم به «دوره یادگیری ماشین | تحلیل داده با پایتون» کوئرا کالج مراجعه فرمایید.

هیستوگرام (Histogram)

به‌منظور مصورسازی توزیع داده‌های عددی می‌توانیم از نمودار معروف هیستوگرام استفاده کنیم. در پلاتلی به کمک px.histogram می‌توان به‌راحتی هیستوگرام یک دیتافریم برای یک ویژگی را ترسیم کرد. این‌بار فرض کنید قصد داریم هیستوگرام چندین خط در یک نمودار خطی امید به زندگی کل دادگان را ترسیم کرده و مشاهده کنیم هر بازه‌ی سنی در میان داده‌ها چندبار تکرار شده است. کد و تصویر متحرک خروجی در زیر آورده شده است.

توجه داشته باشید در اینجا آرگومان nbins به معنی تعداد بازه‌های موردنظر است و آرگومان color نیز نام یک ستون را می‌پذیرد. وقتی color را معادل contintent تنظیم کرده‌ایم به این معنی است که رنگ هر بخش با توجه به قاره‌ی آن تعیین شود. به‌عنوان مثال در بازه‌ی سنی 30 تا 35، فقط داده‌هایی از قاره‌های آفریقا و آسیا و به‌ترتیب با تعداد 25 و 6 حضور داشته‌اند.

نمودار دایره‌ای (Pie chart)

به کمک نمودار دایره‌ای (کلوچه‌ای) نیز می‌توان یک مصورسازی زیبا از تعداد آیتم‌های هر دسته تولید کرد. این‌بار بگذارید به کمک پلاتلی‌گو نمودار خود را ترسیم کنیم. در این نمودار قصد داریم سهم هر قاره از تعداد کشورهای جهان را ترسیم کنیم، به این معنی که مثلاً چند درصد از کشورهای جهان متعلق به قاره‌ی آسیا هستند. با فراخوانی go.Figure یک شیء گرافیکی پلاتلی ساخته می‌شود و در آرگومان data می‌توانیم لیستی از اجزای ترسیم مختلف را مشخص کنیم. در اینجا فقط یک نمودار دایره‌ای می‌خواهیم که با go.Pie ساخته می‌شود.

نمودار دایره‌ای در پلاتلی (Plotly)

نمودار نقطه‌ای (Scatter plot)

نمودار نقطه‌ای یک انتخاب کاربردی جهت مصورسازی ارتباط دو ویژگی عددی است. فرض کنیم می‌خواهیم ارتباط میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی هر کشور با میانگین امید به زندگی در آن را بر روی یک نمودار نقطه‌ای نشان دهیم. برای این کار می‌توان از go.Scatter پلاتلی استفاده کرد. لازم به ذکر است که در کد زیر،‌ text=df4['country'] به این دلیل نوشته شده که هروقت موس خود را به روی نقطه‌ای بردیم، نام کشور مربوط به آن نیز نمایش داده شود. در اینجا نحوه‌ی کد نوشتن‌مان برای پلاتلی نیز فرق کرده است؛ ابتدا یک شیء گرافیکی ساخته و سپس نمودار خود را به آن اضافه کرده‌ایم و در نهایت نیز اجزای کلی نمودار مانند عنوان محورهای افقی و عمودی را مشخص کرده‌ایم.

نمودار خطی (Line plot)

از نمودارهای خطی معمولاً جهت نمایش تغییرات یک متغیر عددی در طول زمان یا بازه‌های مختلف استفاده می‌شود. به عنوان مثال فرض کنیم قصد داریم تغییرات متوسط امید به زندگی در هر قاره را طبق سال‌های مختلف ترسیم کنیم. بدین منظور می‌توان از px.Line یا go.Scatter استفاده کرد. از هرکدام این رویکردها که استفاده کنید خروجی مشابهی خواهید داشت، اما نوشتن کد با پلاتلی‌اکسپرس تنها در یک خط انجام می‌شود. تفاوت میزان کد لازم برای هر دو رویکرد را می‌توانید در زیر مشاهده کنید.

نکته: درست است که از go.Scatter در مثال پیشین جهت رسم نمودار نقطه‌ای استفاده کردیم، اما توجه داشته باشید در صورتی که آرگومان mode را بر روی marker تنظیم نکنید، این نمودار به‌صورت پیش‌فرض به شکل خطی نمایش داده خواهد شد.

نمودار خطی در پلاتلی (Plotly)

نمودار نقطه‌ای سه‌بعدی (3D Scatter plot)

یکی از جذاب‌ترین قابلیت‌های پلاتلی امکان مصورسازی در فضای سه‌بعدی است. این بار فرض کنید می‌خواهیم ارتباط بین میانگین تولید ناخالص داخلی و میانگین امید به زندگی هر قاره را بر اساس سال‌ها ترسیم کنیم. برای این کار می‌توان از px.scatter_3d استفاده کرده و ویژگی‌هایی که باید به‌عنوان محورهای طولی، عرضی و ارتفاع استفاده شوند را به‌ترتیب در پارامترهای y ، x و z مشخص کنیم. همچنین می‌توانیم با تنظیم مقدار 'continent' برای آرگومان color ، رنگ هر نقطه را با توجه به قاره‌ی آن تعیین کنیم تا داده‌های مربوط به هر قاره قابل‌تفکیک باشند.

خروجی HTML

همان طور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، یک قابلیت جالب و بسیار کاربردی دیگر پلاتلی، امکان ذخیره‌ی نمودارهای تولید‌شده بر بستر وب و به‌صورت فایل html است. این کار به‌راحتی و با دستور write_html انجام می‌گیرد.

در این مقاله با نحوه‌ی ترسیم چند نمونه از مهم‌ترین نمودارها در پلاتلی آشنا شدیم،‌ اما نمودارهای متنوعی در پلاتلی وجود دارد که با توجه به دادگان خود می‌توانید به استفاده و سفارشی‌سازی آن‌ها اقدام کنید. انواع نمودارهای مختلفی که می‌توان با پلاتلی ترسیم کرد و مثال‌های آن‌ها را می‌توانید در این صفحه مشاهده کنید.

علاوه بر این، رویکردهای متفاوتی از کد زدن پلاتلی را مشاهده کردیم و کافیست بر همین اساس کد خود را نوشته و با تنظیم آرگومان‌های مختلف، به تولید نمودارهایی مطابق با سلیقه‌ی خود بپردازید. مستندات مربوط به توابع مختلف پلاتلی را نیز می‌توانید از این لینک مطالعه کنید.

آموزش رسم نمودار توابع در R

پرکاربردترین تابع برای رسم نمودار در زبان برنامه نویسی R همان تابع ()plot است. این دستور از شما یک تابع را گرفته و با توجه به نوع روشی که انتخاب می کنید نمودار آن را برای شما رسم می کند.

ساده ترین حالت رسم نمودار با این دستور این است که شما یک بردار را به آن بدهید و از آن یک نمودار پراکنش (Scatter plot) بگیرید یا این که دستور

را به آن بدهید تا دو نقطه با مختصات های (1,3) و (2,5) را رسم نماید.

رسم نمودار توابع:

اگر بخواهیم نمودار تابع Sin را از \pi- تا pi رسم کنیم داریم:

خروجی:

رسم نمودار توابع در R

تغییر رنگ نمودار و نوع نمودار:

در نمودار قبلی شاهد نوع دایره ای نمودار با رنگ مشکی بودیم. این رنگ پیش فرض نمودار است. ما می توانیم با تغییر دستور type نوع نمودار را عوض کنیم. برای این کار به راهنمای زیر دقت کنید:

گزینه های در دسترس برای type:

“p” نوع نقطه ای

“l” نوع خطی

“b” هم نقطه ای و هم خطی

“c” نقاط تو خالی که با خطوط به هم وصل شده اند

“o” نقاط و خطوط روی هم رسم شده

“s” گام های پله ای

“h” خطوط عمودی شبیه به نمودار هیستوگرام

“n” هیچ خط یا نقطه ای را تولید نمی کند

علاوه بر نوع نمودار، می توانید رنگ ها را نیز تغییر دهید. مثلاً:

رسم نمودار توابع در R

رسم نمودار توابع در R بر روی هم با دستور ()legend

اگر شما چند بار دستور ()plot را پشت سر هم اجرا کنید، هر بار یک نمودار جدید را جایگزین نمودار قبلی کرده و در واقع نمودار قبلی را پاک می کند.

ولی گاهی ما به دنبال روی هم قرار دادن نمودارها هستیم تا بتوانیم نتایج را با هم مقایسه کنیم.

برای این کار از دستورهای ()lines و ()points استفاده می کنیم تا خطوط و نقاطی را به نمودار قبلی اضافه کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

تایپ چند خطی در سلول اکسل به 3 روش (تایپ چند سطری)

آموزش تایپ چند سطری در اکسل

تا به حال نیاز به تایپ چند خطی در سلول اکسل داشتید؟ همه می‌دانیم که دکمه اینتر (Enter) در اکثر نرم‌افزار‌های واژه‌‌پرداز و حتی پیام‌رسان محبوب برای شکست متن و آغاز خط جدید استفاده می‌شود، حالا برای انجام این کار مهم ولی ابتدایی در اکسل نمی‌شود از این روش استفاده کرد! چون با زدن Enter کل محتوایی که در سلول زده‌ایم تأیید می‌شود و سلول بعدی (عمدتاً سلول پایینی انتخاب می‌شود) و سلول اول از حالت ویرایش خارج می‌شود.

 1. 1 روش اول: اضافه کردن خط جدید
 2. 2 روش دوم: آغاز خط جدید به صورت خودکار و با کمک ابزار چینش متن (Wrap Text)
 3. 3 روش سوم: رفتن به خط جدید بعد از یک کاراکتر خاص

اما در این نرم‌افزار نیز گاهی اوقات نیاز هست که داخل یک سلول، Enter بزنیم و سطر جدید در یک سلول رو ایجاد کنیم. با این‌که راه‌های متفاوتی برای تایپ چند خطی در یک خانه اکسل وجود دارند اما هیچ‌کدام مانند آن‌چه در بالا گفته شد (تنها دکمه Enter زدن) واضح نیستند. با این وجود، مانند بیش‌تر مشکلات در اکسل، روش‌های مختلفی هم چندین خط در یک نمودار خطی برای حل آن وجود دارند. با جیتسو برای معرفی 3 روش همراه باشید.

روش اول: اضافه کردن خط جدید

برای تایپ چند خطی در سلول اکسل، ابتدا بر روی سلول یا سلول‌های مورد نظرتان کلیک کنید.

انتخاب یک سلول (cell) در اکسل

انتخاب یک سلول (cell) در اکسل

با یک کلیک دیگر، به صورت دقیق محلی را که می‌خواهید خط جدید از آنجا به بعد شروع شود مشخص کنید. همان‌طور که می‌بینید در این مثال از اسم و فامیل استفاده شده است و ابتدا بین اسم و فامیل کلیک می‌کنیم تا با کمک دستور بعد، در دو خط متفاوت نمایش داده شوند.

انتخاب قسمت مورد نظر برای شکستن خط (فضای بین نام و نام‌خانوادگی)

انتخاب قسمت مورد نظر برای شکستن خط (فضای بین نام و نام‌خانوادگی)

اگر از ویندوز استفاده می‌کنید، Alt و Enter را هم‌زمان فشار دهید و اگر با اکسل روی سیستم‌عامل مک (Mac) کار می‌کنید از کلیدهای ترکیبی Control + Option + Return استفاده کنید.

فشردن کلید‌های Enter+Alt برای تایپ چند خطی در سلول اکسل

کلید‌های Enter و Alt را همزمان فشار دهید

در صورت نیاز می‌توانید همین مرحله را برای اضافه کردن خط‌های بیش‌تر تکرار کنید. به عنوان مثال اگر بخواهیم تا اسم وسط (Middle Name) هم در خط جداگانه‌ای نمایش داده شود، همین مرحله‌ها را تکرار می‌کنیم و نشانگر ماوس را در محل مورد نظر قرار می‌دهیم و Alt + Enter را فشار می‌دهیم. (یا Control + Option + Return در مک)

ترکیب Enter+Alt برای تایپ چند خطی در سلول اکسل

ترکیب Enter+Alt برای تایپ چند خطی در سلول اکسل

روش دوم: آغاز خط جدید به صورت خودکار و با کمک ابزار چینش متن (Wrap Text)

اگر می‌خواهید اکسل به صورت خودکار بعد از رسیدن به انتهای هر سلول، خط جدیدی را آغاز کند می‌توانید از ابزار چینش متن (Wrap Text) کمک بگیرید. برای این کار تمام سلول‌هایی را که می‌خواهید چنین آرایشی داشته باشند با کلیک روی اولین سلول و کشیدن نشانگر ماوس برای دربرگرفتن (هایلایت کردن) تمام آن‌ها انتخاب کنید.

 انتخاب ناحیه مورد نظر: با کلیک بر روی سلول اول و کشیدن نشانه‌گر ماوس

انتخاب ناحیه مورد نظر: با کلیک بر روی سلول اول و کشیدن نشانه‌گر ماوس

از سربرگ Home بر روی «چینش متن» (Wrap Text) کلیک کنید.

انتخاب گزینه Wrap Text برای تایپ چند خطی در سلول اکسل

انتخاب گزینه Wrap Text از سر‌برگ Home

گاهی چینش متن به این روش نتایج ناخواسته‌ای به همراه دارد. برای مثال ممکن است متن در قسمت‌هایی که مورد نظرتان نیست شکسته شود. برای حل این مشکل کافی است تا بر روی خط نزدیک به ستون دلخواه‌تان کلیک کنید و آن را بکشید تا ستون بزرگ‌تر شود.

روی خط نزدیک به سلول دلخواه کلیک کرده و آن را بکشید تا سلول بزرگ شود

روی خط نزدیک به سلول دلخواه کلیک کرده و آن را بکشید تا سلول بزرگ شود

روش سوم: رفتن به خط جدید بعد از یک کاراکتر خاص

تمام سلول‌هایی را که می‌خواهید چنین ویژگی‌ای داشته باشند انتخاب کنید.

 انتخاب ناحیه مورد نظر: با کلیک بر روی سلول اول و کشیدن نشانه‌گر ماوس

انتخاب ناحیه مورد نظر: با کلیک بر روی سلول اول و کشیدن نشانه‌گر ماوس

از سربرگ Home، بر روی Find & Select کلیک کنید و Replace را در منوی جدید انتخاب کنید. به جای این کار هم می‌توانید از میانبر Ctrl+H بر روی صفحه‌کلید استفاده کنید تا همین ویژگی فعال شود.

انتخاب گزینه Find & Select و سپس Replace از سربرگ Home

انتخاب گزینه Find & Select و سپس Replace از سربرگ Home

در قسمت Find What، حرفی را که در جست‌وجوی آن هستید بنویسید. ما در این مثال به دنبال کاما (ویرگول در فارسی) هستیم که نام افراد را از عنوان شغلی‌شان جدا می‌کند.

درج علامت کاما (ویرگول) در Find What

درج علامت کاما (ویرگول) در Find What

در قسمت Replace With، ترکیب Ctrl + J را فشار دهید تا رفتن به سطر جدید (Carriage Return) اضافه شود. این کار باعث می‌شود تا با رسیدن به کاما در متن، ادامه‌ی متن به صورت خودکار در خط جدیدی دنبال شود.

وارد کردن کلید‌های ctrl+j در قسمت Replace With

وارد کردن کلید‌های ctrl+j در قسمت Replace With

بر روی Replace All کلیک کنید تا در تمام متن به جای کاما، سطر جدیدی آغاز شود.

انتخاب گزینه Replace all

انتخاب گزینه Replace all

در نهایت هر کدام از روش‌ها را که استفاده کنید، صفحه‌ی خواناتری در یک نگاه خواهید داشت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.