سیستم اطلاعات سهام‌داران


انواع سهام در شرکت های سهامی (ویژگی‌ها، صدور، ثبت و فروش)

در یک طبقه بندی می توان سهام را به سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم نمود، البته در قانون تجارت ایران صراحتان در خصوص عادی بودن مطلبی وجود ندارد اما با توجه به مادی ی 24 این قانون (ل.ا.ق.ت ) ابتدا سیستم اطلاعات سهام‌داران سهم تعریف شده یعنی بیان می دارد که سهم قسمتی است از سرمای ی شرکت سهامی که مشخص کننده ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد، ورقه ی سهم سند قابل معامله ای است که نماینده ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد، و به ترتیب در تبصره های 1و2 این ماده بیان شده است که سهام یا با نام ویا بی نام است ودر صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون، مزایایی قائل شوند اینگونه سهام ، سهام ممتاز نامیده می شود.در یک طبقه بندی دیگر سهام را می توان به سهام یا مبلق اسمی و سهام بون مبلغ اسمی تفکیک نمود، البته بررسی مفاد ماده ی 26 همین قانون (ل.ا.ق.ت) حاکی از آن است که مبلق اسمی باید روی ورقه ی سهم نوشته شود. بنابراین، صدور سهام بدون مبلغ اسمی در ایران مجاز نمی باشد. در برخی از کشورها صدور سهام بدون مبلغ اسمی معمولا با ارزش اظهار شده مجاز است.

انواع سهام

ویژگی های سهام ممتاز

1 – نداشتن حق رای
-2- اولویت در دریافت سود سهام و دارایی ها هنگام تسویه
-3- قابل باز خرید بودن به اختیار شرکت سهامی
-4- قابل تبدیل بودن به سهام عادی به اختیار سهامداران
-5- داشتن حق مشارکت در سود اضافی
-6- داشتن امتیاز جمع شوند گی سود سهام،
البته ویژگی مختص به یک نوع سهام نیست، به بیان دیگر، ممکن است که سهام ممتاز یک یا چند ویژگی را دارا باشد.

سهام ممتاز و سهام عادی

صدور سهام

صدور سهام عموما به مبلغ اسمی صورت می پذیرد، چنانچه سهام به مبلغی بیشتر از اسمی فروخته شود، تفاوت قیمت فروش و مبلغ اسمی، صرف سهام، ودرصورتی که سهام به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی به فروش رسد، تفاوت قیمت فروش ومبلغ اسمی، کسر سهام، قلمداد می شود. شایان ذکر است که در ایران بر طبق قانون تجارت (ل.ا.سیستم اطلاعات سهام‌داران ق.ت)، فروش سهام به کمتر از مبلغ اسمی ممنوع است. هر چند که، فروش سهام به بیش از مبلغ اسمی در ایران بر طبق قانون تجارت (ل.ا.ق.ت) مجاز است، امادر حال حاضر، فروش سهام در ایران به مبلغ اسمیصورت می پذیرد.

ثبت های حسابداری فروش سهام

سهام شرکت های سهامی در بازارهای سیستم اطلاعات سهام‌داران اولیه ی عموما یا به طور نقد ویا به صورت تعهدی به فروش می رسد. هنگامی که سهام به صورت تعهدی عرضه می شود، معمولا صدور سهام، پس از وصول مبلغ اسمی سهام صورت می پذیرد.

فروش و صدور سهام

حسابداری فروش سهام به طور نقد

هنگامی که سهام به طور نقد به فروش می رسد از نظرگاه حسابداری، حسابها ممکن است با صرف سهام یا با کسر سهام روبرو شوند، درصورتی که در فرایند فروش نقدی سهام، صرف سهام ایجاد شود، حاصل جمع مبلغ اسمی وصرف سهام، سرمایه ی پرداخت شده قلمداد می شود و در صورتی که کسر سهام ایجاد شود، تفاوت مبلغ اسمی و کسر سهام، سرمایه ی پرداخت شده تلقی می شود. در مواردی که فروش نقدی بر اساس مبلغ اسمی صورت گیرد، سرمایه ی پرداخت شده همان مبلغ اسمی خواهد بود. چنانچه سهام صادره در مبلغ اسمی هر سهم ضرب شود، سرمایه ی قانونی یا سرمایه ی ثبت شده خواهد بود.

حسابداری فروش سهام به صورت تعهدی

درمواردی که سهام به صورت تعهدی به فروش می رسد معمولا بخشی ازان به طور نقد و مابقی آن به صورت اقساطی از متعهدین در یافت می گردد و پس از دریافت تمام مبلغ، سهام صادر می گردد.از نظر گاه حسابداری، بحثی که مطرح می شود در خصوص شناسایی سرمایه و صرف سهام خواهدبود، که صرف سهام هنگام ایجاد تعهد و سرمایه ی سهام هنگام صدور سهام برای سهامداران ذینفع، شناسایی خواهد شد.

قصور در ایفای تعهد

در برخی از موارد، متعهدین از ایفای تعهدات خود، امتناع می نمایند، بسته به شرایط تعهد،متداول ترین راه کارهای برخورد با اینگونه متعهدین به قرار زیر است:
1 – صدور سهام معادل وجوه نقد دریافت شده،
2 – استرداد وجوه نقد دریافت شده به طورکامل یاپس از کسر هزینه های فروش مجدد، و
3 – عدم استرداد وجوه نقد دریافت شده.

صدور و فروش سهام

مسایل خاص صدور وفروش سهام

در خصوص صدور و فروش سهام نکات با اهمیتی وجود دارند، نظیر صدور و فروش سهام بدون مبلغ اسمی، فروش سهام مختلف به صورت یکجا، صدور و فروش سهام به صورت غیر نقدی (مبادله ی غیرنقدی)سیستم اطلاعات سهام‌داران ، وهزینه های صدور (انتشار)سهام که دراین بخش هر یک از این نکات تبین می شود.

الف – صدور و فروش سهام بدون مبلغ اسمی

بر اساس قوانین برخی از کشورها، صدور سهام بدون مبلغ اسمی مجاز است. دلایل صدور سهام بدون میلغ اسمی دو مورد است، مورد اول، به ایجاد بدهی بالقوه (احتمالی) هنگام صدور و فروش سهام به کمتر از مبلغ اسمی که در خصوص سهام با مبلغ اسمی صادق است، منجرنمی گردد. مورد دوم، صدورسهام بدون مبلغ اسمی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود در مقایسه باصدور سهام بامیلغ اسمی ارجحیت دارد(به خصوص به لحاظ انکه بین مبلغ اسمی و ارزش بازار اختلاف وجود داشته باشد).
برای سهام بدون مبلغ اسمی ممکن است که ارزش اظهار شده درنظر گرفته شود که در واقع قیمت پایه قلمداد می گردد. در خصوص سهام بدون مبلغ اسمی که این ارزش تعیین نشده باشد هیچ گونه صرف یا کسر سهام شناسایی نمی شود. در صورتی که سهام بدون اسمی با ارزش اظهار شده ممکن است صرف یا کسر سهام داشته باشند. درواقع، ارزش اظهار شده برای سهام بدون مبلغ اسمی مشابه ی مبلغ اسمی است.


ب- فروش یک جای سهام عادی و سهام ممتاز

درمواردی که انواع سهام در یک مبادله به صورت یک جا به فروش می رسند، مساله ی حسابدرای، تخصیص عایدات حاصله است. در این خصوص روشهای متناسب و تفاضلی تجویز شده است.

ب – 1 – روش متناسب

چنانچه ارزشهای منصفانه ی بازار یا سایر مبانی ارزشیابی قابل اتکا جهت تعین ارزش نسبی برای هر یک از انواع سهام در دسترس باشد، وجوه نقد حاصل از فروش یک جا، براساس این ارزشها به هر یک از انواع سهام اختصاص می یابد

ب – 2 – روش تفاضلی

چنانچه ارزشهای منصفانه بازار برای یک نوع از سهام فروخته شده در فروش یک جا، نامشخص باشد، روش تفاضلی به کار می رود، در این راستا، از وجوه نقد حاصل از فروش یک جا به سهام دارای ارزش منصفانه ی بازار بر طبق این ارزش، تخصیص صورت می گیرد، سپس باقیمانده ی آن به سهام فاقد ارزش منصفانه اختصاص می یابد.

ج – فروش و صدور سهام در مبادلات غیر نقدی

در مواردی که جهت صدور دارایی ها و خدمات، سهام صادر می شود، مساله ی ارزشیابی اینگونه مبادلات غیر نقدی مطرح می شود. قاعده ی عمومی آن است که سهام صادر شده برای تحصیل دارایی های غیر نقدی و خدمات باید بر اساس ارزش منصفافه این سهم یا دارایی های غیرنقدی وخدمات، هر کدام که به وضوح قابل تعیین است، ثبت می شوند. در صورتی که چنین مبادلاتی بدون شبهه باشند، احتمالا ارزش بازار تقریبا یکسانی خواهند داشت. چنانچه ارزش بازارهیچکدام مشخص نباشد، معمولا هیات مدیره یا مدیریت با در نظر گرفتن عرف،قیمت مناسب را تعیین می نماید.در صورتی که ارزشیابی مدیریت توسط کارشناس مستقل از مدیریت مورد تایید قرار گیرد، معتبرتر خواهد بود.

گفتنی است که تحت هیچ شرایطی نباید مبلغ اسمی، ارزش اظهار شده و مبلغ دفتری مبنا قرار گیرد، مگر انکه چنین ارزشهایی با ارزش منصفانه یکسان باشند. صدور سهام جهت تحصیل خدمات یا داریی های غیر نقدی بیش نمایی شده، حقوق صاحبان سرمایه را نیز به همان اندازه بیش نمایی خواهد کرد، که به اصطلاح به اینگونه سهام، سهام رقیق شده یا بی پشتوانه گفته می شود. صدور سهام جهت تحصیل خدمات یا دارایی های غیر نقدی کم نمایی شده، حقوق صاحبان سرمایه را نیز به همان اندازه کم نمایی خواهد کرد، که چنین امری منجر به ایجاد اندوخته ی مخفی می گردد. البته شایان ذکر است که اندوخته ی مخفی بر اثر استهلاک اضافی، به هزینه بردن مخارج سرمایه ای، کاهش اضافی موجودی کالا و مطالبات و هرگونه کم نمایی بدهی ها نیز به وجود می اید.

د – هزینه های صدور سهام

بر طبق استاندارد حسابداری شماره 24 ایران هزینه های مستقیم فروش سهام، نظیر هزینه های پذیره نویسی، حق الزحمه های حسابداری و قانونی و هزینه های چاپ، باید در دوره ی وقوع، به عنوان هزینه ی دوره شناسایی شود، هر چند که ممکن است این هزینه ها به جریان منافع اقتصادی اتی کمک کند، اماحائز معیارهای شناخت به عنوان دارایی نمی باشند. علاوه بر این، حقوق مدیریت و سایر هزینه های غیر مستقیم مرتبط با صدور سهام نیز، دردوره ی وقوع باید به هزینه ی دوره منظور شوند، چون هیچگونه منافع اقتصادی اتی ندارند.

بازخرید سهام

باز خرید سهام

در برخی از کشورها بازخرید سهام، توسط خود شرکت مجاز است.در این خصوص ماده ی 198 قانون تجارت ایرا (ل.ا.ق.ت) بیان می دارد که خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است. باز خرید سهام شرکت توسط خودش سرمایه گذاری یا دارایی قلمداد نمی شود.
باز خرید سهام توسط شرکت و نگهداری انها در شرکت، سهام خزانه محسوب می شود. این سهام حق رای نداشته، به انها سود تعلق نمی گیرد، وسهام در جریان محسوب نمی شود.

دلایل عمده ی باز خرید سهام

1 – افزایش سود هر سهم و بازده ی حقوق صاحبان سرمایه،
2 – رونق دادن به بازار سهام شرکت،
3 – کاهش سهامداران وبه تبع آن کاهش پرداخت های مربوط به سود سهام،
4 – تحصیل دارایی های خاص واهداء به مدیران وکارکنان، و
5 – توزیع سود سهمی.

سرفصل سرمایه گذاری ها

سرفصل سرمایه گذاری های چیست؟ ، اهداف رسیدگی به حساب سرمایه گذاریها ، برنامه رسیدگی به حساب سرمایه گذاری ها چیست ؟ ، حساب سرمایه گذاری چیست؟

چند لحظه صبر کنید.

امتیاز : 4.6
تعداد رای : 153

سرفصل سرمایه گذاری ها

سرفصل حساب سرمایه گذاری چیست؟

سرمایه گذاری ها ماننده سایر سرفصل ها گروه دارایی ها مثل موجودی مواد و کلا یک نوع حساب کل می باشد. که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع سود سهام ، سود تضمین شده و اجاره افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند ناشی از مناسبات تجاری ، نگهداری می کنند) منظور از سرمایه گذاری : سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار (سهام ) سپرده های بانکی ، اوراق قرضه را ملاک کالا می باشد به طور کلی سرمایه گذاری ها با توجه به ماهیت سرمایه گذاری و مقاصد مدیریت به 2 دسته کوتاه مدت ، بلند مدت طبقه بندی می شوند. حسابرسان هم زمان با رسیدگی به اوراق بهادار حسابهای درآمد ، سود سهام و سود و زیان ناشی از فروش سرمایه گذاریها نیز رسیدگی میکنند .

اهداف رسیدگی به حساب سرمایه گذاریها:

هدف رسیدگی

 1. کلیه سرمایه گذاریها متعلق به موسسه بوده و در تاریخ ترازنامه در صورت های مالی به نحو مناسبی طبقه بندی و افشاء شده باشد .
 2. وجود سرمایه گذاریهای منعکس در صورتهای مالی و مالکیت شرکت بر آنها در تاریخ ترازنامه به استناد اسناد و مدارک مثبته کافی محرض باشد و هرگونه محدودیتی در این زمینه باید در صورتهای مالی افشاء شود .
 3. ارزش سرمایه گذاری ها بر اساس استاندارد های حسابداری تعیین و در صورت های مالی انعکاس یافته و کلیه اطلاعات در مورد آنها افشاء شده باشد .
 4. سود و زیان فروش و درآمد ناشی از سرمایه گذاریها به نحو صحیح به حساب گرفته شده باشد .
 5. سیستم کنترل داخلی سرمایه گذاری ها از کفایت لازم برخوردار باشند .

برنامه رسیدگی به حساب سرمایه گذاری ها:

 • اخذ صورت ریز و اطلاعاتی شامل نام شرکت ، نوع سهام ، تعداد سهام ، ارزش اسمی هر سهم ، درصد پرداخت شده آن ، تعداد کل سهام شرکت ، قیمت تمام شده و ارزش بازار سرمایه گذاری در تاریخ ترازنامه .
 • مشاهده ی عینی اوراق سهام در تاریخ رسیدگی فروخته شده باشد کنترل از طریق مستندات فروش صورت می گیرد
 • در مورد سهام و سایر اوراق موجود تردد اشخاص ثالث (ممکن است صندوق امانات بانک باشد ، بورس باشد ) با دریافت تائیدیه از وجود و مالکیت بر این گونه سهام اطمینان حاصل نماید .
 • افشاء کافی در خصوص سهام وثیقه نزد دیگران در یادداشتهای همراه صورتهای مالی جهت نحو ارائه و افشاء انجام شده باشد.
 • کنترل شود خرید و فروش سرمایه گذاریها دارای مجوز هیات مدیره باشد.
 • بررسی مکاتبات با شرکتهای سرمایه پذیر جهت اطلاع از سود سهام که توسط مجمع تصویب شده باشد .
 • بررسی و کنترل شود که محاسبات مربوط به فروش سرمایه گذاری و شناسایی سود و زیان به درستی شناسایی و افشاء شده باشد.
 • ارزش بازار پایان سال به لحاظ منظور نمودن کاهش ارزش سرمایه گذاری کنترل شود تا ادعای ارزشیابی اثبات شود .
 • کنترل سود سهام دریافتی و شناسایی آن در حسابها به منظور کامل بودن
 • دریافت تائیدیه از شرکتهای سرمایه پذیر (شامل اطلاعاتی که در بند 1 گفته شد )
 • دریافت صورتهای مالی شرکت سرمایه پذیر جهت شناسایی درآمد سرمایه گذاری هنگامی که شرکت سرمایه گذار از روش ارزش ویژه استفاده نموده باشد.
 • روشهای حسابداری اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاریها مورد ارزیابی قرار دهید و از افشاء آن در صورتهای مالی اطمینان حاصل نمایید.

جهت ارتباط با کارشناسان ایلیا حساب می بایست در سایت عضویت داشته باشید.

نمونه لیست سهامداران در شرکتهای سهامی خاص ( برای هر نوع مجمع)

در ادامه، نمونه لیست سهامداران در شرکتهای سهامی خاص ( برای هر نوع مجمع)، همراه با تذکرات لازم ارائه شده است .

نمونه لیست سهامداران در شرکتهای سهامی خاص ( برای هر نوع مجمع)

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا ( عادی بطور فوق العاده) یا (فوق العاده) موخ ……….……… شرکت:

جهت دانلود فایل صورت جلسه ایکون دانلود زیر را کلیک کنید

لینک های مفید

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

آموزش آتی سکه

درباره انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری

درباره تیم متفکران نوین مالی

تماس و ارتباط با تیم

تمامی حقوق مطالب و مندرجات این وب سایت برای خانم دکتر اکرم تفتیان محفوظ میباشد.
توسعه یافته توسط : DCMS 3.2

سیستم اطلاعات سهام‌داران

اطلاعات وصول حق بیمه

اطلاعات وصول وام

برگه اقساط بیمه نامه و وام

اطلاعیه سود مشارکت در منافع

درگاه پرداخت اینترنتی حق بیمه

استعلام و پرداخت حق بیمه عمر و تأمین آتیه بدون نیاز به شناسه های قبض و پرداخت

با حضور معصوم ضمیری جلسه ارزیابی پنجمین دوره جایزه بین المللی مدیریت دانشی برگزار شد

تقدیر از نماینده برتر شعبه بندرانزلی

خدمات رسانی ویژه بیمه پاسارگاد در ایام اربعین حسینی در شهرهای مرزی

انتخاب رئیس شعبه یزد به عنوان نائب رئیس سیستم اطلاعات سهام‌داران شورای هماهنگی استان یزد

برگزاری همایش تقدیر از نمایندگان برتر منطقه 5

پرداخت حق بیمه
مراکز پرداخت خسارت
راهنمای دریافت خسارت
استعلام بیمه نامه
سامانه موبایلی
رسانه پاسارگاد
لیست شعب
خدمات ویژه بیمه

اعطای نمایندگی

شرایط نمایندگی بیمه پاسارگاد را در این قسمت مطالعه کنید.

مراکز درمانی طرف قرارداد

سامانه ثبت پیشنهاد و شکایت

جستجوی نمایندگان

پیشنهاد طلایی

ثبت پیشنهادات، انتقادات و شکایات با کد دستوری #۸۲۴۸۹*۶۶۵۵* و شرایط ویژه

مشاهده بیمه نامه

امور سهامداران

گزارشگری و افشای اطلاعات

آدرس: تهران ،خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت شماره ۲
شماره تماس: ۰۲۱-۸۲۴۸۹
ساعات کاری: ایام هفته ۷:۰۰ – ۱۴:۰۰ ،پنجشنبه ها ۷:۰۰ – ۱۳:۰۰

آدرس: تهران ،خیابان دکتر فاطمی ، خیابان پروین اعتصامی ، کوچه اردشیر، پلاک 57

واریز سود سنواتی به حساب ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار سهامدار از طریق سجام

واریز سود سنواتی به حساب ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار سهامدار از طریق سجام

مدیر سیستم‌های تسویه و پرداخت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: سود سنواتی ۳۷ شرکت تا پایان هفته گذشته به حساب بانکی بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار سهامدار از طریق اطلاعات سامانه سجام واریز شده است.

به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ( سمات )، حسین قشمی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان هفته گذشته، سود سنواتی دو میلیون و ۷۶۷ هزار سهامدار از طریق اطلاعات سامانه سجام به حساب بانکی سهامداران پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: شرکت‌های «گروه دارویی برکت، شرکت بهنوش ایران، گروه دارویی البرز (گروه سرمایه‌گذاری البرز)، بانک دی، پالایش نفت تهران، فولاد مبارکه اصفهان، پترو صنعت گامرون ، تولید نیروی برق دماوند، شفا دارو، سرمایه‌گذاری ساختمان نوین، بانک سینا، گروه توسعه هنر ایران و غلتک‌سازان سپاهان» از ۱۰ خرداد تا ۲۸ خردادماه سال جاری سود سنواتی خود را به حساب سهامدارانشان واریز کرده‌اند.

مدیر سیستم‌های تسویه و پرداخت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اضافه کرد: شرکت‌های «سرمایه‌گذاری پردیس (سهام و حق تقدم استفاده نشده)، بیمه حکمت صبا، بیمه نوین، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی (حق تقدم استفاده‌نشده)، سیمان درود، بورس انرژی، سرمایه‌گذاری خوارزمی، داروسازی فارابی (حق تقدم استفاده نشده)، سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید، فولاد آلیاژی ایران، کشتیرانی دریای خزر، بانک کارآفرین، سرمایه‌گذاری بوعلی، گروه توسعه مالی مهر آیندگان، پست بانک، سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، تأمین سرمایه بانک ملت (حق تقدم استفاده نشده)، سرمایه‌گذاری توسعه ملی، سرمایه‌گذاری صنعت بیمه، جنرال مکانیک و بانک ملت» نیز از ابتدای سال جاری تا به امروز مطالبات سنواتی صاحبان سهام خود را از طریق سامانه سجام پرداخت کرده‌اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.