واگرایی و همگرایی چیست؟


آموزش استفاده از خطوط همگرا در عکاسی

عوامل همگرایی و واگرایی در روابط ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا « 2020 - 2008 »

همگرایی و واگرایی یکی از موضوعات موردبحث در عرصه روابط بین‌الملل است، در این میان اتخاذ سیاست‌های امنیتی و دفاعی ایالات‌متحده آمریکا در قبال اتحادیه اروپا در دوره اوباما و ترامپ در سال‌های 2008-2020 زمینه را برای همگرایی و واگرایی میان دو واحد سیاسی فراهم کرده است. امنیت متقابل، مشخصات فرهنگی و هم‌افزایی اقتصادی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کلیدی همگرایی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا است. در مقابل، تلاش روسیه برای نزدیکی به نواحی شرقی اتحادیه اروپا و تضعیف اتحاد فرا آتلانتیکی، مهم‌ترین عامل واگرایی میان ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا است. عوامل فوق این سؤال را مطرح می‌کند که عوامل همگرایی و واگرایی در روابط سیاسی-امنیتی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا (2008 تا 2020) چیست؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح شد که از سال ٢٠٠٨ تاکنون شاهد همگرایی در روابط آمریکا و اتحادیه اروپا در حوزه‌های مختلفی همچون حقوق بشر، تروریسم، ایران و تأکید بر پیمان فرااتلانتیک گرایی و واگرایی با تأکید بر به خطر افتادن هژمونی آمریکا، ناشی از همگرایی روسیه با اتحادیه اروپا هستیم.

"Convergence and divergence factors in US-EU relations "2020-2008

Dr. Mohammad Reza Dehshiri - Dr. Zahra Emami

Convergence and divergence is one of the topics of discussion in the field of international relations. . Mutual security, cultural characteristics and economic cohesion are key components of the convergence of the United States and the European Union. In contrast, Russia's efforts to move closer to the EU's eastern regions and weaken the transatlantic alliance are the main cause of divergence between the United States and the European Union. The above factors raise the question of what are the factors of convergence and divergence in the political-security relations of the United States and the European Union (2008-2020)? In response to this question, it was hypothesized that since 9 years, there has been a convergence in US-EU relations in various areas such as human rights, terrorism, Iran and the emphasis on the transatlantic pact and divergence with emphasis on endangering US hegemony. We are in favor of Russia's convergence with the European Union

Security policies, defense policies, foreign policy, divergence, convergence

- باقری دولت¬آبادی، علی؛ درج، حمید، (1397)، «سیاست دونالد ترامپ و مسئله هسته¬ای کره شمالی»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره 7، شماره 2، تابستان، صفحات 143-172.

- برزگر، کیهان، (1388)، «سیاست خارجی ایران از منظر رئالیسم تدافعی و تهاجمی»، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، سال اول، شماره اول، بهار، صفحات 113-153.

- حافظ نیا، محمدرضا، (1385)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، چاپ اول، مشهد: نشر پاپلی.

- سیف‌زاده، حسین، (1385)، معمای امنیت و چالش‌های جدید غرب، چاپ دوم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.

- صادقیان، وجیهه، (1392)، «رابطه امنیتی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا»، فصلنامه سياست خارجي، سال 26، شماره 2، تابستان، صفحات 565-570.

- عباس¬اشلقی، مجید؛ فرخی، مرتضی، (1388)، «چارچوبی تحلیلی برای مفهوم امنیت از منظر سازه¬انگاری»، مجله مطالعات سیاسی، دوره 2، شماره 6، زمستان، صفحات 71-96.

- غیور، امین؛ نطاقپور، مهدی، (1392)، «عوامل منطقه‌ای مؤثر بر همگرایی ایران و روسیه و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، مجله سیاست دفاعی، دوره 21، شماره 83، تابستان، صفحات 167-201.

- فولادی، مسعود، (1397)، «نقش بحران آب در سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی: همگرایی یا واگرایی»، مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، سال 1، شماره 3، تابستان، صفحات 51-65.

- قامت، جعفر، (1389)، «همگرایی و واگرایی اتحادیه اروپا و آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران»، مجله دانشنامه، دوره 3، شماره 78، پاییز، صفحات 145-168.

- قربانپور¬نجف¬آبادی، علیرضا؛ گودرزی، مهناز، (1395)، «بحران اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا و همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات روابط بین¬الملل، دوره 9، شماره 36، زمستان، صفحات 107-138.

- قوام، سید عبدالعلی، (1395)، سیاست¬شناسی مبانی علم سیاست، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.

- قوام، سید عبدالعلی، (1397)، روابط بین¬الملل: نظریه¬ها و رویکردها، تهران: انتشارات سمت.

- کالاهان، پاتریک، (1387)، منطق سیاست خارجی آمریکا: نظریه‌های نقش جهانی آمریکا، ترجمه نادر پورآخوندی، داود غرایاق‌زندی، محمود یزدان فام، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- مشیرزاده، حمیرا، (1395)، تحول در نظریه¬های روابط بین-الملل، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات سمت.

- میرشایمر، جان، (1393)، تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ، ترجمه غلامعلی چگنی¬زاده، چاپ چهارم، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.

- Allison, Graham, & Simes, Dimitri (2017), "Trump and Russia", The National Interest, January-February 2017.

- Brânda, Oana-Elena, (2018), Changes in the American Foreign Policy: From Obama to Trump, International Conference Knowledge-Based Organization, Volume 24: Issue 2, Jul 2018, Pages: 160-165. https://doi.org/10.1515/kbo-2018-0083

- Campbell, C, (2017), “Everything You Need to Know about President Trump’s Grueling Asia Tour”. Time. Available at: http://time.com/5006936/donald-trump-chinavietnam-philippines-korea-japan-apec-asean/ (accessed 13 December 2017).

- Canto, Victor A, & Wiese, Andy, (2018), Chapter 41: Realignment?, Economic Disturbances and Equilibrium in an Integrated Global Economy, Pages 355-367. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813993-6.00041-6

- Carlin, Robert, & John W. Lewis, (2008), Negotiating with North Korea: 1992-2007, Center for International Security and Cooperation Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University, January 2008

- Cherkaoui, Mohammed, (2016), “Clinton versus Trump: Two-Distant Visions for America”. Available at: http: //scar.gmu.edu/sites/default/files/MCherkaoui%20 Report%20on%20US%20Politics.pdf. pp 1-17.

- Cross, M. K., & I. P. Karolewski, (2017), “What Type of Power Has the EU Exercised in the Ukraine-Russia Crisis? A Framework of Analysis.” Journal of Common Market Studies 55 (1): 3–19. https://doi.org/10.1111/jcms.12442

- Csizmazia, Gabor, (2017), “Decisive Change or Determined Continuity? The Trump Administration’s Foreign and Security Policy Viewed fro Central and Eastern Europe.”, Decisive Change or Determined Continuity, Vol. 16, No. 3 (2017) 109–126.

- David S. Cloud, (2011), “Shaky Libya campaign shows NATO’s weaknesses, Gates says,” The Los Angeles Times, June 10.

- Deni, John R, (2016), Still the One? The Role of Europe in American Defense Strategy, Orbis, Volume 60, Issue 1, 2016, Pages 36-51. https://doi.org/10.1016/j.orbis.2015.12.008

- EU External Action, (2018), ‘Speech by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the European Parliament plenary session on peace prospects for the Korean Peninsula in the light of recent developments’, 13 March 2018, https://eeas.europa.eu/ headquarters/headquarters-homepage/41269/speech-high-representativevice-president-federica-mogherini-european-parliamentplenary_en, 13 March 2018.

- European Union, (2016), Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe, European Union Global Strategy, June 2016, http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/pages/files/eugs_review_web_13.pdf (accessed 13 Feb. 2018).

- Fischer, Robert J & Halibozek, Edward P & Walters, David C, (2019), Terrorism: A Global Perspective, Introduction to Security (Tenth Edition), Pages 397-432. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805310-2.00016-0

- Frölich, S. (2012), The New Geopolitics of Transatlantic Relations. Coordinated Responses to Common Dangers. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press.

- Goldberg, Jeffrey, (2016), "Goldberg, Interview with Barack Obama", The Atlantic, April 2017.

- Guerlain, Pierre, (2018), US Foreign Policy of Chaos under Trump: the Wrecker and the Puppeteers, Paru dans Revue LISA/LISA e-journal, vol. XVI-n°2 | 2018, page 1-20. https://doi.org/10.4000/lisa.10208

- Hass, Ernest, (1958), The uniting of Europe, Stanford University Press, Standford.

- Hoffman, Frank, (2018), Ministry of Defence: Global Strategic Trends The Future Starts Today, Sixth Edition.

- Hooghe, L., B. Laffan, and G. Marks. (2018), “Introduction to Theory Meets Crisis Collection.” Journal of European Public Policy 25 (1): page 1-6. https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1310282

- Johnson, B. (2016), Speech to the Conservative Party Conference, Birmingham, 2 October, http://blogs.spectator.co.uk/2016/10/ full-text-boris-johnsons-conference-speech/, accessed 10 October 2016.

- Kanat, Kilic Bugra, (2018), Transatlantic Relations in the Age of Donald Trump, Journal Article, Vol. 20, No. 3 (Summer 2018), pp. 77-88. https://www.jstor.org/stable/26469845.

- Kaufman, Joyce, (2017), The US perspective on NATO under Trump: lessons of the past and prospects, International Affairs for the future: 2 (2017) 251–266. doi: 10.1093/ia/iix009

- Kaufman, Robert G, (2014), Prudence and the Obama Doctrine, Orbis, Volume 58, Issue 3, Pages 441-459. https://doi.org/10.1016/j.orbis.2014.05.009

- Korteweg, Rem, (2013), EU and Iran. Center for European Reform.

- Larres, Klaus, (2017), “Donald Trump and America’s Grand Strategy: U.S. foreign policy toward Europe. Russia and China”. Available at: http: //www.globalpolicyjournal.com/articles/conflict-and-security/donald-trump-and-america%E2%80%99s-grand-strategy-us-foreign-policy-toward-eu.

- Lewis, Patricia, & Parakilas, Jacob, & Schneider-Petsinger, Marianne, & Smart, Christopher, & Rathkeو Jeffrey, & Ruy, Donatienne, (2018), The Future of the United States and Europe An Irreplaceable Partnershi, The Royal Institute of International Affairs, 25 May, page 1-51.

- Luke, Timothy W, (2020), Cold War, International Encyclopedia of Human Geography (Second Edition), 2020, Pages 309-313. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10455-X

- Oliver, T., and M.J. Williams, (2016), “Special Relationships in Flux: Brexit and the Future of the US-EU and US-UK Relationships.” International Affairs 92 (3): Pages 547–567. https://doi.org/10.1111/1468-2346.12606

- Oliver, Tim, (2016), “Goodbye Britannia? The International Implications of Britain’s Vote to Leave the EU,” Geopolitics, History, and International Relations 8(2): 214– 233.

- Paillard, Christophe-Alexandre, (2010), “Rethinking Russia: Russia and Europe’s Mutual Energy Dependence”, Journal of International Affairs, Vol. 63, No. 2 (Spring/Summer).

- Pennisi di Floristellam, Angela, (2019), United States and European Union Evolving Approaches in Southeast Asia: Moving Closer to Convergence or Divergence?, Journal of Current Southeast Asian Affairs, August 5, 2019, Vol. 38(2): page 172–193. https://doi.org/10.1177/1868103419866533.

- Peterson, J. (2018), Europe and America: Partners and Rivals in International Relations. Rowman and Littlefield.

- Popescu, N, (2014), EU-Russia: Overcoming Stagnation, European Union Institute for Security Studies, January, Available at: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_3_EU-Russia.pdf, Accessed on: January 1, 2015.

- Prifti, Bledar, (2017), US Foreign Policy in the Middle East: The Case for Continuity: Springer.

- Rasmussen, Anders Fogh, (2016), The will to lead: America’s indispensable role in the global fight for freedom, New York, Broadside, 2016, pp 10-25.

- Riddervold, Marianne, & Newsome, Akasemi, (2018), Transatlantic relations in times of uncertainty: crises and EU-US relations, Journal of European Integration, Volume 40, Issue 5, 08 Oct 2018, Pages 505-521. https://doi.org/10.1080/07036337.2018.1488839

- Saraceni, Mario, (2017), Post-Brexit English: A post-national perspective, World Englishes, page 250-251. 0883-2919 doi: 10.1111/weng.12271

- Smith, Simon J, & Gebhard, Carmen, (2017), “EU-NATO Relations: Running on the Fumes of Informed Deconfliction.” European Security 26 (3): 303–314. https://doi.org/10.1080/09662839.2017.1352581

- Special Report, (2016), Future Policy Organization Rethinking واگرایی و همگرایی چیست؟ our world. Available at: https://fpoglobal.com/control/wp-content/uploads/2016/11/Trump-Foreign-Policy-Challenges.pdf.

- Swaine, Michael D, (2017), "Chinese Views on the Trump Administration’s Asia Policy", China Leadership Monitor, No. 53, pp.1-14. Available at:https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm53ms.pdf

- The White House, (2015), “The National Security Strategy of the United States,” Feb. 2015, page 1-18.

- W.C. Cunningham, J.J. Strauchs, C.W. Van Meter, (2000), The Hallcrest Report II: Private Security Trends 19702000, Butterworth-Heinemann, Boston, 2000, page 19-70.

- Whitman, Richard G, (2016), The UK and EU Foreign, Security and Defence Policy after Brexit: Integrated, Associated or Detached?, the uk and eu foreign, security and defence policy after brexit: integrated, associated or detached, page 43-50.

- Wieslander, AnnA, (2010), “NATO, the U.S. and Baltic Sea Security,” Swedish Institute of International Affairs UI paper no. 3, p. 5, http://www.ui.se/eng/upl/files/126872.pdf.

- Wilson, Graham K, (2017), “Brexit, Trump and the special relationship”, The British Journal of Politics and International Relations, Vol. 19(3): Page 543– 557.

- Zakaria, F, (2017), “FDR Started the Long Peace. Under Trump, It May Be Coming واگرایی و همگرایی چیست؟ to an End.” Washington Post. https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/fdr-started-the-long-peace-under-trump-it-may-be-coming-to-an-end/2017/01/26/2f0835e2-e402-11e6-ba11-63c4b4fb5a63_story.html?utm_term=.6c3a972974cd

- Zandee, Dick, (2018), NATO in the TRUMP era: Surviving the crisis, Policy Brief, September 2018, page 1-6.

خط تغییر سرعت

خط تغییر سرعت

در ادامه ی این مطلب در مورد خط تغییر سرعت و مفهوم آن بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

احتمالا شما هم در حین عبور از جاده ها و خیابان ها به علایم و خط کشی های خاصی برخورد کرده اید، شاید از خودتان پرسیده باشید که مفهوم و کاربرد این خطوط چیست؟

یکی از موضوعاتی که بارها در سوالات آزمون های آیین نامه مطرح شده اند، قوانین مربوط به تابلوها و علایم راهنمایی رانندگی و نیز خطوط آیین نامه راهنمایی و خط کشی ها است. توجه به این خطوط و تابلوها از عوامل مهم قبول شدن در امتحانات آیین نامه است، به علاوه در صورت رعایت کردن این قوانین شما می توانید یک رانندگی اصولی همراه با ایمنی بالا را تجربه کنید.

هدف از خط کشی کردن چیست؟

خطوط راهنمایی که در خیابان ها و جاده ها رسم می شوند، انواع گوناگونی دارند و همچنین اهداف مختلفی را دنبال می کنند.

برخی از این خطوط به منظور تعیین حد و مرز برای حرکت و یا توقف خودروها رسم می شوند، مانند: خط ایست (برای تعیین مرز توقف وسایل نقلیه)، خط عبور( به منظور جدا کردن مسیر حرکت یک یا چند وسیله نقلیه خاص از سایر خودروها)، خط عبور مخصوص دوچرخه، خط ویژه. و یا برخی از این خطوط برای تغییر دادن سرعت ایجاد می شوند، مانند؛ خط کمکی و یا خط تغییر سرعت.

در ادامه به معرفی و بررسی یکی از این خطوط، یعنی خط تغییر سرعت می پردازیم.

خط تغییر سرعت

خط تغییر سرعت چیست؟

طبق بند 45 ماده 1 آیین نامه راهنمایی و رانندگی، خط تغییر سرعت یک دسته از خطوط عبور است که خودروهایی که به مسیر اصلی وارد و یا از آن خارج می شوند، می توانند در تمام طول این خط، سرعت خود را به منظور هماهنگ شدن( همگرایی یا واگرایی) با جریان ترفیک، کم و زیاد کنند.

منظور از جریان همگرا در ترافیک چیست؟

این اصطلاح در ترافیک کاربرد دارد و معنی آن این است که در جریان همگرا مسیر ترافیک از سمت راست است، و جریان دیگری در سمت چپ وجود دارد، به عبارت دیگر وارد شدن از یک خیابان به خیابان دیگر را جریان همگرا می گوییم.

منظور از جریان واگرا در ترافیک چیست؟

در حین رانندگی کردن هنگامی که از یک شریان وارد شریان دیگری می شویم اگر جریان ترافیک در آن حالت رفت و برگشتی داشته باشد، به آن جریان واگرا می گوییم.

نکاتی در مورد خط کشی ها

برای خط کشی کردن از رنگ رزین استفاده می شود، و شامل خط کشی با رنگ سرد، رنگ گرم و رنگ های چند جزئی است.

جنس رنگ های مورد استفاده برای خط کشی کردن باید منعکس کننده نور باشد.

ترسیم خط کشی های طولی با استفاده از دستگاه های مخصوص، و برای رسم خطوط عرضی از شابلون های ویژه ای استفاده می شود.

برای دانلود مجموعه کاملی از نمونه سوالات آیین نامه با جواب ( بسته طلایی ) بر روی لینک زیر کلیک کنید:

معنی همگرا

همگرا عمل همگرایی است. اشاره دارد به برخورد با دو نکته ، چیزها ، ایده ها یا موقعیت هاکه از مکان های مختلف حرکت می کنند.

همگرایی ، یا همچنین در شکل صحیح اما کمتر معمول آن برای همگرایی ، از لاتین آمده است همگرایی، که به معنای "ملاقات بین دو خط جداگانه است که در یک نقطه قرار می گیرند".

گرایش به یک جهت ، هدف یا نتیجه مشترک بین دو ایده یا موقعیت متفاوت به صورت همگرا تعریف می شود.

در ریاضیات ، یک سری همگرا دنباله ای از مبالغ با حد محدود در نظر گرفته می شود.

برخی از مترادف های همگرا عبارتند از: همزمانی ، همسر ، همسویی ، همبستگی و تلاقی.

تفکر همگرا

تفکر همگرا در روانشناسی تفکری تلقی می شود که برای رسیدن به راه حل از استدلال منطقی استفاده می کند. این در مقایسه با تفکر واگرا است که از طریق اشکال جدید رویکرد غیر متعارف به دنبال پاسخ به یک مسئله است.

همچنین مشاهده کنید:

لنزهای همگرا

لنزهای همگرا قطعات شفافی هستند که در ابزارهای نوری با منحنی رو به بیرون استفاده می شوند. انحنای محدب عدسی های همگرا باعث می شود که پرتوهای نوری که عموداً به سمت عدسی منعکس می شوند ، روی یک نقطه واحد به نام کانون (F) متمرکز شوند.

به طور کلی از لنزهای همگرا برای اصلاح دوربینی استفاده می شود ، نقصی که دید نزدیک را دشوار می کند.

سه نوع لنز همگرا وجود دارد:

  • Biconvex: در هر دو طرف لنز دارای منحنی های محدب است.
  • Planoconvex: از یک طرف صاف و یک طرف دیگر با یک منحنی محدب تشکیل شده است.
  • Concavoconvex: آنها یک طرف با یک منحنی کمی مقعر و یک طرف دیگر با یک منحنی محدب دارند.

همچنین به اپتیک مراجعه کنید.

تکامل همگرا

در زیست شناسی ، تکامل همگرای یا همگرایی تکاملی به پدیده ای اشاره دارد که در آن دو ساختار مستقل به سمت یک شکل تکامل می یابند ، به عنوان مثال ، مورد حیوانات بالدار.

لبه همگرا

در جغرافیا ، لبه همگرا حدی است که دو صفحه لیتوسفر ، به نام صفحات تکتونیکی ، با هم برخورد می کنند و باعث می شود یکی از آنها در زیر صفحه دیگر فرو رود. لبه همگرای کوه ها را تشکیل می دهد و به تکامل قاره ها کمک می کند.

واگرایی (Divergence)

واگرایی، اصطلاحی است که در تحلیل تکنیکال به کار برده می‌شود.

واگرایی (به انگلیسی Divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در خلاف جهت یک اندیکاتور تکنیکال، مانند اسیلاتور، یا برخلاف سایر داده‌ها حرکت کند.

واگرایی هشدار می‌دهد که روند فعلی قیمت ممکن است در حال تضعیف‌شدن باشد و در برخی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود.

واگرایی دو نوع مثبت و منفی دارد.

واگرایی مثبت بیانگر امکان حرکتی بالاتر در قیمت دارایی و واگرایی منفی بیانگر امکان حرکتی پایین‌تر در دارایی است.

مثال – تصویر زیر یک واگرایی منفی را نشان می‌دهد:

واگرایی

واگرایی می‌تواند بین قیمت یک دارایی و تقریبا هر داده یا اندیکاتور تکنیکال یا فاندامنتال اتفاق بیفتد.

با این وجود، واگرایی اغلب توسط معامله‌گران تکنیکال و هنگامی استفاده می‌شود که قیمت در خلاف جهت یک اندیکاتور تکنیکال حرکت کند.

واگرایی مثبت این سیگنال را می‌دهد که قیمت ممکن است به‌زودی به سمت بالا حرکت کند. این مسئله هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال نزول است اما یک اندیکاتور تکنیکال در حال صعود یا نشان‌دادن سیگنال‌های صعودی است.

واگرایی منفی از احتمال کاهش قیمت در آینده حکایت دارد و هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال بالا رفتن باشد اما یک اندیکاتور تکنیکال در حال افت یا نشان‌دادن سیگنال‌های نزولی باشد.

به یاد بسپارید که همیشه نمی‌توان منحصرا به واگرایی تکیه کرد زیرا گاهی سیگنال‌های معاملاتی را در زمان مناسب ایجاد نمی‌کند. ممکن است در نمودار به مدت زیاد شاهد واگرایی باشیم بدون اینکه یک بازگشت قیمت اتفاق بیفتد.

واگرایی فقط در برخی مواقع وجود دارد و نمی‌توان گفت در همه تغییر روندها، واگرایی در نمودار مشاهده شده است.

شرح کامل‌تر واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی در تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده یک حرکت بزرگ در قیمت به سمت منفی یا مثبت است.

یک واگرایی مثبت هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی کف جدیدی ایجاد کند درحالیکه یک اندیکاتور، مانند جریان پول (money flow) شروع به صعود کرده است.

در مقابل، یک واگرایی منفی هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سقف جدید ایجاد می‌کند اما اندیکاتور مورد تحلیل یک سقف پایین‌تر می‌سازد.

معامله‌گران برای ارزیابی مومنتوم بنیادی قیمت یک دارایی و همچنین برای ارزیابی احتمال بازگشت قیمت از واگرایی استفاده می‌کنند.

به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاران می‌توانند از اسیلاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار قیمت استفاده کنند.

اگر سهام در حال افزایش است سقف‌های جدیدی ایجاد می‌کند، در حالت ایده‌آل شاخص قدرت نسبی نیز به سقف‌های جدید خواهد رسید.

اما اگر شاخص قدرت نسبی شروع به ایجاد سقف‌های پایین‌تر کند هشداری خواهد بود مبنی بر اینکه روند صعودی قیمت احتمالا در حال تضعیف‌شدن است. به این شرایط، واگرایی منفی می‌گویند.

معامله‌گر در این حالت تصمیم می‌گیرد که آیا از معامله خارج شود یا اینکه حدضرر مناسب را اعمال کند تا در صورت افت قیمت، متضرر نشود.

واگرایی مثبت وضعیتی برخلاف مورد ذکر شده در بالاست.

تصور کنید که قیمت سهام در حال ایجاد کف‌های جدید است درحالیکه شاخص قدرت نسبی با هر نوسان در قیمت سهام کف‌های بالاتری را به وجود می‌آورد.

سرمایه‌گذاران ممکن است به این نتیجه برسند که پایین‌ترین کف‌ها در قیمت سهام در حال ازدست‌دادن مومنتوم نزولی خود هستند و ممکن است به‌زودی یک روند بازگشتی اتفاق بیفتد.

واگرایی یکی از واگرایی و همگرایی چیست؟ رایج‌ترین کاربردهای اندیکاتورهای تکنیکال، خصوصا هنگام کار با اسیلاتورهاست.

تفاوت بین واگرایی و تائید

واگرایی زمان اتفاق می‌افتد که قیمت و اندیکاتور دو چیز مختلف به معامله‌گر می‌گویند.

تائید (Confirmation) هنگامی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت، یا چندین اندیکاتور، به معامله‌گر یک سیگنال مشخص بدهند.

در حالت ایده‌آل، معامله‌گران برای ورود به معامله‌ها و در زمان معامله به تائید احتیاج دارند.

اگر قیمت در حال افزایش باشد، معامله‌گران تمایل دارند اندیکاتورهایشان این سیگنال را بدهند که قیمت احتمالا به حرکت خود ادامه خواهد داد.

محدودیت‌های استفاده از واگرایی

همانطور که در مورد تمام اشکال تحلیل تکنیکال صادق است، سرمایه‌گذاران باید پیش از انجام معامله صرفا بر اساس واگرایی از ترکیبی از اندیکاتورها و تکنیک‌های تحلیل برای تائید روند بازگشتی استفاده کنند.

واگرایی در تمامی بازگشت روندها اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین، از دیگر اشکال کنترل ریسک یا تحلیل‌های دیگر واگرایی و همگرایی چیست؟ باید در کنار واگرایی استفاده کرد.

همچنین، هنگامی که واگرایی رخ می‌دهد، به این معنا نیست که قیمت بازگشت خواهد داشت.

واگرایی ممکن است مدتی طولانی طول بکشد، بنابراین انجام معاملات صرفا بر اساس واگرایی، ممکن است به ضرر قابل‌توجهی منتهی شود. زیرا احتمال دارد قیمت آنطور که انتظار می‌رود واکنش نشان ندهد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آموزش استفاده از خطوط همگرا در عکاسی

بهبود ترکیب‌بندی چیزی است که همیشه می‌توانید صرف نظر از سطح مهارت‌ها و یا تجهیزات موجود روی آن کار کنید. شما برای این کار به تجهیزات خیلی خوب و یا نرم‌افزارهای ادیت عکس گران قیمت نیاز ندارید و حتی می‌توانید از گوشی موبایل خودتان هم استفاده کنید.

خطوط همگرا در عکاسی

آموزش استفاده از خطوط همگرا در عکاسی

علاوه بر این توجه به اصول ترکیب‌بندی به شما کمک می‌کند به سرعت مهارت‌های عکاسی خودتان را بهبود ببخشید و به همین خاطر این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در ادامه ما روی یکی از اصول ترکیب بندی به نام خطوط همگرا در عکاسی تمرکز خواهیم داشت.

خطوط همگرا چه خطوطی هستند؟

در خط مستقیم را در نظر بگیرید. این خطوط ممکن است با هم موازی باشند یعنی اینکه فاصله‌ی آن‌ها از هم برابر است و تا بی‌نهایت هم برابر باقی خواهد ماند و یا می‌توانند همگرا باشند.

خطوط همگرا فاصله یکسانی از یکدیگر ندارند و در نهایت با هم تلاقی یا برخورد خواهند داشت. برای اینکه دو خط همگرا دانسته شوند نیازی نیست که حتما با هم تلاقی داشته باشند بلکه خطوطی هم که در خارج از عکس با همدیگر برخورد داشته باشند نیز همگرا دانسته می‌شوند.

خطوط همگرا در عکاسی

البته خطوط همگرا در عکاسی به ندرت خطوط واقعی هستند. در واقع منظور ما از خطوط همگرا مواردی مثل ریل قطار، فنس‌ها، لبه‌های سخت ساختمان‌ها در عکاسی معماری، جاده‌ها و خیابان‌ها و مجموعه‌ای از خطوط طبیعی دیگر است.

کی و چطور از خطوط همگرا در عکاسی استفاده کنیم؟

در صورتی که کمی با عکاسی آشنا باشید احتمالا می‌دانید که خطوط همگرا یک موضوع بحث برانگیز در عکاسی هستند. برخی افراد عقیده دارند که استفاده از خطوط همگرا نباید کلیشه‌ای باشد و در مقابل برخی دیگر عقیده دارند که یادگیری مفهوم خطوط همگرا در ترکیب‌بندی یکی از اصول خیلی مهم ترکیب‌بندی است.

اما حقیقت این است که استفاده از خطوط همگرا باید چیزی بین این دو عقیده باشد. شما باید به صورت خلاقانه، با استراتژی و به زیبایی از خطوط همگرا استفاده کنید تا تصاویر خودتان را بهبود ببخشید و بتوانید با استفاده از آن‌ها به مخاطب خود واگرایی و همگرایی چیست؟ یک پیام ارسال کنید.

این موضوع کاملا به استفاده از خطوط همگرا و استفاده‌ی درست از آن‌ها بستگی دارد. در ادامه چگونگی این کار را بررسی خواهیم کرد:

1- افزودن احساس عمق به تصاویر

هر کاری که بتواند باعث شود یک عکس دوبعدی به شکل یک تصویر سه‌بعدی دیده شود باعث تقویت آن خواهد شد.

خطوط همگرا در عکاسی

زمانی که ما در مورد یک کادربندی خاص برنامه‌ریزی می‌کنیم، ما می‌خواهیم مخاطب را به داخل تصویر خودمان بکشانیم و او را در عکسی که گرفته‌ایم غوطه‌ور کنیم. خطوط همگرا به ما کمک می‌کنند این کار را انجام دهیم. به دلیل اینکه این خطوط هرچقدر که جلوتر می‌روند به هم نزدیک‌تر می‌شوند، می‌توانند توهم کشیده شدن داخل عکس را در مخاطب ایجاد کنند. در ترکیب با یک لنز واید، عمق میدان زیاد و یا یک نقطه‌ی دید اغراق‌آمیز (مثل زمانی که روی زمین دراز می‌کشید و عکاسی می‌کنید)، خطوط همگرا به ابزارهای خیلی قدرتمندی برای افزودن عمق به تصاویر شما تبدیل خواهند شد.

2- متمرکز کردن توجه مخاطب

با کادربندی سوژه با استفاده از خطوط همگرا در عکاسی شما می‌توانید دقیقا نظر مخاطب را به سمت نقطه‌ای که مدنظرتان قرار دارد هدایت کنید.

به یاد داشته باشید اینکه خطوط همگرا به تنهایی مرکز توجه اصلی تصویر شما نیستند هیچ اشکالی ندارد. در موارد متعددی این خطوط نباید نقطه‌ی توجه اصلی عکس باشد بلکه باید از سوژه‌ی اصلی حمایت کنند و توجه مخاطب را به سمت آن هدایت کنند. شما می‌توانید از این خطوط برای هدایت چشم مخاطب به سمت سوژه اصلی استفاده کنید و یا سوژه را بین این خطوط قرار دهید.

این تکنیک کادربندی یکی دیگر از عناصر قدرتمند عکاسی است که در ترکیب با خطوط همگرا می‌تواند باعث خلق نتایج فوق‌العاده‌ای برای شما شود.

3- فقط از یک زاویه عکاسی نکنید

خطوط همگرا بسته به زاویه‌ای که از آن‌ها عکاسی می‌کنید می‌توانند تاثیر متفاوت و منحصر به فردی داشته باشند بنابراین فقط به عکاسی از یک زاویه رضایت ندهید.

به جای این کار واگرایی و همگرایی چیست؟ نگاه منتقدانه‌ای به زوایا و نقاط دید مختلفی که برای عکاسی استفاده می‌کنید داشته باشید و از تجربه کردن زوایای جدید برای پیدا کردن بهترین زاویه نترسید.

4- برای عکاسی از خطوط همگرا یک هدف داشته باشید

خطوط همگرا در عکاسی

زمانی که ما فقط به دلیل اینکه اسم مفاهیمی مثل خطوط همگرا را شنیده‌ایم، از آن‌ها در تصاویر خودمان استفاده می‌کنیم، فقط کادر تصویر را با یک مفهوم خالی پر می‌کنیم. اما ترکیب‌بندی باید هدف‌دار باشد. شما قبل از اینکه کلید شاتر را فشار دهید باید از خودتان بپرسید «چرا؟»

در مورد خطوط همگرا در عکاسی شما می‌توانید سوالات زیر را از خودتان بپرسید:

  • آیا می‌خواهید خطوط به هم برسند؟
  • برای اینکه تصورات خودتان را به بهترین شکل اجرا کنید، خطوط در چه جایی باید به هم برسند؟
  • خطوط همگرا در کادربندی شما چه هدفی دارند؟

5- نقطه‌ی همگرایی

صرف نظر از اینکه خطوط همگرا در تصویر شما به هم می‌رسند یا خیر شما نباید بدون فکر کردن در مورد نقطه‌ی همگرایی و تاثیر آن روی تصویر از آن‌ها در ترکیب‌بندی خودتان استفاده کنید. اول از همه از خودتان بپرسید که اصلا دوست دارید خطوط به هم واگرایی و همگرایی چیست؟ برسند یا نه؟ به هم رسیدن خط‌ها در خارج از کادر تصویر ممکن است یک احساس عدم تعادل دلپذیر به تصویر شما ببخشد.

خطوط همگرا در عکاسی

از طرفی ممکن است شما بخواهید که نقطه‌ی توجه عکس را روی نقطه‌ی همگرایی قرار دهید. یک نمونه‌ی محبوب از این موضوع عکاسی از خطوط قطار در حالی است که یک قرار در دوردست و دقیقا جایی که ریل‌ها به هم می‌رسند، روی آن قرار دارد

قبل از اینکه برای عکاسی از خطوط همگرا بیرون بروید لازم است یک نکته‌ی دیگر را هم در نظر داشته باشید: موضوعات ارائه شده در این مطلب قانون سفت و سخت نیستند و شما می‌توانید بسته به نیاز خودتان آن‌ها را تغییر دهید.

زمانی که خیلی درگیر قوانین شوید، جریان خلاقیت خودتان را از دست می‌دهید و نمی‌توانید از چیزهایی عکاسی کنید شما را تحت تاثیر قرار می‌دهند. وظیفه شناس باشید اما از عکاسی لذت ببرید. شما با تمرین می‌توانید تعادل بین این دو را به خوبی حفظ کنید.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

برای اطلاع از آخرین اخبار سایت نورنگار و همچنین دریافت کد تخفیفی به ارزش ۲۰ هزارتومان ایمیل خود را وارد کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.